Ortopedie: 1/2011Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2011 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - Tomáš Trč
Perkutánní sutura Achillovy šlachy / Percutaneous Repair of Ruptured Achilles Tendon - Miloslav Pink, Tomáš Valoušek
Nemoc z ukládání krystalů kalcium pyrofosfát dihydrátu (CaPPD) / Calcium pyrophosphate dihydrate crystal - Karel Pavelka
Mnohočetný myelom – léčba osteolytických lézí dlouhých kostí / Multiple myeloma – the treatment of osteolytic lesions in long bones - Eduard Šťastný, Tomáš Trč, Richard Chaloupka, Ivan Špička, Milan Handl
Rhizartróza, součané možnosti léčení / Current possibilities of treatment of rhisarthrosis - Lubomír Trtík
Symptomatická patella bipartita - současné trendy v diagnostice a léčbě / Symptomatic Bipartite Patella - current diagnostic and treatment options - Vojtěch Havlas
Periprotetické zlomeniny kolenného kĺbu - klasifikácia a liečba / Periprosthetic fractures in total knee endoprosthesis - classification and treatment - Andreas Roth, Imrich Tomko, Andreas Wagner, Jürgen Babisch, Tomáš Trč
Podzimní kongres SOTS s mezinárodní účastí / Autumn Congress of SOTS with International Participation - Tomáš Trč
XIII. Vánoční ortopedické sympózium v Teplicích / XIII. Christmas Orthopedics Symposium in Teplice - Tomáš Trč
EDITORIAL

Tomáš Trč

Vážení čtenáři,


máte před sebou první letošní číslo časopisu Ortopedie, kterým začínáme pátý ročník.


Ruptura Achillovy šlachy je jedna z nejčastějších šlachových ruptur. V původní práci Perkutánní sutura Achillovy šlachy předkládá prim. Pink a kol. hodnocení výsledků souboru 36 pacientů se subkutánní rupturou Achillovy šlachy, operovaných technikou perkutánní sutury dle Ma a Griffitha v Cretnikově modifikaci.


Prof. Pavelka předkládá přehledovou práci Nemoc z ukládání krystalů kalcium pyrofosfát dihydrátu (CaPPD). V krátké kasuistice popisuje typický průběh familiární chondrokalcinózy.


Doktor Štastný a kol. ve svém článku Mnohočetný myelom – léčba osteolytických lézí dlouhých kostí upozorňuje na vznik patologických zlomenin u pacienta postiženého mnohočetným myelomem.


Doktor Trtík v přehledovém článku Rhizartróza, součané možnosti léčení popisuje možnosti léčby artrózy prvního karpometakarpálního skloubení v čase a klade důraz na možnost chirurgického léčení tohoto onemocnění moderními implantáty, které se během 40 let vývoje staly jedním z možných řešení konečného stadia rhizartrózy.


Velmi vzácnou patologii, postihující 2-6 % populace, popisuje ve své práci Symptomatická patella bipartita - současné trendy v diagnostice a léčbě doktor Havlas. Většina případů je symptomatická. Následkem nadměrné aktivity či úrazu se může stát jednou z příčin syndromu „anterior knee pain“. Důsledný odběr anamnézy spolu se správnou volbou zobrazovacích metod zahrnující rutinní použití axiálního RTG pately vede k časnému stanovení diagnózy PB a adekvátní následné léčbě.


Peroprotetické zlomeniny v oblasti kolene jsou relativně ojedinělé komplikace. S rostoucím počtem implantací kolenních náhrad a vlivem stárnutí populace získávají na významu. Touto problematikou se zabývá ve své článku doc. Roth a kol.


Přeji Vám hezké zážitky při čtení časopisu OrtopedieKlíčová slova: editorial
Keywords: editorial
PERKUTáNNí SUTURA ACHILLOVY šLACHY / PERCUTANEOUS REPAIR OF RUPTURED ACHILLES TENDON

Miloslav Pink, Tomáš Valoušek

Ortopedické oddělení nemocnic Třebíč, Purkyňovo náměstí 2, 674 01 Třebíč,

tel.: 568 809 235, e-mail: miloslav.pink@nem-tr.cz

Souhrn:


Úvod: Ruptura Achillovy šlachy je jedna z nejčastějších šlachových ruptur. Její incidence zejména díky značné popularitě rekreačních sportů se zvyšuje. Je popsáno mnoho léčebných postupů, od konzervativních technik přes otevřenou revizi a suturu šlachy až k perkutánním suturám.


Materiál a metodika: Klinický soubor se skládá z 36 pacientů se subkutánní rupturou Achillovy šlachy, operovaných technikou perkutánní sutury dle Ma a Griffitha v Cretnikově modifikaci v letech 2004–2008. Průměrná doba sledování byla 25 měsíců. Průměrný věk pacientů byl 41 let, průměrný časový interval úraz – operace byl 16 hodin. Odrazová končetina byla poraněna v 97,2 % případů. U 80,4 % pacientů se jednalo o sportovní poranění.


Výsledky: Soubor byl hodnocen pomocí AOFAS Score – 88 (80–98) bodů. V Trillat Scoring systému byl výborný výsledek v 72,2 %, dobrý v 19,4 %, dostačující v 5,6 %, špatný ve 2,8 %.


Diskuze: Sutura Achillovy šlachy byla prvně publikována Maem a Griffithem v roce 1977.


Na rozdíl od otevřených sutur Achillovy šlachy umožňuje šetrnější ošetření ruptury, minimalizuje pooperační komplikace, je možno operovat v lokální anestezii, bez užití turniketu.


Závěr: Funkční výsledky jsou srovnatelné s otevřenou technikou, eventuálně miniinvazivní technikou.
Summary:


Introduction: The Achilles tendon is the most commonly ruptured tendon and the incidence of ruptured is rising. Many of the medical treatment are described, from conservative techniques, over open revision and repair of tendon, to percutaneous repairs.


Material and methodology: Clinical group is created by 36 patients with subcutaneous rupture of Achilles tendon, they were operated by percutaneous technique according Ma and Griffith in Cretnic`s modification in the period 2004-2008. The mean time of follow up was 25 months. The mean patient’s age was 41 years. The average interval accident – operation was 16 hours. Recoil-foot was injured in 97,2% of cases. There was sport injury in 80,4% of patients.


Results: The group was evaluated by AOFAS Score – 88 (80 – 98). The results in Trillat Scoring System was excellent in 72,2%, good in 19,4%, sufficient in 19,4%, bad in 2,8%.


Discussion: Percutaneous repair of Achilles tendon has been published for the first time by Ma end Griffith in 1977. In distinction from open Achilles tendon repair provides more thrifty repair of rupture, minimize postoperative complications, possible to operate under local anesthesia, without tourniquet.


Conclusion: Functional results are comparable with open repair method, alternatively with miniinvasive technique.


Klíčová slova: Achillova šlacha, perkutánní sutura, PDS vlákno
Keywords: Achilles tendon, percutaneous repair, PDS suture
NEMOC Z UKLáDáNí KRYSTALů KALCIUM PYROFOSFáT DIHYDRáTU (CAPPD) / CALCIUM PYROPHOSPHATE DIHYDRATE CRYSTAL

Karel Pavelka
Revmatologický ústav, Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
tel.: 234 075 244, e-mail: pavelka@revma.cz

Souhrn:
Nemoc z ukládání krystalů calcium pyrofosfát dihydrátu (CaPPD) patří mezi krystaly indukovaná onemocnění. U tohoto onemocnění nebyla zjištěna systémová metabolická odchylka ve fosfokalciovém metabolizmu, ale v kloubu byly zjištěny změny, při kterých dochází k lokálně zvýšené tvorbě inorganického pyrofosfátu. Rozeznáváme formu onemocnění sporadickou, familiární a asociovanou s jiným onemocněním. Výskyt pyrofosfátové artropatie stoupá s věkem a je častější u žen. Nejčastější klinickou manifestací je akutní synovitida nebo pyrofosfátová artropatie, či kombinace obou. Akutní synovitida (pseudodna) je prudký, epizodický zánět připomínající dnu, ale který nepostihuje I. MTP ale jiné klouby převážně na nohou, a to ve formě mono, či oligoartritidy. Pyrofosfátová artropatie je chronické onemocnění připomínající osteoartrózu, s tím že prediktivně postihuje jiné klouby než osteoartróza (OA) (zápěstí, ramena, lokty, kotníky). Při diagnostice nemoci z ukládání krystalů CaPPD se jednak prokazují krystaly v synoviální tekutině nebo typické kalcifikace na rentgenovém snímku. Krystaly CaPPD jsou v polarizačním mikroskopu slabě pozitivně dvojlomné. Kalcifikace postihují nejprve chrupavky vazivové, později i hyalinní. Nejčastější lokalizací jsou menisky kolen, triangulární disk na zápěstí a symfýza. Kalcifikace hyalinních chrupavek vytvářejí typické dvojité kontury kloubů.
Pyrofosfátová artropatie probíhá jako osteoartróza s jinou lokalizací. Někdy bývá silně destruktivní. V terapii se při akutní synovitidě aplikují intraartikulárně kortikosteroidy nebo se podávají systémově protizánětlivé léky. Chronická artropatie se léčí jako osteoartróza (OA).


Summary:
The Calcium pyrophosphate dihydrate (CaPPD) crystal deposition disease belongs to the group of crystal-induced arthropathies. To date, no systemic change to the phospho-calcium metabolism has been identified, but changes to the local intraarticular metabolism leading to an increased synthesis of inorganic pyrophosphate have been discovered. The disease occurs in three forms: sporadic, familiar, and associated with other diseases. The incidence of pyrophosphate arthropathy is increasing with age and is more common in women than in men. The most frequent clinical manifestation is acute synovitis, pyrophosphate destructive arthropathy or both. Acute synovitis (pseudo-gout) is an acute, episodic attack mimicking gout, yet not affecting the first MTP joint, but other feet joints in the form of mono- or oligoarthritis. Pyrophosphate arthropathy is a chronic disease similar to osteoarthrosis (OA), but with different predilection than that in OA (affecting wrists, shoulders, elbows, ankles). For the diagnosis of the CaPPD crystal deposition disease the authors have used either the findings of CaPPD crystals in synovial fluid or radiographic calcifications. CaPPD crystals display minor positive birefringence under polarized microscope. The calcifications initially affect the ligament cartilage and afterwards the hyaline cartilage. The most frequently affected areas are the meniscus of the knee joint, the triangular disc of the wrist, and the symphysis. Hyaline cartilage calcifications form typical double contours of the joints.
Pyrophosphate arthropathy demonstrates the same progression as osteoarthrosis with a different localization. It can be strongly destructive. The therapy of acute synovitis involves the application of intraarticular corticosteroids or systemic anti-inflammatory drugs. Chronic arthropathy is treated as OA.


Klíčová slova: pseudodna, kalcifikace, krystaly indukovaná onemocnění
Keywords: pseudo-gout, crystal induced arthropathy
MNOHOčETNý MYELOM – LéčBA OSTEOLYTICKýCH LéZí DLOUHýCH KOSTí / MULTIPLE MYELOMA – THE TREATMENT OF OSTEOLYTIC LESIONS IN LONG BONES

Eduard Šťastný[1], Tomáš Trč[1], Richard Chaloupka[2], Ivan Špička[3], Milan Handl[1]
[1] Ortopedická klinika UK - 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 432 808, e-mail: stastnyed@seznam.cz
[2] Ortopedická klinika FN Brno Bohunice
[3] I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF a VFN, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Souhrn:
Mnohočetný myelom (MM) svou manifestací na skeletu ohrožuje postiženého jedince vznikem patologických zlomenin. Nejčastějším klinickým projevem progredující infiltrace kostní dřeně nádorovými buňkami je bolest v oblasti postižené kostní tkáně, další příznaky jsou spojeny s poruchou funkce ledvin a útlumem krvetvorby. Část zaměřená na diagnostiku objasňuje výtěžnost jednotlivých metod ke stanovení správné diagnózy, z nichž rozhodující význam má probatorní biopsie. Z velmi pestré symptomatologie onemocnění jasně vyplývá nutnost komplexního přístupu lékařů k pacientovi s posouzením celkového a lokálního nálezu, rizik následných intervenčních výkonů a s nimi souvisejících případných komplikací. Mirelsovo skóre popisující pravděpodobnost vzniku patologické zlomeniny je současně směrnicí indikačně-terapeutickou. Vedle radioterapie lze včasnou operací úspěšně předejít porušení kostní kontinuity u hrozící patologické zlomeniny. V části zaměřené na léčbu autoři popisují načasování jednotlivých terapeutických metod vzhledem k objektivnímu nálezu na skeletu. Při vlastní operační léčbě je důležitá volba vhodného typu výkonu a implantátu ve vztahu k prognóze přežití s hlavním cílem eliminovat bolesti, zlepšit funkci postižené končetiny a tím zvýšit kvalitu života nemocného.


Summary:
A multiple myeloma (MM) manifested on the skeleton poses a risk of pathological fractures for the concerned patient. The most frequent clinical manifestation of progressing tumour-cell infiltration into the bone marrow is pain in the region of the affected bone tissue. Other symptoms are associated with kidney function disorder and the inhibition of haematopoiesis. The diagnostics section of the article explains the yield of individual methods for the determination of the correct diagnosis, explorative biopsy being of crucial significance. The highly manifold symptomatology requires a complex approach of the doctor to the patient, assessment of the total as well as local findings, of the risks associated with subsequent intervention procedures and potential complications related thereto. Mirel’s score, describing the possible risk of pathological fractures, serves also as an indicative and therapeutic guideline.
In addition to radiotherapy, an early surgery may successfully prevent a break in bone continuity where a risk of pathological fracture exists. In the section on treatment, the authors describe the timing of individual therapeutic methods with a view to the objective finding on the skeleton. In terms of the surgical treatment proper, the choice of a suitable type of the surgical procedure and a suitable implant is important in respect of the survival prognosis, the primary objective being the elimination of pain and improved function of the involved extremity, which may improve the quality of life of the patient.


Klíčová slova: mnohočetný myelom, Mirelsovo skóre, osteolytické ložisko, patologická zlomenina, osteosyntéza
Keywords: multiple myeloma, Mirel´s score, osteolytic lesion, pathological fracture, osteosynthesis
RHIZARTRóZA, SOUčANé MOžNOSTI LéčENí / CURRENT POSSIBILITIES OF TREATMENT OF RHISARTHROSIS

Lubomír Trtík
Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě, Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 472 331, e-mail: lubomir.trtik@onhb.cz

Souhrn:
Autor v článku popisuje možnosti léčby artrózy prvního karpometakarpálního skloubení v čase a klade důraz na možnost chirurgického léčení tohoto onemocnění moderními implantáty, které se během 40 let vývoje staly jedním z možných řešení konečného stadia rhizartrózy.


Summary:
The possibilities of treatment of osteoarthritis of the trapezometacarpal joint are described in this article. Emphasis is placed on the possibility of treatment by modern surgical implants which, during 40 years of development, have become one of the possible treatment solutions of the final stage of rhizarthrosis.


Klíčová slova: rhizartróza, trapézectomie, artrodéza, implantáty trapéziální
Keywords: rhizarthrosis, trapezectomy, arthrodesis, trapezoidal implants
SYMPTOMATICKá PATELLA BIPARTITA - SOUčASNé TRENDY V DIAGNOSTICE A LéčBě / SYMPTOMATIC BIPARTITE PATELLA - CURRENT DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS

Vojtěch Havlas
Ortopedická klinika UK - 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.: 224 432 852, e-mail: vojtech.havlas@lfmotol.cuni.cz

Souhrn:
Patella bipartita, neboli kongenitální fragmentace či synchondróza pately, je velmi vzácnou patologií, postihující 2-6 % populace. Ve většině případů je patella bipartita asymptomatická. V případě nadměrné zátěže patelo-femorálního kloubu či následkem traumatu může dojít k iniciaci bolestivých symptomů. V diagnostickém řetězci je podstatné zvolit adekvátní vyšetření, kromě důsledného klinického vyšetření a detailního odběru anamnézy je důležitá axiální projekce na patelu, či magnetická rezonance. Většina bolestivých patel bipartit reaguje dobře na vhodně zvolenou konzervativní terapii. V případě prolongovaných symptomů bez reakce na konzervativní léčbu je na místě zvážení operačního řešení zahrnující excisi akcesorního fragmentu, povolení laterálních retinakul, či separaci laterálního vastu od akcesorního fragmentu pately. Všechny tři zmíněné metody mají dlouhodobě dobré výsledky. Osteosyntéza fragmentů je volena jen velmi vzácně a ve specifických indikacích.


Summary:
Bipartite patella or congenital fragmentation of the patella is a rare condition involving 2-6% of population. In most cases, bipartite patella appears to be asymptomatic. In the case of an extensive overload or after a trauma, pre-existing bipartite patella can become symptomatic and painful. In addition to medical history and proper clinical examination, the most important in the diagnosis of bipartite patella are skyline views for patella or MRI imaging. Most of the painful bipartite patellae respond well to conservative treatment. Where symptoms persevere despite the conservative treatment measures, surgery may be indicated. The surgery includes surgical excision of the accessory fragment, lateral retinacular release or lateral vastus desinsertion from the accessory fragment. All the options have been reported with good long-term outcomes. Open osteosynthesis is indicated rarely and for specific indications only.


Klíčová slova: patella bipartita, diagnostika, léčba
Keywords: bipartite patella, diagnosis, treatment
PERIPROTETICKé ZLOMENINY KOLENNéHO KĺBU - KLASIFIKáCIA A LIEčBA / PERIPROSTHETIC FRACTURES IN TOTAL KNEE ENDOPROSTHESIS - CLASSIFICATION AND TREATMENT

Andreas Roth[1], Imrich Tomko[1], Andreas Wagner[1], Jürgen Babisch[1], Tomáš Trč[2]

[1] Katedra Ortopédie Friedrich-Schiller Univerzity v Jene, Ortopedicka klinika Waldkrankenhaus „Rudolf-Elle“ gGmbH, 07607 Eisenberg, Nemecko, tel.: 0049 36691 81010, e-mail: ajroth@gmx.de
[2] Ortopedická klinika UK, 2. LF a FN v Motole, dětská a dospělá ortopedie a traumatologie, Praha

Súhrn:
Periprotetické zlomeniny v oblasti kolena sú relatívne zriedkavé komplikácie. S rastúcim počtom implantácií kolenných náhrad a celkovým starnutím populácie, naberajú však na význame. Okrem základného rozdelenia na zlomeniny suprakondylárne, zlomeniny tíbie a pately poznáme aj ďalšie klasifikácie. Tieto rozdeľujú zlomeniny podľa typu lomnej línie, jej uloženia, priebehu, počtu lomných fragmentov, ďalej podľa kvality kosti a prítomného oslabenia kosti osteolýzou, podľa času vzniku a stability implantátu. Dôležité sú hlavne tie klasifikácie, ktoré umožňujú voľbu následnej liečby. V článku predstavujeme tieto klasifikácie a liečebné možnosti.


Summary:
Periprosthetic fractures of the knee joint are relatively rare complications. Considering, however, the increasing number of implantations and an overall aging of the population, they gain an increasing importance. Depending on the fractured part of the knee joint (supracondylar, tibia or patella) different classification systems exist, which describe the fracture pattern, its location and course, the number of fragments, existing osteolysis and the quality of the bone, the time of fracture and the stability of the implant. Most important are those fracture classifications on the basis of which therapeutic strategies may be derived. In this article, therefore, classification systems and the resulting appropriate treatment options for the fractures are presented.


Klíčová slova: totálna náhrada kolenného kĺbu, periprotetická zlomenina, klasifikácia, uhlovo stabilné implantáty, retrográdny klinec, AO-osteosyntéza, revízna endoprotetika
Keywords: total knee arthroplasty, periprosthetic fracture, classification, fixed-angle implants, retrograde nailing, AO internal fixation, revision arthroplasty
PODZIMNí KONGRES SOTS S MEZINáRODNí účASTí / AUTUMN CONGRESS OF SOTS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Tomáš Trč

V době od 20.-22. října 2010 se v hotelu Doubletree v Košicích konal podzimní kongres Slovenské ortopedicko traumatologické společnosti.
Poprvé jej organizovalo ortopedické oddělení Nemocnice v Košicích - Šaci pod vedením primáře MUDr. Ivana Staška, který zde rovněž slavil životní jubileum.
Po stránce organizační nebylo kongresu co vytknout. Dokonce i děvčata organizační formy Pamida byla vybrána tak, aby se ortopedům líbila.
Kongres začal středečním Sympóziem Osteoporóza současnost a budoucnost, včetně tiskové konference byl program informacemi nabitý a kvalitní.
V dalším dni, ve čtvrtek, již začal ryze ortopedický program s tematikou Revizní endoprotetiky. Prof. Čech přednesl přednášku o Historii a současnosti revizní endoprotetiky v Československu, kterou navázal na velmi zajímavou přednášku prim. Maresche - Některé charakteristiky činnosti ortopedických pracovišť na Slovensku.
Dr. Zagra z  Milána podal vyčerpávající sdělení o luxacích TEP jejích prevenci a terapii.
Tento blok pokračoval celý den přednáškami prof. Hanghodyho, doc. Krbce, doc. Džupy a dalších až do večera.
V druhém bloku přednášek Rekonstrukční operace v oblasti kolenního kloubu se ze zahraničních účastníků prezentovali prof. Hanghody, prof. Almquist a doc. Trč následováni dalšími autory jako dr. Holibkou, doc. Pašou, dr .Vargou a dalšími. Jak víme z arthroskopických kongresů i tento blok byl velmi aktivní, diskuzi bylo nutné čas od času přerušit, aby blok skončil v plánovaném čase.
Závěrem prvního dne byla velmi zajímavá prohlídka historického centra Košic, na kterou navázal Konferenční banket, který se konal v historických prostorách Dolní brány, což bylo pro všechny účastníky velmi zajímavé.
Druhý den se pokračovalo v Revizní endoprotetice kyčle a v bloku určeném pro Operace dětské nohy a hlezna. Bylo zajímavé si poslechnout zkušenosti s touto ryze ortopedickou operativou v podání převážně Slovenských kolegů.
Velmi zajímavé bylo zúčastnit se bloku Jednodenní chirurgie v ortopedii a traumatologii, kde se projevilo, že celou řadu problémů mají naše země společné. Z hlediska organizátorů byl zajímavý počin v dobře řízené panelové diskuzi k tomuto tématu.
Kongres byl zakončen vyhlášením nejlepší přednášky, za kterou výherce odjel na zahraniční stáž.
Mně nezbývá než poblahopřát organizátorům, pod vedením prim. Staška, za organizaci krásného kongresu nejen po vědecké stránce, ale i po stránce společenské. Atmosféra byla velmi milá a jsem přesvědčen, že čeští účastníci se budou na Slovensko dále vracet. Košice se prezentovali krásnou architekturou a výjimečnou historií. Jistě i to přispěje k dalším kongresům organizovaným v tomto městě.

XIII. VáNOčNí ORTOPEDICKé SYMPóZIUM V TEPLICíCH / XIII. CHRISTMAS ORTHOPEDICS SYMPOSIUM IN TEPLICE

Tomáš Trč

17. 12. 2010 se v Lázeňském domě Beethoven konalo sympózium ortopedů Ústeckého, Karlovarského, Středočeského a Libereckého kraje pod záštitou Lázní Teplice a Ortopedické kliniky 2. LF UK a FN Motol Praha.


Již tradičně bylo toto sympózium monotématické, věnováno ramennímu kloubu.


Lékařské sekci vždy předchází Sesterské sympózium, kterého se zúčastnilo téměř 70 sester a dvanáct sdělení bylo převážně s tématikou ramenního kloubu. Společenský večer v Lázeňském domě měl tradičně velmi milou a přátelskou atmosféru, danou možná i předchozím využitím některých relaxačních lázeňských procedur.


Následující den, po krátkém úvodu, kde bylo zmíněno rozloučení s Dr. Karlem Weiglem, dlouholetých příznivcem sympózia, který z postu generálního ředitele odchází na odpočinek, zahájil sympózium prof. Bartoníček tradiční přednáškou o topografické anatomii ramenního kloubu. Možnosti vyšetřování a konzervativní terapie v tomto bloku přednášek bylo stěžejní téma.


Celý další blok by věnován artroskopické operativě. Začal přednáškou dr. Stehlíka, kde byly objasněny mnohdy tajuplné názvy patologií ramene, a pak již byly popsány veškeré možnosti artroskopické terapie, včetně hodnocení vlastních výsledků. Logicky byl tento blok nejdelší.


Pak následovaly metody využívající artrotomii, kde zvláště vlastní zkušenosti a transpozicí latissimu kolegů ze Znojma byly velmi zajímavé. Přednášky z oblasti traumatologie a rehabilitace toto sympózium uzavíraly.


Po krátké závěrečné diskuzi si účastníci, kterých bylo celkem 130, popřáli krásné vánoce a vydali se zasněženou krajinou k domovu.


Z názorů posluchačů i přednášejících je patrný zájem o monotématickou problematiku, o edukační přednášky, kde jsou informace zhustěny a lze je použít v doškolování.


I z tohoto důvodu je v plánu další, již 14. Vánoční sympózium s  tématem Vznik, vývoj a terapeutické možnosti hallux valgus. Všichni jste srdečně zváni.


Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress