Vakcinologie: 2/2011Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2011 klikněte zde.

Obsah:

Invazivní pneumokoková onemocnění u dětí v České republice a očkování dětí pneumokokovými vakcínami / Invasive pneumococcal diseases in children in the Czech Republic and immunisation of children with pneumococcal vaccines - MUDr. Daniel Dražan
Očkování těhotných a kojících žen / Vaccination of pregnant and breastfeeding women - MUDr. Věra Pellantová, Ph.D.
Léčba a prevence chronických virových hepatitid / Treatment and Prevention of Chronic Viral Hepatitis - MUDr. Jan Šperl, CSc.
Poliomyelitida – polioeradikační iniciativa / Poliomyelitis – Polio Eradication Iniciative - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D
KONTROVERZE VE VAKCINACI DOSPĚLÝCH – ZPRÁVA Z KONFERENCE - MUDr. Zuzana Blechová, MUDr. Šárka Rumlarová
Současný přístup k stabilizačním, konzervačním a balastním látkám v moderních vakcínách / Current approaches to stabilisers, preservatives and ballast substances in modern vaccines - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
VARIOLA VERA – PRAVÉ NEŠTOVICE A EDWARD JENNER / VARIOLA VERA – smallpox and Edward Jenner - prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Novinky ve vakcinologii / News in Vaccinology - MUDr. Daniel Dražan
Poradna - MUDr. Pavel Kosina
INVAZIVNí PNEUMOKOKOVá ONEMOCNěNí U DěTí V ČESKé REPUBLICE A OčKOVáNí DěTí PNEUMOKOKOVýMI VAKCíNAMI / INVASIVE PNEUMOCOCCAL DISEASES IN CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IMMUNISATION OF CHILDREN WITH PNEUMOCOCCAL VACCINES

Souhrn


Pneumokoky patří k nejvýznamnějším bakteriálním původcům invazivních i méně závažných neinvazivních infekcí. Vývoj pneumokokových vakcín stále zvyšuje možnosti prevence těchto onemocnění. Konjugované pneumokokové vakcíny jsou vysoce účinné v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) a částečně účinné v prevenci akutních otitid. Indikace jednotlivých vakcín se do určité míry překrývají a jejich výběr může být ovlivněn více faktory.


Summary


Pneumococcae belong to the most significant bacterial agents of invasive as well as less serious non-invasive infections. The development of pneumococcal vaccines keeps increasing the preventive potential in respect of these diseases. Conjugated pneumococcal vaccines exhibit high efficacy in the prevention of invasive pneumococcal diseases (IPD) and partial efficacy in the prevention of acute otitis media. The indications of individually vaccines are, to a certain degree, overlapped and their selection may be influenced by several factors.


Klíčová slova: pneumokoky, invazivní pneumokoková onemocnění, akutní otitis media, pneumonie, pneumokokové vakcíny
Keywords: pneumococcae, invasive pneumococcal diseases, acute otitis media, pneumonia, pneumococcal vaccines
MUDr. Daniel Dražan

Praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
OčKOVáNí TěHOTNýCH A KOJíCíCH žEN / VACCINATION OF PREGNANT AND BREASTFEEDING WOMEN

Souhrn:


Autor předkládá faktické informace o očkování skupiny těhotných a kojících žen, zvlášť se zaměřuje na očkování žen plánujících graviditu. Jsou hodnoceny jednotlivé vakcíny a vztahovány k očkování těchto rizikových skupin populace. Dává praktický návod jak postupovat při očkování žen před otěhotněním, gravidních a kojících matek.


Summary:


The author presents factual information on vaccination of a group of pregnant and breastfeeding women with a particular focus on women planning pregnancy. Various aspects concerning applications of different vaccines in these risk populations are compared. A practical approach on vaccination in women planning pregnancy, pregnant women and breastfeeding mothers is suggested.


Klíčová slova: těhotenství, kojící žena, vakcína, proočkovanost
Keywords: pregnancy, breastfeeding women, vaccine, immunization coverage
MUDr. Věra Pellantová, Ph.D.

Centrum Očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové
LéčBA A PREVENCE CHRONICKýCH VIROVýCH HEPATITID / TREATMENT AND PREVENTION OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS

Souhrn
Viry hepatitidy B a C patří mezi tzv. hepatotropní viry, predilekčním místem jejich replikace jsou játra a nejzávažnější komplikací chronické infekce těmito viry je jaterní cirhóza. Oba viry se přenáší parenterálně. Proti viru hepatitidy B je v současné době k dispozici vysoce účinná a bezpečná rekombinantní vakcína. Plošné očkování vedlo k výraznému snížení incidence nových případů HBV. U pacientů, kteří trpí chronickou HBV infekcí, je nutno léčbou zastavit replikaci viru. První možností je dosažení imunitní kontroly replikace léčbou peginterferonem alfa, druhou možností je dlouhodobé podávání syntetických antivirotik, první volbou je dnes tenofovir nebo entekavir. Proti viru hepatitidy C není v současné době k dispozici účinná vakcinace. Přenosu infekce je nutno se bránit dodržováním hygienických zásad v rodinách i ve zdravotnických zařízeních, vysoce důležité je provádět screening v rizikových skupinách osob. Chronickou HCV infekci lze léčbou eliminovat z organizmu, účinná je pouze kombinace peginterferonu alfa s ribavirinem, eliminace viru se zatím daří dosáhnout jen u části léčených pacientů.
Summary
HBV and HCV belong to family of hepatotropic viruses and the liver is a predilective site of their replication. Liver cirrhosis is then the most serious consequence of chronic infection caused by these viruses. Both infections are parenterally transmitted. Nowadays, a highly effective and safe recombinant vaccine available against hepatitis B virus is available. Routine vaccination led to a decrease in the incidence of new HBV cases. It is essential to stop the viral replication in patients chronically infected with HBV. The first therapeutical option is to achieve an immnune control of viral replication by treatment with peginterferon alpha, the second option is a long-term therapy with synthetic antivirals, tenofovir or entecavir as the first treatment choice today. Up to now, no effective medical treatment is available for HCV infection. We can prevent the spread of infection by perfect adherence to hygiene measures in families and hospitals. The screening programs in high risk groups are also crucial. The chronic HCV infection can be eradicated from the organism by treatment, only combination of peginterferon and ribavirin is effective. Nevertheless, the virus eradication is achieved only in some treated patients.


Klíčová slova: chronické virové hepatitidy, léčba, prevence, vakcinace
Keywords: chronic viral hepatitis, treatment, prevention, vaccination
MUDr. Jan Šperl, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
POLIOMYELITIDA – POLIOERADIKAčNí INICIATIVA / POLIOMYELITIS – POLIO ERADICATION INICIATIVE

Souhrn
Koncem listopadu 2010 proběhla v Kongu epidemie poliomyelitidy s vysokým procentem výskytu chabých paréz a vysokou úmrtností vyvolaná divokým virem WPV1 (409 případů / 169 úmrtí). Molekulární analýza izolovaných kmenů prokázala přítomnost dvou enterovirů: izolací divokého polio viru WPV1, který vykazoval 100% identitu aminokyselin s WPV1, který v současné době prevaluje v Indii. Druhým agens byl lidský enterovirus Ev 109. Zatím nebylo blíže objasněno zda enterovirus Ev 109 sám nebo v kombinaci s poliovirem WPV1 byl určujícím faktorem pro vysoký výskyt chabých paréz v epidemii v Kongu. Tato skutečnost duální infekce vyžaduje další detailní epidemiologickou analýzu.
WHO doporučuje trvale udržovat efektivní národní systém surveillance akutních chabých paréz s kompletním vyšetřením případů, včetně virologického vyšetření vzorků stolic v akreditovaných laboratořích. V řadě zemí dochází ke snížení vakcinačního pokrytí na populační úrovni, k průběžné migraci většího počtu osob a v neposlední řadě i k pozdní identifikaci cirkulujících divokých virů.


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
KONTROVERZE VE VAKCINACI DOSPĚLÝCH – ZPRÁVA Z KONFERENCE

Ve dnech 27. - 30. ledna 2011 jsme se s početnou výpravou českých lékařů, zabývajících se očkováním měli možnost zúčastnit 1st International Conference on Controversies in Vaccination in Adults v Berlíně. Setkání se zúčastnili odborníci z 30 zemí z celého světa. Nosnou myšlenkou konference byly problémy rutinního očkování u dospělých, ale rovněž i perspektivy jejich vakcinace v reálné budoucnosti. Bloky byly koncipovány jako diskuze dvou odborníků, z nichž jeden uváděl argumenty, zahrnující pozitivní stránky daného očkování, a druhý prezentoval možné nejasnosti či kontroverzní fakta k danému tématu, následované řízenou diskuzí fóra. Všechna sdělení byla prezentována jedněmi z nejlepších odborníků v dané problematice. Rádi bychom se pokusili v našem příspěvku aspoň touto formou přiblížit široké odborné veřejnosti některé myšlenky, které na konferenci zazněly. Následující sdělení je nutno chápat jako výběr poznámek účastníků, proto může místy postrádat myšlenkovou kontinuitu, bez přesných citací publikací...


MUDr. Zuzana Blechová,[1] MUDr. Šárka Rumlarová[2]
[1] I. Infekční klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce, Praha
[2] Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové
SOUčASNý PříSTUP K STABILIZAčNíM, KONZERVAčNíM A BALASTNíM LáTKáM V MODERNíCH VAKCíNáCH / CURRENT APPROACHES TO STABILISERS, PRESERVATIVES AND BALLAST SUBSTANCES IN MODERN VACCINES

Jednoznačným trendem v současné vakcinologii je snaha minimalizovat případnou reaktogenitu a zvýšit bezpečnost používaných vakcín používáním minima různých technologických přísad ve vakcínách. V ideálním případě by vakcína měla obsahovat pouze antigen. Je však zřejmé, že se doposud bez různých stabilizátorů, konzervačních látek a různých stopových příměsí, které jsou nutné v technologii výroby vakcín, zcela beze zbytku neobejdeme. Dnešní očkovací látky sází více a více na adjuvantní látky, které jsou schopny výrazně potencovat imunitní odpověď organizmu. Obrovská nevole, která jejich používání zejména na americkém kontinentu provázela, postupně mizí. A překvapivě k tomu přispěla pandemie chřipky, kdy toto patří k možná k jejímu jedinému reálnému pozitivu. Skvalén nás nezabil, jak někteří pseudo-odborníci prorokovali, a ukazuje se, že budoucnost vakcín bude zřejmě skutečně v adjuvantních látkách. Je nepochybné, že látky jako formaldehyd, thiomersal nebo deriváty plazmy, jako je albumin, nejsou ve vakcínách ničím pozitivním, avšak opět je třeba zdůraznit, že realita zdaleka není tak nebezpečná, jak se mnohdy argumentuje. Postupně jsou tyto látky, které se vyskytují většinou ve stopových koncentracích z budoucích vakcín eliminovány. Někdy to je jednodušší, někdy je však tyto osvědčené látky obtížné něčím nahradit.
Velmi pečlivě jsou monitorovány zejména veškeré produkty derivované z plazmy a jejich výroba. Albumin je stále široce používán jako stabilizátor jiných produktů z plazmy, ale i jako základ řady vakcín. Albumin má výbornou klinickou bezpečnost monitorovanou minimálně posledních padesát let s ohledem na přenos různých virů krevní cestou. Je ale také zřejmé, že riziko přenosu infekčních chorob úplně vyloučit nelze právě všude tam, kde jsou při přípravě a výrobě různých léčiv a obdobných preparátů používány albumin a jiné deriváty plazmy. Přestože probíhá intenzivní vývoj alternativních látek, řada používaných vakcín ještě albumin využívá. Všude, kde je používán albumin, musí být aplikovány stejné bezpečnostní procedury jako v případě jeho terapeutického použití. Tam, kde je použit, nesmí být jeho expirace kratší než expirace výsledného produktu. Je zároveň nezbytné, aby byl použit albumin s kvalitou podle Evropské Pharmacopoeia. Přísná kritéria jsou rovněž dodržována ve vztahu ke Creuzfeldt-Jakobově chorobě a země s vysokým potenciálním rizikem jsou z dárcovství eliminovány.
Závěrem je tedy možné říci, že přítomnost různých výše uvedených látek jistě není kompetitivní výhodou. Na straně druhé je ale možno konstatovat, že díky řadě přísných opatření je potenciální riziko pro příjemce naprosto zanedbatelné a mnohaleté bezpečnostní profily používaných vakcín tato fakta jednoznačně potvrzují. Očkovací látky běžně používané, obsahující albumin, jsou například vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím Priorix, Trivivac, MMR-II, vakcína proti parotitidě Pavivac, vakcína proti spalničkám Movivac, vakcína proti klíšťové meningoencefalitidě FSME IMMUN, vakcína proti varicele Varilrix, vakcína proti vzteklině Verorab.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
FN Hradec Králové a FVZ Hradec Králové
VARIOLA VERA – PRAVÉ NEŠTOVICE A EDWARD JENNER / VARIOLA VERA – SMALLPOX AND EDWARD JENNER

Přenosná onemocnění postihovala lidstvo jistě odpradávna. Pokud na světě bylo lidí málo, žili v rodinných tlupách a přenosné nemoci se šířily pomalu. K hromadným nákazám docházelo však teprve tehdy, když se populace lidí rozmnožila, to je v době prvních zemědělských kultur v severní Africe, Indii a Číně, což bylo asi před 10 000 lety. Původci nemocí nebyli známí, podobně jako způsob, jak se nákazy šíří. Běžné infekce lidé přežili, závažným mnozí podlehli, ale přežívající šířili nemoc dál. V té době byly zakládány první vesnice, později i města. Doprava mezi vzdálenými oblastmi byla obtížná, proto se přenosné nemoci šířily pomalu, zvláště při vojenských výpravách, ale také při obchodních cestách. Nejobávanější infekcí, která jistě v polovině případů končila smrtí postižených, byla variola – černé neštovice. Ti, kteří přežili, byli doživotně chránění před novým onemocněním neštovicemi. Na kůži jim zůstaly i po smrti jizvy, proto z nálezů na zachovalých mumiích víme, že variola se vyskytovala a byla častou příčinou smrti již ve druhém tisíciletí př. Kr. ...


prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

MMR a autismus
Pravděpodobně nejvýznamnější událostí ve vakcinologii v 1. čtvrtletí roku 2011 se stalo znovuotevření kauzy dr. Wakefielda. Andrew Wakefield publikoval v roce 1998 v prestižním časopise Lancet „studii“, která prokazovala souvislost mezi MMR vakcínou a rozvojem autismu u dětí. V roce 2010 Lancet studii stáhl jako vědecky i eticky nesprávně provedenou. Ale až investigativní novinář Brian Deer publikoval v letošním roce v dalším prestižním časopise British Medical Journal sérii článků, která prokazuje, že studie nejenže byla provedena neeticky a nevědecky, ale byla sofistikovaně propracovaným podvodem, jejíž hlavním cílem byl finanční prospěch autora. Díky této „studii“ tisíce dětí ve Velké Británii i na celém světě nebyly očkovány MMR vakcínou a tento fakt byl prokazatelně i příčinou dětských úmrtí. I v dnešní době, kdy souvislost mezi vakcínou a autismem byla mnoha velkými studiemi jednoznačně vyloučena, Lancet publikaci stáhl a Andrew Wakefieldovi bylo zakázáno provozovat medicínu ve Velké Británii, mnoho lidí stále věří v souvislost mezi autismem a vakcínami a tento falešný ničím nepodložený argument se stal vodou na mlýn mnoha organizovaným odpůrcům vakcinace. Články v BMJ jsou volně dostupné na internetu. ...


MUDr. Daniel Dražan
Praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
PORADNA

1) Lze očkovat vakcínou Menveo dvanáctileté dítě, které dostalo vakcínu NeisVac C před 5 lety? Je rovněž vhodné podat po 7-10 letech znovu vakcínu Menveo?

Odpověď: Tetravalentní konjugovanou vakcínu Menveo lze jistě podat. Naopak - dle současných doporučení je více než vhodné podat posilující dávku meningokokové vakcíny dětem, které byly očkovány v útlém dětském věku a nyní jsou v (pre)adolescentním věku. Původní optimistické předpoklady o dlouhodobé ochraně konjugovaných monovalentních meningokokových vakcín se v průběhu používání nepotvrdily a pokles hladiny protilátek cca po 5. roce je poměrně výrazný. Interval přeočkování tetravalentní vakcíny nebyl dosud stanoven – ze zkušeností s předchozími monovalentními vakcínami se s opatrností hovoří o pětiletém intervalu. V případě zájmu o rozšíření ochrany proti ostatním meningokokovým séroskupinám mimo skupinu C je možné tetravalentní vakcínu podat bez omezení. ...


MUDr. Pavel Kosina
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress