Vakcinologie: 1/2011Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2011 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Problematika postvakcinačních komplikací u očkování proti viru varicella-zoster (VZV) – popis klinického případu / Case report – varicella-zoster virus (VZV) post vaccination complications - RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Miloslav Salavec, CSc., MUDr. Jan Smetana, Ph.D.,* , doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, Dr.Sc., MUDr. Petr Prášil, doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Nové očkovací látky (vakcíny) proti tuberkulóze na obzoru? / New tuberculosis vaccines coming up? - Doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.
Těžký průběh infekce virem klíšťové meningoencefalitidy s trvalými následky / Severely progressing tick-borne encephalitis infection with permanent sequelae - MUDr. Dita Smíšková, MUDr. Olga Džupová, MUDr. Dušan Pícha
Informácia o konaní II. Slovenského vakcinologického kongresu - doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D.
Spalničky – znovu objevující se v Evropě / Measles – Re-emerging in Europe - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D
Novinky ve vakcinologii - MUDr. Daniel Dražan
Návštěva vakcinačního centra při Emory univerzity v Atlantě, Georgii – podzim 2010 / Visit at the Emory Vaccine Center in Atlanta, Georgia in fall 2010 - RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, Dr.Sc.
Poradna - MUDr. Pavel Kosina
EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,


nová očkovací vyhláška konečně spatřila světlo světa. Po dlouhých měsících téměř marného čekání proběhla finální fáze téměř perakutně, což překvapilo nejen její autory, ale hlavně terén. Řada novorozeneckých oddělení včas nedokázala zareagovat a někde se ještě několik dnů po vstupu vyhlášky v platnost tiskly či nouzově kopírovaly příslušné dotazníky. Přes počáteční diskuze zainteresovaných stran se snad již podařilo situaci stabilizovat a dikci vyhlášky jednoznačně vyložit.


V České republice se opět rozhořela otázka povinnosti očkování, do které se tentokrát vložila Liga na ochranu lidských práv a publikovala analýzu systému očkování v několika vybraných evropských zemích. Analýza zdaleka nezahrnuje všechny země a ani přístup kopírování modelu zavedeného v jiné zemi se ne vždy plně osvědčil. Poměrně optimisticky se jeví situace v očkování proti pneumokokům. Podle předběžných údajů dosáhla proočkovanost hodnot přes 90 %, a to je jistým příslibem budoucího „dobrovolného“ očkování i proti dalším chorobám. Povinný model bych však zatím ještě nerušil. Odstrašujícím je přístup české veřejnosti k očkování proti chřipce, kdy stále patříme na chvost Evropy.


Náš časopis se posunul na kvalitativně vyšší úroveň. Od prosince jsme indexováni v uznávané databázi Scopus a nakladatelství Elsevier provedlo indexaci již zpětně za rok 2010, tedy všichni ti, kteří v tomto roce publikovali, jsou již zahrnuti v databázích a rovněž citace literatury Vakcinologie se promítá do citačních indexů. Rovněž jsme posílili redakční radu, do níž přijali pozvání renomovaní profesoři Vytautas Usonis a Zsófia Mészner.


Závěrem chci všem popřát bezpečnou cestu na Slovensko, kde 13. ledna začíná 2. Slovenský vakcinologický kongres. Přestože toto číslo vyjde až po jeho zakončení, věřím, že tato akce bude další příležitostí k výměně aktuálních poznatků a překrásná tatranská scenérie jí dodá neopakovatelnou kulisu.


Klíčová slova: editorial
Keywords: editorial
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
PROBLEMATIKA POSTVAKCINAčNíCH KOMPLIKACí U OčKOVáNí PROTI VIRU VARICELLA-ZOSTER (VZV) – POPIS KLINICKéHO PříPADU / CASE REPORT – VARICELLA-ZOSTER VIRUS (VZV) POST VACCINATION COMPLICATIONS

Souhrn
Termín „herpes“, odvozený od řeckého slova označujícího plazení, použil poprvé Hippokrates. Římský lékař Plinius starší pak odlišil jednotlivé druhy oparů, popsal jejich projevy a navrhl léčbu pomocí rostliny aloe vera. Adjektivum „pásový“ použil poprvé o století později římský lékař Celsus. Pravděpodobně se inspiroval charakteristickým výsevem puchýřků v okolí průběhu nervu připomínajícího opasek.
Pásový opar se objevuje jako důsledek reaktivace viru varicella-zoster (VZV), obvykle u starších pacientů. Výskyt tohoto onemocnění u dětí je neobvyklou záležitostí, a pokud k němu dojde, zaznamenáme ho většinou u dětí imunosuprimovaných. Následující kazuistika se týká zosterové infekce s meningeálními příznaky původně zdravého dítěte.


Summary
The name “herpes” derived from the greek word for crawling was first used by Hippokrates. Roman physician Plinius then developed a differentiation system for various kinds of sores, described their symptoms and proposed therapy using aloe vera. The name zoster, from greek word for a belt or girdle, was first used by a Roman physician Celsus about hundred years later. It was likely supposed to depict the characteristic vesicular exanthema reminding a belt.
Herpes zoster is caused by reactivation of varicella-zoster virus (VZV) usually in elderly patients. It is a rare disease in children and, if it appears, it happens usually in those, who are imunosuppressed. The following case report describes herpes zoster with meningeal irritation in otherwise healthy child.


Klíčová slova: varicella-zoster virus (VZV), herpes zoster (HZ), divoký virus, vakcinační kmen
Keywords: varicella-zoster virus (VZV), herpes zoster (HZ), wild-type virus, vaccine strain
RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1], MUDr. Miloslav Salavec, CSc.[2], MUDr. Jan Smetana, Ph.D.[1],* , doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[1], MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.[4], prof. MUDr. Miroslav Špliňo, Dr.Sc.[1], MUDr. Petr Prášil[4], doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[3]

[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
[2] Katedra dermatovenerologie, LF UK Hradec Králové, Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové
[3] Centrum pokročilých studií, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
[4] Klinika infekčních nemocí, LF UK Hradec Králové, FN Hradec Králové
NOVé OčKOVACí LáTKY (VAKCíNY) PROTI TUBERKULóZE NA OBZORU? / NEW TUBERCULOSIS VACCINES COMING UP?

Souhrn:


Protituberkulózní očkování (vakcinace) zůstává součástí globální kontroly tuberkulózy (TB), i když BCG vakcinace jako jediný dnes prakticky používaný způsob vakcinace zabraňuje prokazatelně pouze vývoji závažných forem dětské TB. Požadavku na výrazné snižování nemocnosti na TB u všech věkových skupin a zejména při koinfekci s  HIV a při vyšším výskytu MDR-TB a XDR-TB by mohla napomoci nová, moderní, účinná a bezpečná vakcína, která by umožnila stimulací adaptivních obranných mechanizmů zničení (baktericidii), pokud možno všech do organizmu hostitele vniklých tuberkulózních bacilů. Ta je dnes předmětem zájmu řady světových pracovišť. Zájem se soustřeďuje na výběr vhodných antigenních struktur, které by stimulovaly baktericidní mechanizmy (typ Th1 imunity). Předmětem zájmu je genetickou manipulací upravená BCG vakcína, další pro člověka nepatogenní živé vakcíny, podjednotkové v laboratořích vytvořené biologické produkty antigenních struktur doplněných vhodným adjuvans a nosiči (vektory) použitelné jak pro primovakcinaci, tak zejména i pro zvýšení a prodloužení účinku primovakcinace (booster účinek). Byl vytvořen systém náročných předklinických a klinických testů (fáze I-III) ověřujících všechny aspekty bezpečnosti a účinnosti. Jejich provádění trvá řadu roků. V současnosti je v klinických testech 12 biologických produktů, v předklinických alespoň 6 dalších. Světová zdravotnická organizace předpokládá, že do roku 2020 bude alespoň jeden z nich uveden do praxe jako účinná a bezpečná protituberkulózní vakcína.
Summary:


Anti-tuberculosis vaccination remains part of global tuberculosis (TB) control, although the BCG vaccination, as the only currently practically used method of vaccination provably prevents solely the development of severe forms of paediatric TB. The requirement for major reduction of TB morbidity in all age groups and particularly in HIV co-infection and higher incidence of MDR-TB and XDR-TB could be met by a new, advanced, effective and safe vaccine, which, through the stimulation of adaptive defence killer mechanisms (bactericidia), would allow for possibly all of the tuberculosis bacteria penetrating the host organism to be killed. This is currently the focus of attention of a number of international workplaces. Their interest focuses upon the selection of suitable antigen structures, which would stimulate bactericidal mechanisms (Th1 immunity type). Attention is being paid to the genetically manipulated BCG vaccine; other live vaccines non-pathogenic for man; subunit, in vitro developed antigen structure biological products complemented with adequate adjuvants and vehicles (vectors) applicable both in primovaccination proper and for enhancing and prolonging the effects of primovaccination (booster effect). A system of sophisticated preclinical and clinical testing (Phase I-III) has been developed to verify all safety and efficacy aspects. These tests are being conducted for a number of years. At present, clinical trials investigating 12 biological products, and preclinical tests studying at least 6 other products are under way. The World Health Organisation expects that by 2020 at least one of these products will be launched as a practically applied, effective and safe anti-tuberculosis vaccine.


Klíčová slova: tuberkulóza, BCG vakcinace, mechanizmy protituberkulózní adaptivní imunity, podjednotkové vakcíny, preklinické a klinické testy vakcíny
Keywords: tuberculosis, BCG vaccination, mechanisms of adaptive antituberculosis vaccination, subunits vaccines, preclinical and clinical tests of vaccine candidates
Doc. MUDr. Luděk Trnka, DrSc.Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
TěžKý PRůBěH INFEKCE VIREM KLíšťOVé MENINGOENCEFALITIDY S TRVALýMI NáSLEDKY / SEVERELY PROGRESSING TICK-BORNE ENCEPHALITIS INFECTION WITH PERMANENT SEQUELAE

Shrnutí:


V České republice je virus klíšťové meningoencefalitidy častým původcem infekcí centrálního nervového systému s dlouhodobými následky u více než třetiny pacientů. Očkování poskytuje účinnou ochranu před onemocněním. Proočkovanost populace je však nízká, protože mnoho lidí podceňuje riziko infekce a závažnost nemoci. Předkládaná kazuistika popisuje těžký průběh onemocnění, které výrazně a trvale zhoršilo kvalitu života doposud zdravého pacienta v produktivním věku.
Summary:


Tick-borne encephalitis virus is a frequent agent of central nervous system infections in the Czech Republic. More than one third of affected patients suffer long-term sequelae. Vaccination can prevent the disease effectively. Unfortunately, only a small percentage of population is vaccinated because many people underestimate the risk of the infection and the severity of the disease. The authors report a severe and complicated case which resulted in significant and irreversible disability in a previously healthy, working-age male patient.


Klíčová slova: klíšťová meningoencefalitida, encefalomyelitida, paréza, bulbární syndrom, očkování
Keywords: tick-born encephalitis, encephalomyelitis, palsy, bulbar syndrome, active immunization
MUDr. Dita Smíšková[1], MUDr. Olga Džupová[2], MUDr. Dušan Pícha[1][1] Univerzita Karlova, 2. LF, I. Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha

[2] Univerzita Karlova, 3. LF, Klinika infekčních nemocí, FN Na Bulovce, Praha
INFORMáCIA O KONANí II. SLOVENSKéHO VAKCINOLOGICKéHO KONGRESU

V dňoch 13. až 15. januára 2011 sa v Hoteli PATRIA na Štrbskom Plese uskutočnil v poradí už druhý slovenský vakcinologický kongres. Jeho organizátorom bola Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou infektologickou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Vydavateľstvom SAMEDI, s.r.o. Záštitu nad podujatím prevzal MUDr. I. Uhliarik, minister zdravotníctva SR...


doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, Ph.D.
SPALNIčKY – ZNOVU OBJEVUJíCí SE V EVROPě / MEASLES – RE-EMERGING IN EUROPE

Spalničky jsou vakcínou preventabilním onemocněním s epidemickým výskytem. Jsou jedním z nejinfekčnějších onemocnění v případech, kdy proočkovanost na populační úrovni klesne pod 95 %. V poslední době zaznamenáváme v řadě evropských zemí rozsáhlé epidemie spalniček (1, 15, 16).
V roce 2007 WHO a ECDC stanovily nové cíle – eliminaci spalniček a rubeoly v Evropě do roku 2010. Epidemiologická situace dokumentuje, že těchto cílů nebylo dosaženo. Díky úsilí národních organizací veřejného zdraví došlo v posledních letech k významnému poklesu spalniček z 30 000 případů v roce 2003 na 7 411 případů v roce 2009. I přes veškeré úsilí orgánů veřejného zdraví se však spalničky sporadicky i epidemicky v Evropě stále šíří...


Klíčová slova: spalničky
Keywords: measles
prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII

Vakcinologie je velmi rychle se rozvíjející obor, a to i mimo pole tradičních vakcín používaných k prevenci infekčních onemocnění. Pokračuje vývoj vakcín proti již preventabilním infekčním nemocem, např. proti chřipce, rotavirům, variole, žluté zimnici, japonské encefalitidě, meningokokům či kombinovaných vakcín, ale i vakcín proti infekcím, které zatím nejsou preventabilní, např. horečce Dengue, ETEC (enterotoxigenní E. coli, cestovatelský průjem), HSV, leishmaniase, malárii, schigellose. V pokročilých stadiích vývoje jsou též vakcíny proti některým neinfekčním onemocněním, např. proti kuřáctví či diabetu, další kandidátní vakcíny se budou uplatňovat v terapii nádorových onemocnění.
Tato rubrika se bude zabývat především tradičními vakcínami používanými v prevenci infekčních onemocnění...


Klíčová slova: novinky
Keywords: news
MUDr. Daniel Dražan
NáVšTěVA VAKCINAčNíHO CENTRA PřI EMORY UNIVERZITY V ATLANTě, GEORGII – PODZIM 2010 / VISIT AT THE EMORY VACCINE CENTER IN ATLANTA, GEORGIA IN FALL 2010

Jižanská Atlanta přestává být postupem času považována pouze za centrum obchodu a bankovnictví, dnes je i významným centrem vědy a biomedicínského výzkumu. Georgijská výzkumná aliance (Georgia Research Alliance), zahrnující například univerzitu Emory, CDC, Centrum pro výzkum vakcín a Národní výzkumné centrum primátů – Yerkes, operuje s rozpočtem 2,6 miliard dolarů z federálního rozpočtu USA a privátních amerických zdrojů.
Emory Vaccine Center bylo založeno v roce 1996. Dnes na něm působí okolo sta postdoktorantů, kteří pracují pod vedením dvaceti šesti řádných profesorů. Tato instituce pod sebou sdružuje například oddělení zabývající se dlouhodobě vývojem vakcíny proti malárii. Nemoci, která usmrtí ročně z celosvětového hlediska jeden až tři milióny lidí. Výzkumný program v sobě zahrnuje především preklinické testování antimalarické vakcíny na myším modelu a nižších primátech a klinické studie zahrnující pacienty žijící v endemických malarických oblastech. Studium bezpečnosti a imunogenicity antimalarické vakcíny je považováno za jeden z nejdůležitějších cílů těchto studií, spolu se snahou porozumět lépe procesům infekce malárie a patogenezi tohoto onemocnění...


RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, Dr.Sc.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
PORADNA

Uvedené dotazy proběhly v rámci kulatého stolu na VI. Hradeckých vakcinologických dnech, 30. 9. – 2. 10. 2010 v Hradci Králové
1) Je odůvodněné odložení očkování hexavakcínou po chirurgických výkonech (operace kýly aj.) o 3 měsíce po výkonu? Dle chirurgů je riziko rozpadu jizvy.
Odpověď: Nedávný ani časně plánovaný operační výkon obecně není kontraindikací podání žádné očkovací látky.


MUDr. Pavel Kosina
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress