Ortopedie: 2/2008Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2008 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - Tomáš Trč
Rozsáhlé subtalární uvolnění v operačním léčení rigidních typů pes equinovarus congenitus / Extensive subtalar release in surgical treatment of rigid types of equinovarus congenitus - Pavel Dungl
Hoffmanova operace nohy / Hoffman's procedure - Jan Zagroba, Richard Kašpárek
Scarf osteotomie v léčbě hallux valgus / Scarf Osteotomy for Treatment of Hallux Valgus - Tomáš Trč, Antonín Chochola
Interpoziční metatarzofalangeální aloplastika u rigidního palce / Interpositional metatarsophalangeal alloplasty for hallux rigidus - AutPetr Teyssler, Luděk Žmolík, Tomáš Trč
Operační léčba hallux rigidus / Surgical treatment of hallux rigidus - Tomáš Tomáš, Kunovský Radek
Freiberg- Köhlerova choroba / Freiberg Köhler disease - Miloslav Pink, Martin Skládal, Miroslav Lisý, Aleš Pařízek
Principy kalceotiky / Principles of Orthopedic shoemaking - Pavel Černý
Prof. MUDr. Jaromír Emr, CSc. -
Krajský seminář Teplice 13.–14. prosince 2007 / Regional workshop, Teplice, 13–14th December 2007 - Tomáš Trč
4. ortopedické sympozium, Litoměřice 2008 / Fourth Orthopaedic Symposium, Litomerice, 2008 - Pavel Smetana
EDITORIAL

Vážení čtenáři,
druhé číslo časopisu Ortopedie, které držíte v ruce, se poněkud vymyká běžným výtiskům z minulého roku. Toto číslo zahajuje nový trend našeho časopisu – monotematická čísla, která se budou věnovat jedné oblasti ortopedie. Pro toto číslo jsme zvolili tematiku „Problematika onemocnění nohy.“ Zatím jsme nikterak nekorigovali či výrazně neovlivňovali schéma časopisu, pouze jsme shromáždili články se stejnou problematikou. Článků se nakonec nakupilo tolik, že dokonce budeme muset některé zařadit do čísel dalších. To jistě svědčí o zájmu o tuto oblast ortopedie.
Úvodní, přehledný článek o operativě pes equinovarus, vývoji a postupu operativy s vlastními postřehy napsal prof. Pavel Dungl, který k problematice operativy nohy v České republice vydal nejzávažnější publikaci, všem jistě známou. Článek pojal jako široké všeobecné sdělení, s precizním hodnocením vlastních výsledků, které krásně uvádí publikace dalších autorů.
Zhodnocení souboru pacientů operovaných technikou dle Hoffmana, popisuje článek autorů z Ostravy. Výsledky jsou objektivně zhodnoceny a kriticky je pohovořeno i o komplikacích. Obrazová dokumentace je rozsáhlá a ilustruje velmi dobře použitou metodu. Pro diagnozu hallux valgus je prováděna, v poslední době populární, Scarf osteotomie. V naší literatuře již byla publikována, však pouze jednou, a proto jsme s kolegou Chocholou zhodnotili soubor našich pacientů. V článku je konstatována relativní složitost této osteotomie, a tím i delší learning curve. Výsledky po určité době jsou však velmi dobré a pravděpodobně ještě nejsou zcela doceněny všechny možnosti, které tato osteotomie přináší. Do současné doby prakticky nejsou publikovány výsledky terapie hallux rigidus s použitím tzv. spaceru. My tuto metodu používáme v rámci klinické studie od roku 2003 a výsledky zpracované kolektivem autorů jsou zajímavé a potvrzují, že tato metoda může být alternativou k artrodeze. Otázka vynětí spaceru (navržený princip terapie je obdobný principu Smith Petersonově čepičce) je stále otevřená (stejně jako vynětí čepičky SPu pacientů, kteří byli spokojeni s výsledkem). Jistě autoři budou očekávat diskuzi k jejich závěrům v článcích jiných autorů používajících tuto metodu.
Operační léčba nekrosy hlavičky metatarzu (M. Kohler II) není častá. Většina ortopedů dává přednost konzervativní léčbě. Autoři z Třebíče doporučují pro dobré výsledky operovat technikou Gauthier-Elbaz.
Rozsáhlý článek, který zasahuje do historie i do současného stavu kalceotiky napsal protetik ing. Pavel Černý. Tento článek velmi přehledně shrnuje současné možnosti kalceotiky a přináší i praktické informace o jejich indikaci a výrobě.
Číslo o operativě nohy doplňuje recenze rozsáhlé knihy z nakladatelství Mosby Elsevier s názvem Operativa nohy a hlezna, která je nejnovější publikací z této oblasti. Další novinko tohoto čísla je objemnější kvíz . Zahrnuje celou řadu otázek k uváděné problematice, které jsou relativně obtížné. Pozorný čtenář však na většinu otázek v čísle 2 nalezne odpověď. Správným vyplněním kvízu, tedy správnými odpověďmi na dané otázky, můžete od ČLK získat 6 kreditů do kontinuálního vzdělávání. Protože kvíz bude v každém monotematickém čísle, mají čtenáři možnost splnit požadavky kontinuálního vzdělávání v klidu, doma.
Potenciální autory musím upozornit na pokyny pro autory, kde redakční rada provedla drobné změny tak, aby články odpovídaly požadavkům excerpčních společností a bylo možné články citovat jednoduše v jiných periodikách. V rámci recenzního řízení bude sledována i formální úprava článků a správně napsané články mají v recenzním řízení samozřejmě větší šanci k bezproblémovému publikování.
Vážení čtenáři, za redakci vám přeji hezké chvíle s časopisem Ortopedie, trochu zamyšlení nad kvízem a pokud budete mít chvilku, tak se těšíme i na reakci na časopis na našich webových stránkách www.ortopedieaktualne.cz.


Za redakční radu Tomáš Trč

ROZSáHLé SUBTALáRNí UVOLNěNí V OPERAčNíM LéčENí RIGIDNíCH TYPů PES EQUINOVARUS CONGENITUS / EXTENSIVE SUBTALAR RELEASE IN SURGICAL TREATMENT OF RIGID TYPES OF EQUINOVARUS CONGENITUS

Pavel Dungl
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Na Bulovce, IPVZ a 1. LF UK v Praze, Budínova 2, 180 81 Praha 8

Souhrn:
V souhrnné práci je popsána metoda rozsáhlého subtalárního uvolnění podle McKaye v léčení rigidních forem pes equinovarus congenitus. Je stručně shrnuta historie posledních 40 let a hlavní léčebné metody - od Kiteova sekvenčního redresního sádrování až po semikonzervativní manipulační terapii Ponsetiho. Podrobně je rozebrána operační technika a zdůrazněny jsou jednotlivé kroky této složité operace, které mají klíčový význam pro dosažení plné korekce a trvalého léčebného úspěchu. Velmi podrobně jsou rovněž uvedena nejvíce riziková místa s návodem, jak eventuálním komplikacím předejít. V části věnované klasifikaci této složité deformity a metodice hodnocení výsledků léčení jsou uvedena schémata podle McKaye, Piraniho a Dimeglia s vysvětlením jejich aplikace. Součástí práce je přehled vlastních výsledků za léta 1984-1998, kdy bylo operováno 420 nohou u 324 dětí. V 72,3 % bylo dosaženo výborných a dobrých výsledků, závažné komplikace se vyskytly u 2 operovaných nohou. Počet nezávažných komplikací, spočívajících v poruchách hojení operační rány bez ovlivnění konečného výsledku činil za léta 1984-1989 9 %. To však byly převážně reoperace recidiv po jiných typech léčení. U pacientů operovaných v létech 1990-1998, kdy převahu tvořili „panenské„ operační teríén, klesl počet komplikací při hojení rány na 2,5 %. V závěru práce je formulováno „desatero“ zásad, jak předejít komplikacícm a jak dosáhnout dobrého výsledku. Operace, ač již mnohými pro svoji obtížnost opuštěna, zůstává záchrannou pro nejtěžší typy deformit a pro recidivy po jiných způsobech léčení.


Summary:
This overall paper presents the method of subtalar release technique in treatment of rigid types of equinovarus congenitus described by McKay. A brief summary of the last 40 years' history is submitted and the main treatment methods are outlined below: from Kite sequential redress plastering to Ponseti semi-conservative manipulation therapy. The surgical technique is described in details. The individual steps of this complicated operation, having a key significance for achievement of a full correction and permanent treatment effect, are highlighted. The most risky places are mentioned together with instructions how to avoid possible complications. Schemata used by McKay, Pirani and Dimegli and thier application are explained in the section devoted to the classification of this complicated deformity and to assessment procedure of treatment results. Survey of the author's results in the years 1984-1998 is given. In this period, 420 legs of 324 children were operated. Excellent and good results were achieved in 72.3 %, severe complications occurred with 2 operated legs. The number of insignificant complications in surgical wound treatment was 9% in the years 1984-1989, without influencing the final result. Hower, these cases were mainly revision surgeries after other tpyes of treatment. Number of complications in treatment of the surgical wound was decreased to 2.5 % at the patients operated in the years 1990-1998. At the end of the work ten principles are formulated how to avoid possible complications and how to achieve a good result. This type of surgery, that was abandoned by many surgeons due to its difficulty, is the only hope for the most severe deformities and for recurrence after other types of treatment.


Klíčová slova: Pes quinovarus congenitus, McKayova technika subtalárního uvolnění, Cincinnati incize, horizontální subtalární rotace
Keywords: Pes equinovarus congenitus, McKay subtalar release technique, Cincinnati incision, horizontal subtalar rotation
HOFFMANOVA OPERACE NOHY / HOFFMAN'S PROCEDURE

Jan Zagroba, Richard Kašpárek
Ortopedické oddělení FN Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba

Souhrn:
Operace nohy podle Hoffmana byla publikována téměř před 100 lety. Jedná se o komplexní rekonstrukci přednoží pomocí resekčních artroplastik MTP kloubů. V dnešní době je tento typ operativy na ústupu, dominují korekční osteotomie. V této práci si klademe za cíl pojednat o principu a provedení Hoffmanovy operace a seznámit kolegy s našimi zkušenostmi, tipy a výsledky, kterých jsme za posledních 10 let touto technikou dosáhli.


Summary:
The Hoffman's procedure was published almost 100 years ago. It is a complete forefoot reconstruction using resection arthroplasties of the MTP joints. In these days, this type of operation is sporadic, compared with correction osteotomy. In this paper, we would like to inform our colleagues on the principle and accomplishment of Hoffman's procedure, as well as our experience, ideas and results we have reached at the Orthopedic Department of Faculty Hospital in Ostrava during the last 10 years.


Klíčová slova: resekční artroplastika, Hoffmanova operace, funkční klasifikace dle Stuelberga
Keywords: Resection arthroplasty, Hoffman's procedure, Stuelberg's functional classification
SCARF OSTEOTOMIE V LéčBě HALLUX VALGUS / SCARF OSTEOTOMY FOR TREATMENT OF HALLUX VALGUS

Tomáš Trč, Antonín Chochola

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Souhrn:


Hallux valgus patří mezi časté diagnózy indikované k operační léčbě. Na klinice dáváme přednost záchovným výkonům, mezi které patří především osteotomie metatarzu. Používáme klínovou osteotomii při bázi, či Austinovu operaci. V současné době však mezi nejčastější výkony patří scarf osteotomie, která je po počátečním zkušebním období stále oblíbenější. V souboru pacientů, hodnocených po více než 2 roky, je průměrná korekce valgozity palce o více než 27 stupňů, korekce intermetatarzálního úhlu byla o 7,5 stupně. Indikace k této operaci je u úhlů vyšších než 12 stupňů. Nad 20 stupňů upřednostňujeme klínovou osteotomii báze. Subjektivně spokojeno po scarf osteotomii bylo cca 91 % pacientů. Procento spokojených pacientů bylo vyšší u později operovaných pacientů. S tím souvisí jistě relativně dlouhá „učební křivka“, kterou odhadujeme na 30–40 operací. Nejčastější komplikací bylo prodloužené hojení rány, pravděpodobně traumatizované krátkým přístupem. Celkové výsledky, možnost výrazné korekce a klinický i kosmetický efekt potvrzují výhodnost této osteotomie.


Summary:


Hallux valgus is a very common diagnosis indicated for surgical treatment. We prefer joint saving surgery in our clinic, represented by metatarsal osteotomy. We use wedge osteotomy of the first metatarsal bone base or Austin osteotomy. Currently, after some beginning period, the most popular is scarf osteotomy. We follow up 95 surgeries in 75 patients over 2 years. Average correction of valgus deformity (HVA) is over 27 degrees; correction of intermetatarzal angle (IMA) is 7.5 degree. IMA over 12 degrees is indicated for scarf ostetomy. For higher angles (over 20 degrees) we prefer wedge osteotomy of the first metatarsal bone base. Subjectively, about 91% of patients were satisfied after scarf osteotomy. Higher percentage is in cohort of the patients treated at a later time, which is probably caused by longer learning curve of 30 to 40 surgeries. In our study, the most common complication was delayed healing of wound probably due to traumatisation caused by short skin cut. Overall results, possibility of correction as well as clinical and cosmetic effect declare advantage of scarf osteotomy for hallux vagus.


Klíčová slova: scarf osteotomie 1. metatarzu, hallux valgus
Keywords: scarf osteotomy of the first metatarsal, hallux valgus
INTERPOZIčNí METATARZOFALANGEáLNí ALOPLASTIKA U RIGIDNíHO PALCE / INTERPOSITIONAL METATARSOPHALANGEAL ALLOPLASTY FOR HALLUX RIGIDUS

AutPetr Teyssler, Luděk Žmolík, Tomáš Trč
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie LF 2 UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Souhrn:
První metatarzofalangeální kloub je jedním z nejčastěji operovaných kloubů v lidském těle. Indikacemi k operacím jsou nejčastěji poruchy osy prvního paprsku ať už vrozené nebo získané, a dále degenerativní onemocnění ve smyslu primární artrózy nebo revmatického postižení. Je-li omezení rozsahu pohybu dominujícím příznakem jde o rigidní palec v užším slova smyslu. Jedním z možných typů operačního řešení u rigidního palce nohy je interpoziční aloplastika. Autoři uvádí svoje zkušenosti s použitím button spaceru firmy DePuy na souboru 33 pacientů (35 nohou) s odstupem 2,25 - 4,5 roku od operace. AOFAS skóre se během léčby v průměru zvýšilo ze 45 na 85 bodů a většina pacientů v dotazníku subjektivní spokojenosti hodnotila zlepšení oproti stavu před operací.
Summary:
The first metatarsophalangeal joint is one of the most frequently operated joints in human body. The indications for the surgery are mostly axis deviations of the first ray of the foot both congenital and acquired and other joint degenerative disease as primary arthrosis or rheumatic disease. If the limited motion of the joint is the main symptom, we are used to talk about hallux rigidus in the strict sense of word. One of the possible methods of surgical treatment of this disease is the interpositional alloplasty. The authors present their experience with the usage of DePuy´s button spacer on the group of 33 patients (35 feet) with follow up from 2.25 to 4.5 years. The AOFAS score was increased during the treatment from 45 to 85 points and the major part of the patients assessed their state of health more favourably than before the surgery.


Klíčová slova: hallux rigidus, interpoziční aloplastika
Keywords: hallux rigidus, interpositional alloplasty
OPERAčNí LéčBA HALLUX RIGIDUS / SURGICAL TREATMENT OF HALLUX RIGIDUS

Tomáš Tomáš, Kunovský Radek
I. ortopedická klinika LF MU, FN U sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno

Souhrn:
Autoři ve svém souborném článku podávají komplexní přehled o operační terapii u hallux rigidus. V úvodní části rozebírají etiologii, patofyziologii, klinické a rentgenologické nálezy u diagnózy hallux rigidus. Rozebírají používaná klasifikační a indikační schémata. V další části podávají přehled jednotlivých možností v operační terapii (plantární uvolnění, osteotomie, cheilektomie, artrodéza prvního metatarzofalangeálního kloubu, resekční artroplastika, artroplastika s použitím implantátu a kloubní náhrada prvního metatarzofalangeálního kloubu). Autoři uvádí literární přehled o jednotlivých operačních výkonech s přihlédnutím ke klasifikačním a indikačním schématům.


Summary:
The authors in their paper present the survey of surgical therapy of hallux rigidus. In the introduction their work the authors analyze the etiology, pathophysiology, clinical and radiological findings at hallux rigidus diagnosis. The types of the used classification and indication schemes are discussed. In the next part, the survey of possibilities in the surgical therapy of hallux rigidus is described (plantar release, osteotomy, cheilektomy, arthrodesis of the first metatarsophalangeal joint, resection arthroplasty, arthroplasty with implant and endoprosthesis of the first metatarsophalangeal joint). The authors give the detailed survey of particular surgical techniques, considering the classification and indication schemes.


Klíčová slova: hallux rigidus, plantární uvolnění, osteotomie, artroplastika, artrodéza, endoprotéza
Keywords: Hallux rigidus, plantar release, osteotomy, arthroplasty, arthrodesis, endoprosthesis
FREIBERG- KöHLEROVA CHOROBA / FREIBERG KöHLER DISEASE

Miloslav Pink, Martin Skládal, Miroslav Lisý, Aleš Pařízek
Ortopedické oddělení nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám.2, 674 01 Třebíč

Souhrn:
Morbus Freiberg-Köhler, morbus Köhler II., avaskulární nekróza II. metatarzu jsou ekvivalenty onemocnění postihující hlavičku metatarzu. Etiologie této jednotky je stále nejednotná. Freiberg v roce 1914 jako první popsal tuto jednotku a za příčinu považoval trauma. Diagnostika tohoto onemocnění je na podkladě anamnézy, klinického a RTG nálezu. Terapie je v naprosté většině chirurgická, s možností několika chirurgických postupů. Na našem pracovišti upřednostňujeme deflexní klínovitou osteotomii sec.Gauthier-Elbaz.
Summary:
Morbus Freiberg-Köhler, morbus Köhler II., avascular necrosis of the II. metatars are equivalents of the disease affecting head of metatars. The etiology of this unit is still heterogeneous. Freiberg described this unit as the first in 1914 and mentioned trauma as a cause. The diagnostics of this disease is based on anamnesis, clinical and RTG finding. The therapy is mostly surgical with the several alternatives of surgical interventions. In our ward we prefere close wedge osteotomy sec. Gauthier –Elbaz.


Klíčová slova: Morbus Freiberg- Köhler, deflexní klínovitá osteotomie Gauthier-Elbaz
PRINCIPY KALCEOTIKY / PRINCIPLES OF ORTHOPEDIC SHOEMAKING

Pavel Černý
ORTOTIKA, s.r.o., Areál FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5

Souhrn:
V příspěvku o kalceotice je zmíněn historický vývoj obouvání. Dnešní vyráběná obuv je členěna do několika skupin. Ve zdravotnictví je při problémech s nohama často používána ortopedická obuv, ale i další ortopedické pomůcky, jako jsou ortopedické vložky, ortézy dolních končetin i protézy nohy, které mohou plnit současně funkci epitézy.
Summary:
Historical evolution of shoes is noticed in the work about orthotic devices. Contemporary footwear is divided in several groups. When foot problems happen, health care provides orthopedic footwear and further orthopedic aids as orthopaedic insoles, lower limb orthoses and foot prostheses that are used as epitheses too.


Klíčová slova: noha, ortopedická obuv, ortopedická vložka, ortopedická pomůcka, ortéza
Keywords: foot, orthopedic footwear, orthopedic insoles, orthopedic aid, orthosis
PROF. MUDR. JAROMíR EMR, CSC.

Pan prof. MUDr. Jaromír Emr, CSc., se narodil 24. 1. 1918 v Lanžově u Dvora Králové nad Labem v rodině vojenského lékaře. Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přerušených okupací, promoval jako jeden ze šesti prvních absolventů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové dne 13. 7. 1946.


Po promoci nastoupil jako asistent ústavu normální anatomie v Hradci Králové, aby záhy přešel jako sekundář na ortopedickou kliniku. V r. 1956 byl jmenován docentem pro obor ortopedie a v roce 1965 dosáhl hodnosti kandidáta lékařských věd. Po prof. Vavrdovi byl v letech 1970–1971 zastupujícím přednostou ortopedické kliniky. V důsledku politických změn byl zbaven funkcí a v r. 1973 byl donucen odejít z kliniky. Pracoval dále na ortopedickém oddělení polikliniky v Hradci Králové, kde působil až do svého odchodu do důchodu v r. 1992. Po listopadovém převratu se vytvořily podmínky pro politickou rehabilitaci, bylo obnoveno profesorské řízení, pozastavené v době normalizace, a v r. 1992 byl jmenován profesorem ortopedie.


Publikační činnost profesora Emra vykazuje na sto vědeckých prací s tematikou zahrnující všechny úseky oboru včetně rehabilitace. Přednesl obdobný počet přednášek ve vědeckých společnostech domácích i zahraničních. Zpočátku věnoval svůj zájem léčení následků poliomyelitidy, pak se zaměřil na výzkum osifikačního procesu ischiopubické epifýzy, kterou obhájil na tehdejší Vojenské lékařské akademii. Na Vojenské lékařské akademii se také zabýval výzkumnou problematikou traumatologie pohybového ústrojí v mírových i válečných podmínkách. V dalším období studoval vrozené skeletní vady a příčiny juvenilní idiopatické osteochondrózy kyčelních kloubů. Tématem jeho kandidátské dizertace byl Příspěvek k patogenezi a prevenci juvenilní deformující osteochondropatie kyčle. V operativě se na klinice věnoval hlavně problematice vrozené kyčelní dysplazie.


Po odchodu z kliniky se soustředil na vady páteře u dětí, zejména skoliózy, a všeobecně na dětskou ortopedii. V té době zveřejnil několik prací o syndromu asymetrie těla. Řada publikací profesora Emra vyvolala ohlasy v zahraničí, byl citován v odborných časopisech v USA, Velké Británii, Francii, Německu a Norsku.


V roce 1965 absolvoval studijní pobyt ve Velké Británii a v roce 1968 navštívil pracoviště prof. Jamese ve skotském Edinburghu. Z cen a poct udělených profesoru Emrovi lze uvést cenu Chlumského, dále medaili Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl také jmenován čestným členem Československé společnosti pro ortopedii a traumatologii. V roce 2003 mu ministryně zdravotnictví udělila zvláštní uznání za zásluhy o český lékařský výzkum a významný přínos v oblasti ortopedie.


Jeho pedagogická činnost byla významná. Působil řadu let jako vysokoškolský učitel, účastnil se psaní skript pro mediky. Byl také učitelem na střední zdravotnické škole, kde kromě budoucích dětských sester učil chirurgické obory i v pomaturitním studiu rehabilitace. Profesor Emr vždy měl a má velké pochopení pro mladé spolupracovníky a nikdy neváhal rozdělit se s nimi o své bohaté vědomosti a zkušenosti. Byl řadě kolegů oponentem při kandidátských dizertacích.


Profesor Emr zůstal optimistou navzdory překážkám, kterými totalitní režim nešetřil. Nezměnil se a zůstal oporou svým kolegům a pacientům. Sílu a optimizmus nacházel při pobytech na své chalupě v Orlických horách, kde se věnoval jak práci, tak i svým koníčkům, například malířství. Účastnil se seminářů i vědeckých rozprav a stále neocenitelné jsou jeho znalosti v oblasti dětské ortopedie. Je oblíben jako výborný společník při společenských akcích, kterých se rád účastní.


Přeji našemu milému jubilantovi hodně zdraví, aby si zachoval svůj životní elán, optimizmus a krásný vztah ke klinice a k lidem obecně.

KRAJSKý SEMINář TEPLICE 13.–14. PROSINCE 2007 / REGIONAL WORKSHOP, TEPLICE, 13–14TH DECEMBER 2007

Tomáš Trč

V předvánočním čase se pravidelně organizuje v Lázních Teplice Krajský seminář ve spolupráci s Ortopedickou klinikou 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Pohostinství Lázeňského domu Beethoven je již tradiční a program přednášek zaměřený na lázeňskou léčbu, rehabilitaci a ambulantní ortopedii přiláká vždy značný počet přednášejících i posluchačů. Záštita pana ředitele MUDr. Jiřího Weigla nad Lázněmi Teplice každoročně podtrhuje význam tohoto semináře. V letošním ročníku se ve čtvrtek 13. 12. prezentovaly sestry s dvanácti přednáškami, většinou s výše uvedenou tematikou. Hojná byla diskuze k přednáškám a bylo vidět, že možnost vyzkoušet si prezentaci vlastního sdělení některé sestřičky vyloženě bavila. I tréma patrná na začátku postupně v diskuzi odezněla. Na příjemné relaxační odpoledne s využitím možností lázeňského domu navazoval jako vždy velmi příjemný společenský večer, umožňující setkání přátel v milé předvánoční atmosféře. Následující den proběhlo 22 přednášek týkajících se převážně ambulantních výkonů, rehabilitace či novinek v ortopedii. Bohatá diskuze prokázala zájem posluchačů o sdělení. Příspěvky „Vyšetření kyčelního kloubu“ dr. Chládka nebo „Od artrodézy k distrakční artroplastice“ dr. Pilnáčka byly velmi zajímavými sděleními stejně jako informace o „Funkční náhradě meziobratlové ploténky“ dr. Piláta nebo analýza „Léčby osteoartrózy koxiby dr. Smetany Pavla.
Seminář si neklade za úkol vytvořit platformu nekompromisních vědeckých závěrů, spíše upřednostňuje formu přátelské diskuze nad nastíněnými tématy. Každoročně plná přednášková síň potvrzuje úspěšnost tohoto plánu. Na rok 2008, kdy se seminář bude konat ve dnech 11.–12. prosince, je plánovaná určitá změna a hlavními tématy budou „Operativa, pooperační péče a rehabilitace po náhradě předního zkříženého vazu“. Všichni organizátoři se těší, že diskutovat se bude o celé řadě sporných otázek. Sesterská sekce bude opět organizována na obdobné téma a společenský večer jistě bude kvalitní. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

4. ORTOPEDICKé SYMPOZIUM, LITOMěřICE 2008 / FOURTH ORTHOPAEDIC SYMPOSIUM, LITOMERICE, 2008

Pavel Smetana

Ve dnech 10.–11. 1. 2008 proběhlo jedno z prvních setkání ortopedů v novém roce, tzv. 4. ortopedické sympozium, s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie v Domě kultury v Litoměřicích. Bylo pořádáno Ortopedickým oddělením městské nemocnice v Litoměřicích, primářem MUDr. Vladislavem Procházkou, který byl i prezidentem sympozia. Celá akce probíhala s vědomím výboru ČSOT pod záštitou místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a senátora za Litoměřicko a Slánsko RNDr. Alexandra Vondry, hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče. Odbornou garanci a program korigovala Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK z fakultní nemocnice v Motole s přednostou Doc. MUDr. Tomášem Trčem, CSc., MBA. Generálním partnerem a sponzorem byla B. Braun Medical spol. s.r.o. V předvečer akce se uskutečnilo neformální setkání organizačního výboru a čestného předsednictva sympozia s některými dalšími čestnými hosty (prof. M. Slavík, prof. V. Rybka, prof. K. Koudela, prof. J. Bartoníček aj.) v prostorách litoměřické radnice u starosty Mgr. Ladislava Chlupáče. Pan starosta připomněl historii města i minulá ortopedická sympozia a popřál akci jak odborný, tak společenský úspěch. Dovolil všem zájemcům shlédnout město z výše báně ve tvaru kalicha tyčící se nad třetím největším (mimopražským) náměstím v Čechách. Kroky všech zúčastněných nakonec vedly do sklepů obce Velké Žernoseky, kde byla společnost seznámena s produkty vinobraní litoměřické oblasti – k veliké spokojenosti všech zúčastněných.


Program sympozia byl rozdělen do obou dnů v lékařské sekci, čtvrtek byl věnován i sesterské sekci a pátek fyzioterapii. Slavnostní zahájení proběhlo mj. za přítomnosti předsedy ČSOT Doc. MUDr. Martina Krbce, ředitele MěN v Litoměřicích MUDr. Leoše Vysoudila a předsedy dozorčí rady MěN Ing. Antonína Kučery, CSc. Čestné uznání za celoživotní práci v ortopedii udělil výbor Společnosti prim. MUDr. Jiřímu Minaříkovi. Cenu předali doc. MUDr. Krbec a doc. MUDr. Trč jako zástupci výboru.


V lékařské sekci byl první blok přednášek – Osteotomie, věnován „klasické“ ortopedické operativě – korekčním osteotomiím pánve a horního konce stehenní kosti, osteotomiím dlouhých kostí a chodidla, osteotomiím v léčbě pakloubu a byly shrnuty možnosti využití úhlově stabilních implantátů. V diskuzi bylo vidět, že tato „klasická“ ortopedická operativa má stále co říci do léčení vrozených i získaných vad.


Odpoledne bylo ve znamení artroskopií, především hlezna. V pátek jsme si připomněli „mikrobiologii“ a odpovídající antibiotickou léčbu a nakonec problematiku hojení kostí, zpracování a využití kostních štěpů. Celkem bylo předneseno 41 sdělení. Vítězným se stal příspěvek A. Barinova, A. Vorobyova a V. Shatova – Orthopedic cosmetology as a new trend of ortopedy, kde téměř netradičním způsobem byly hodnoceny a odvážně indikovány osové korekce a prolongace končetin z estetických důvodů.


V rámci sesterské sekce ve čtvrtečním programu proběhlo 25 referátů, které se zaměřily na ošetřovatelské postupy a představily poměrně kvalitní orientaci středního zdravotnického personálu v problematice ortopedie a implantací a jistě byly zajímavou příležitostí i zkušeností pro všechny přednášející. Za zmínku stojí např. několikanásobný výkon sestry instrumentářky A. Dykové z Motola. V pátek v rámci sekce fyzioterapeutů bylo slyšeno 7 přednášek věnovaných rehabilitaci v ortopedii po náhradě kyčle, ramena či po artroskopických výkonech.


Celé sympozium i doprovodné programy probíhaly v přátelském duchu, většina přednášek byla na velmi dobré úrovni a byl naplánován již pátý ročník, resp. následná sympozia jako pravidelné trienální akce. Nelze než věřit, že se příští Litoměřice stanou místem ještě většího počtu setkání. Za zdárnou organizaci a zajištění kongresu je potřeba poděkovat Ortopedickému centru s.r.o., MUDr. Pavlu Kacerovského a všem, kteří se na celé akci podíleli.
Za organizační výbor Pavel Smetana


Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress