Vakcinologie: 3/2011Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2011 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
První zkušenosti se zavedením hrazeného nepovinného očkování proti pneumokokům v ČR / First experiences with introducing paid voluntary vaccination against pneumococcus in the Czech Republic - MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Aktuální možnosti prevence karcinomu děložního hrdla / Current options in cervical cancer prevention - prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., MUDr. Marek Pluta, Ph.D., MUDr. Roman Chmel, doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.
OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DOSPĚLÉ / IMMUNISATION SCHEDULE FOR ADULTS - doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Pertuse a současné možnosti očkování – aktualizace / Pertussis and current possibilities of vaccination - update - MUDr. Kateřina Fabiánová
Je eliminace spalniček v Evropské unii do roku 2015 reálná? / Is measles elimination in the European Union realistic by 2015? - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in Vaccinology - MUDr. Daniel Dražan
Komentář k článku „Invazivní pneumokoková onemocnění u dětí v České republice a očkování dětí pneumokokovými vakcínami“ - MUDr. Zlatava Jirsenská
Poradna - MUDr. Pavel Kosina
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,
Rok 2011 se blíží ke své polovině a Česká republika se chystá na zásadní změny v očkování. Ne ve vztahu k obsahu očkovacího kalendáře, ale spíš k formě, jakou budou v blízké budoucnosti očkovací látky vybírány a následně dodávány až ke koncovému uživateli. Nemyslím si, že přechod na pojišťovenský model ze státního bude levnější. Zrušeny budou totiž státní tendry na vakcíny, které umožňovaly cenu vakcín maximálně snížit. Pojišťovny takto účinný nástroj mít v ruce nebudou a také jich bude mnohem více. Pokud tato varianta nastane, a odborná společnost je příliš malý pán na to, aby tuto skutečnost mohla ovlivnit, je třeba alespoň prosadit systém jediného distributora. Je až komické, že by hexavakcínu dovážel jiný distributor pro VZP a jiný pro zaměstnanecké pojišťovny a někdo ještě úplně jiný přivezl například vakcínu proti pneumokokům. Doufejme, že zvítězí zdravý rozum.
Zásadní změny v očkovací vyhlášce se zatím nepřipravují. Je však třeba říci, že úplně nefunguje systém očkování rizikových skupin proti pneumokokům a původní odhady zřejmě vzhledem k plošnému očkování nejsou výrazně naplňovány. Proto se NIKO rozhodla doporučit využít těchto dávek PCV13 k rozšíření pokrytí sérotypů u rizikových skupin, které byly vakcinovány dříve PCV7. Některé mýty, které spatřily historicky světlo světa, se uplatňují stále. I mezi odborníky se pořád např. traduje, že proti klíšťové encefalitidě je možno očkovat pouze v chladných měsících, přestože už řadu let existuje celoroční doporučení. Podobně, když byl nedávno vypuštěn Džin z láhve, obviňující španělské okurky z nákazy EHEC, dnes už mnoho lidí negaci této zprávy již nevěří a pro jistotu nejí žádné okurky, pouze z obavy, co kdyby přeci jen…
Tato epidemie není ani zdaleka došetřena, ale zdá se, že podle všech dosavadních předběžných závěrů byly skutečně vehikulem fazolové klíčky. Bohužel však beze zbytku nevysvětlují všechny případy a velice vážně se spekuluje i o kontaktním přenosu, který sice není pro E. coli typický, ale EHEC/STEC (E. coli O104:H4/STEC) má poměrně blízko k původci bacilární úplavice. Věřme, že se podaří poslední nástrahy zvládnout a snad zažijeme klidné léto, když zapomeneme na politický marasmus všude kolem nás.


Klíčová slova: Editorial
Keywords: Editorial
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
PRVNí ZKUšENOSTI SE ZAVEDENíM HRAZENéHO NEPOVINNéHO OčKOVáNí PROTI PNEUMOKOKůM V ČR / FIRST EXPERIENCES WITH INTRODUCING PAID VOLUNTARY VACCINATION AGAINST PNEUMOCOCCUS IN THE CZECH REPUBLIC

Souhrn:


Práce dokladuje vývoj proočkovanosti dětské populace a možné dopady na výskyt a incidenci invazivních pneumokokových onemocnění v České republice. Využívá i dat o výskytu invazivních pneumokokových onemocnění (IPO) získaných z celorepublikového programu surveillance IPO, který probíhá v souladu s Metodickým návodem z roku 2008 a Vyhláškou č. 275/2010. Systém má k dispozici data za tříleté období sledování. Práce porovnává incidenci IPO s daty o proočkovanosti dětské populace se zaměřením se na kategorii dětí do 1 roku věku za období roku 2008, 2009 a 2010.
Summary:


The paper documents the development of vaccination rate of the paediatric population and incidence of invasive pneumococcal diseases in the Czech Republic. It also avails of data on the occurrence of invasive pneumococcal diseases (IPO) obtained from the national IPO surveillance programme in compliance with the 2008 Methodological Guideline and Decree No 275/2010. The system consists of data from three years of monitoring. The paper compares IPO incidence with data on the vaccination rate of the paediatric population, focusing upon the category of children up to 1 year of age for the period of 2008, 2009, and 2010.


Klíčová slova: očkování dětí, proočkovanost, invazivní pneumokoková onemocnění
Keywords: childhood immunisation, vaccination rate, invasive pneumococcal diseases
MUDr. Hana Cabrnochová, MUDr. Pavla Křížová, CSc.
AKTUáLNí MOžNOSTI PREVENCE KARCINOMU DěLOžNíHO HRDLA / CURRENT OPTIONS IN CERVICAL CANCER PREVENTION

Souhrn:


Humánní papilomavirová infekce je nejčastější sexuálně přenosné onemocnění u žen. Většina infekcí je pouze přechodných a organizmus ženy je dokáže ve většině případů do dvou let eliminovat. Perzistující infekce není jen rizikovým faktorem pro vznik prekanceróz a invazivních karcinomů děložního hrdla, ale i ostatních HPV asociovaných prekanceróz a karcinomů. V současnosti se rozšiřují naše znalosti o genotypizaci HPV v jednotlivých stupních prekanceróz a jednotlivých histologických variantách karcinomů. Tím jsme schopni lépe definovat efekt jednotlivých vakcín na jednotlivé skupiny žen dle závažnosti a histologického typu léze. Nejlepší dlouhodobou strategií prevence cervikálního karcinomu by byla plošná vakcinace dívek pediatry před zahájením sexuálního života ve 12 až 14 letech zařazená do vakcinačního kalendáře. Efekt vedoucí ke snížení vzniku prekanceróz a tím i k redukci konizací a předčasných porodů by se projevil v horizontu 10–15 let, příznivý vliv na redukci karcinomů lze očekávat za 15–25 let. V současné době se objevují data, která podporují i vakcinaci žen po 26. roce života.
Summary:


Human papillomavirus (HPV) infection is the most common sexually transmitted disease in women. Most of them are only transient - women usually eliminate infection during two years. Persistent infection is a risk factor for cervical precancerous lesions and invasive cervical cancer and also for other HPV associated cancers. Our knowledge about HPV genotypes in precancer lesions and cancers is currently extending. We are able to define effect of different vaccines on different risk group of woman. The best long term strategy would be general vaccination of all girls before their first intercourse (between 12-14 years of age). Effect of this vaccination will be visible in approximately 10-15 years (decrease the number of precancer lesions and the number of premature labors). Reduction of invasive cancer would be expected in 15-25 years. Currently number of studies is supporting vaccination in women older than 26 years.


Klíčová slova: HPV, genotypizace, screening, profylaktická vakcinace
Keywords: HPV, genotyping, screening, prophylactic vacination
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., MUDr. Marek Pluta, Ph.D., MUDr. Roman Chmel, doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.

Gynekologicko porodnická klinika UK Praha, 2. LF a FN Motol
OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DOSPĚLÉ / IMMUNISATION SCHEDULE FOR ADULTS

Souhrn:


Očkování dospělých nabývá na významu a dá se předpokládat, že bude tvořit nejpodstatnější část nové očkovací strategie. Existuje několik důvodů proč právě očkování dospělých. Jednak dospělá populace je po celý život vystavena řadě infekčních onemocnění, která jsou ovlivnitelná vakcinací, u dospělých se také častěji než u dětí vyskytují chronická onemocnění a komorbidity, které mohou být komplikovány infekčním onemocněním. Současně populace stárne a klesá porodnost. Přibývá tak dospělých a starších osob. V průměru 25 % evropské populace je starší 60 let a předpokládá se postupný nárůst v průběhu 30 let až na 30-50% podíl osob starších 65 let. Objevuje se stále více nových vakcín, a to zejména pro dospělou populaci. Oslabení ochrany z dětství se projevuje návratem některých nemocí do dospělé populace (pertuse, parotitida). Proočkovanost dospělých je ve většině evropských zemí, včetně ČR minimální. Analýza příčin této nízké proočkovanosti umožní přijmout opatření a vytvořit strategii zvýšení zájmu o očkování v dospělosti. Nezbytným krokem bude vytvoření očkovacího kalendáře pro dospělé na národní úrovni tak, aby zejména praktičtí lékaři pro dospělé získali jasná doporučení koho, kdy a proč očkovat. Vakcinace se tak musí stát celoživotním procesem jako nejúčinnější nástroj primární prevence. V dospělosti je možné očkovat jednak podle věku (očkovací kalendář), jednak podle rizik (imunizační program pro rizikové skupiny) a jednak podle chronických onemocnění (imunizační program pro chronicky nemocné). Očkování nepředstavuje pouhou aplikaci vakcíny, ale zahrnuje více komplexních kroků, které je nezbytné realizovat v ordinacích lékařů pro dospělé.
Summary:


Immunisation of adults is becoming increasingly important and it may be assumed that it will form the most essential part of the new vaccination strategy. There are several reasons why opt for immunisation of adults. Firstly, during the entire life the adult population is exposed to a number of infectious diseases which may be influenced by vaccination; secondly, chronic diseases and comorbidities which may be complicated by infectious conditions occur more frequently in adults than in children. At the same time, the population is ageing and birth rate is dropping. This means that there are more adults and seniors. 25% of European population on average is over 60 years of age and a gradual increase of this proportion to as many as 30-50% of persons over 65 years of age in the course of 30 years is anticipated. The number of new vaccines, especially for the adult population, is growing. Compromised immunity from childhood manifests as the recurrence of certain diseases in the adult population (such as pertussis, parotitis). In most European countries, including the Czech Republic, the proportion of immunised adults is minimal. An analysis of causes of this low proportion of immunised adults will allow to adopt measures and to create a strategy of increased interest in adult immunisation. The necessary precondition will the preparation of an immunisation schedule on the national level so that especially general practitioners for adults are provided with clear recommendations on who, when and why should be immunised. Vaccination hence has to become a life-long process representing the most efficient primary prevention tool. In adulthood, it is possible to vaccinate either by age (the immunisation schedule) or by risks (immunisation programmes for risks groups), or by chronic conditions (immunisation programmes for the chronically ill). Immunisation is not limited to the mere application of the vaccine, but it includes several complex steps which have to be implemented in the offices of doctors for adults.


Klíčová slova: očkovací kalendář, dospělý, prevence, imunizační program
Keywords: immunisation schedule, adult, prevention, immunisation programme
doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
PERTUSE A SOUčASNé MOžNOSTI OčKOVáNí – AKTUALIZACE / PERTUSSIS AND CURRENT POSSIBILITIES OF VACCINATION - UPDATE

Souhrn:
Původce onemocnění pertusí, Bordetella pertussis, je znám již přes 100 let. Očkování proti pertusi bylo do očkovacích kalendářů většiny zemí zavedeno v 50. letech minulého století a vedlo k významnému poklesu dětské nemocnosti a úmrtnosti na pertusi. Na celém světě ale i nadále způsobuje každý rok přes 249 000 úmrtí dětí a řadí se tak mezi 10 hlavních příčin dětské mortality. Od 80. let se pertuse postupně vrací do většiny rozvinutých států, a to i přes dobrou proočkovanost populace. Zvýšená nemocnost je hlášena ze všech věkových skupin. Potvrzuje se tak, že pertuse není jen onemocněním dětské populace, ale i adolescentů a dospělých a rovněž stoupá nemocnost a mortalita nejmenších dětí. Zvýšený výskyt pertuse je spojován především se zlepšením a zpřesněním hlášení onemocnění, zkvalitněním diagnostiky onemocnění, poklesem proočkovanosti populace, změnami v kvalitě vakcíny a adaptací B. pertussis na očkovací látku a s tím souvisejícím vyvanutím „waning“ imunity po očkování i po onemocnění. Řada států proto zavádí další posilovací dávku očkování proti pertusi pro adolescenty a dospělé s cílem omezit nemocnost v této „zdrojové“ skupině.


Summary:
The causative agent of pertussis, Bordetella pertussis, has been known for more than 100 years. Vaccination against pertussis was included in the immunization schedules in most countries in the 1950s to result in a significant decrease in pertussis morbidity and mortality in children. Nevertheless, pertussis still causes more than 249,000 deaths in children worldwide every year and is among the 10 leading causes of death in children. Since 1980, pertussis has been gradually re-emerging in most industrialized countries despite good vaccination coverage. Increase in pertussis cases has been reported for all age groups. It documents that pertussis is not only a childhood disease but is prevalent also among adolescents and adults. The morbidity and mortality of the smallest children are rising due to pertussis. The factors possibly involved in the higher incidence of pertussis include improved and more accurate reporting, higher quality diagnosis, decreased vaccination coverage, changes in vaccine quality, and the adaptation of B. pertussis to the vaccine resulting in waning immunity after vaccination and disease. Therefore, a boost dose of the pertussis vaccine is given to adolescents and adults in a number of countries to prevent morbidity in these source groups.


Klíčová slova: pertuse, Bordetella pertussis, vakcína, polymorfizmus
Keywords: pertussis, Bordetella pertussis, vaccine, polymorphism
MUDr. Kateřina Fabiánová
Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie infekčních nemocí (CEM) Oddělení epidemiologie infekčních nemocí
JE ELIMINACE SPALNIčEK V EVROPSKé UNII DO ROKU 2015 REáLNá? / IS MEASLES ELIMINATION IN THE EUROPEAN UNION REALISTIC BY 2015?

Souhrn
Eliminace spalniček ve státech EU do roku 2010 nebylo dosaženo. Základní příčinou epidemického vzplanutí je nízká proočkovanost populace v EU – pod 95 %. Spalničky proto zůstávají i po roce 2010 trvalým problémem v Evropě, Asii i Africe. Spalničky se šíří rychle a postihují veškerou populaci, která nebyla dosud imunizována dvěma dávkami vakcíny MMR. Evropský úřad WHO vyzývá národní vlády k aktivnímu provádění účinných opatření k zastavení šíření spalniček s cílem eliminace do roku 2015. Požadavkem eliminace spalniček je dosažení vysoké proočkovanosti populace kolem 98 %.


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Chřipka
Vakcinace dětí proti chřipce může indukovat kolektivní imunitu proti chřipce u starších dospělých a je v ochraně této věkové skupiny potenciálně prospěšnější než současná strategie očkování přímo starších dospělých (1).
Již 1. dávka MF59-adjuvantní H1N1 2009 pandemické chřipkové vakcíny byla významně imunogenní u dětí ve věku 6-23 měsíců včetně dětí nedonošených (2).
Adjuvantní pandemická H1N1 2009 se ukázala jako bezpečná a dostatečně imunogenní u pacientů s revmatologickými onemocněními, i když séroprotektivních hodnot bylo dosaženo u menšího procenta subjektů ve srovnání se zdravými kontrolami (3)...


MUDr. Daniel Dražan
Praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
KOMENTář K čLáNKU „INVAZIVNí PNEUMOKOKOVá ONEMOCNěNí U DěTí V ČESKé REPUBLICE A OčKOVáNí DěTí PNEUMOKOKOVýMI VAKCíNAMI“

MUDr. Daniel Dražan ve své práci (1) popisuje dostupné očkovací látky proti pneumokokovým infekcím, přičemž zde v případě 10-valentní vakcíny hovoří o přínosu v podobě potenciálu ochrany i vůči hemofilovým otitidám a tudíž zábraně většímu počtu AOM. Dále jsou uvedeny výpočty, ze kterých vyplývá rozdíl v prevenci AOM ve prospěch právě 10-valentní vakcíny...


MUDr. Zlatava Jirsenská
Očkovací centrum
Klinika dětských infekčních nemocí, PDM FN Brno
PORADNA

Uvedené dotazy proběhly v rámci kulatého stolu na VI. Hradeckých vakcinologických dnech, 30. 9. – 2. 10. 2010 v Hradci Králové


1) 17letá dívka prodělala před 12 měsíci herpetickou meningoencefalitidu. V současnosti přetrvávají bolesti hlavy, únava… Plánuje cestu do zahraničí, kde se doporučuje očkovat proti meningokokům – lze bez omezení očkovat vakcínou Menveo nebo polysacharidovou vakcínou A+C?...


MUDr. Pavel Kosina
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress