Vakcinologie: 4/2011Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2011 klikněte zde.

Obsah:

Hemofilové infekcie na Slovensku - 15 rokov surveillance / Haemophilus infections in Slovakia – 15 years of surveillance - MUDr. Elena Nováková, Ph.D., Doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., prof. MUDr. Henrieta Hudečková, Ph.D., MPH, MUDr. Jana Kompaníková, Ph.D., MUDr. Ján Gajdoš, MUDr. Danica Maslenová, MPH, MUDr. Zuzana Košťálová
Jsou v České republice hlášena všechna onemocnění tuberkulózou u hospitalizovaných pacientů? Výsledky porovnání údajů Národního registru hospitalizovaných s údaji Registru tuberkulózy. / Are all cases of tuberculosis in hospitalized patients reported in t - MUDr. Jiří Wallenfels, MUDr. Kateřina Szpaková, Eliška Vanková, Mgr. Ing. Jan Žofka
Vakcinace proti poliomyelitidě – aktualizace / Vaccination against poliomyelitis – update - MUDr. Jitka Částková, CSc.
Očkování proti chřipce – historie, současnost a budoucí trendy / Vaccination against influenza - history, current situation and future trends - MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Helena Jiřincová
Novinky v očkování proti meningokokovému onemocnění / News in vaccination against meningococcal disease - MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Virus hepatitidy C – objev homologního viru u psů (Canine hepacivirus – CHV) / Hepatitis C virus – discovery of canine hepacivirus (CHV) - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in Vaccinology - MUDr. Daniel Dražan
VII. Hradecké vakcinologické dny - MUDr. Jan Smetana, Ph.D., Lenka Hrdličková
Poradna - MUDr. Pavel Kosina
HEMOFILOVé INFEKCIE NA SLOVENSKU - 15 ROKOV SURVEILLANCE / HAEMOPHILUS INFECTIONS IN SLOVAKIA – 15 YEARS OF SURVEILLANCE

Souhrn:


Program epidemiologickej bdelosti zameraný na hemofilové infekcie na Slovensku bol koncipovaný ako pomerne rozsiahla selektívna surveillance, ktorá mala poskytnúť relevantné informácie o výskyte inváznych hemofilových infekcií na Slovensku s konečným cieľom ich kontroly zavedením celoplošného očkovania v rámci imunizačného programu. Surveillance v priebehu 15 rokov trvania prešla vývojom podľa toho, ako bolo potrebné riešiť aktuálne vzniknuté problémy a reagovať na podnety z terénu. Autori poskytujú informácie o výskyte ochorení, diagnostických postupoch a sérologických prehľadoch uskutočnených v rámci multidisciplinárneho prístupu. Po zavedení očkovania bol prístup rozšírený o sledovanie možného replacementu sérotypov, zmeny stavu rezistencie, nosičstva a o sledovanie možného výskytu autoimunitných ochorení súvisiacich s očkovaním proti Hib.
Summary:


The epidemiological survey programme focused on Haemophilus infections in Slovakia was a broad selective surveillance the purpose of which was to provide relevant information about invasive Haemophilus diseases. The aim was to incorporate the conjugated Hib vaccine to the regular immunisation schedule. 15 years of surveillance revealed several problems and questions that had to be solved. The authors present their experience from the process of collecting and analysing information about the incidence of Hib diseases, the diagnostic algorithm, and the serological survey carried out using a multidisciplinary approach. After the successful implementation of vaccination, its impact was analysed and new questions had to be followed-up, serotype replacement and Hib vaccination related autoimmunity issues being the most acute ones.


Klíčová slova: hemofilové invázne ochorenia, surveillance, očkovanie, konjugovaná vakcína, Hib, autoimunita
Keywords: haemophilus invasive diseases, surveillance, conjugated vaccine, vaccination, Hib, autoimmunity
[1]Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Martin, [2]Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, [3]Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin, [4]Detské oddeleni NsP Levoča, [5]RUVZ – epidemiológia, Liptovský Mikuláš, [6]všeobecný lekár pre deti a dorast, Bratislava
JSOU V ČESKé REPUBLICE HLášENA VšECHNA ONEMOCNěNí TUBERKULóZOU U HOSPITALIZOVANýCH PACIENTů? VýSLEDKY POROVNáNí úDAJů NáRODNíHO REGISTRU HOSPITALIZOVANýCH S úDAJI REGISTRU TUBERKULóZY. / ARE ALL CASES OF TUBERCULOSIS IN HOSPITALIZED PATIENTS REPORTED IN T

Souhrn:
Tuberkulóza patří mezi povinně hlášená onemocnění. Údaje o všech hlášených tuberkulózně nemocných se monitorují a vyhodnocují v rámci Registru tuberkulózy. Tuberkulóza též podle českých právních předpisů patří mezi nemoci, u kterých má být vždy nařízena hospitalizace. Každá ukončená hospitalizace podléhá hlášení do Národního registru hospitalizovaných, včetně uvedení hospitalizační diagnózy. Porovnáním dat obou registrů byla zjištěna 97% kompletnost hlášení tuberkulózy v České republice v roce 2008. Výsledek je třeba interpretovat opatrně s přihlédnutím k řadě v práci diskutovaných limitací.


Summary:
Tuberculosis belongs among mandatory reported diseases. Data of all tuberculosis patients are monitored and evaluated in the Tuberculosis Registry. According to Czech legislation, patients diagnosed with tuberculosis should always be hospitalized. Every terminated hospitalization is subject to notification into the National Registry of Hospitalized Patients, including hospitalization diagnosis. The data of both registries were compared and it was found out that the completeness of tuberculosis notification in the Czech Republic was 97% in 2008. The result should be carefully interpreted considering several limitations discussed in the paper.


Klíčová slova: Česká republika, kompletnost hlášení, Národní registr hospitalizovaných, Registr tuberkulózy, tuberkulóza
Keywords: Czech Republic, completeness of notification, National Registry of Hospitalized Patients, Tuberculosis Registry, tuberculosis
MUDr. Jiří Wallenfels[1], MUDr. Kateřina Szpaková[1], Eliška Vanková2, Mgr. Ing. Jan Žofka[2]
[1] Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Na Bulovce, Praha
[2] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VAKCINACE PROTI POLIOMYELITIDě – AKTUALIZACE / VACCINATION AGAINST POLIOMYELITIS – UPDATE

Souhrn:
Globální polioeradikační iniciativy zahájila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1988. Česká republika se připojila v roce 1991. Ze šesti regionů WHO byly dosud certifikovány jako prosté poliomyelitidy, „polio-free“ tři regiony: Region Amerika v roce 1994, Region Západní Pacifik v roce 2000 a Region Evropa v roce 2002. V těchto regionech necirkulují indigenní divoké kmeny polioviru. Do konce roku 2010 byl celosvětový počet paralytických případů poliomyelitidy redukován o více než 90 %. Stále existují 4 země s endemickým výskytem, ve kterých přenos divokého polioviru nebyl nikdy přerušen (Afghánistán, Pákistán, Indie, Nigérie). Epidemické výskyty byly hlášeny z řady dalších států tří regionů WHO (Afrika, Asie, Evropa). Živá atenuovaná orální trivalentní poliovakcína (tOPV) byla doporučena jako vakcína volby v programu polioeradikace. V posledních letech jsou především v rámci masových imunizačních kampaní používány mono a bivalentní OPV. Důvodem pro nahrazení OPV v řadě zemí inaktivovanou poliovakcínou (IPV) byla rizika spojená s aplikací OPV. K rozšíření IPV přispěla i výroba kombinovaných vakcín, jejichž jednou ze složek je IPV.


Summary:
The World Health Organization (WHO) launched the Global Polio Eradication Initiative in 1988. The Czech Republic joined the Initiative in 1991. Three of the six WHO regions were certified polio-free: Region of the Americas in 1994, Western Pacific Region in 2000 and European Region in 2002. In these WHO regions, there is no circulation of indigenous wild poliovirus (WPV) strains. By the end of 2010, the worldwide incidence of paralytic polio was reduced by more than 90%. Only four countries in the world (Afghanistan, Pakistan, India, and Nigeria) where transmission of wild poliovirus has never been interrupted remain polio endemic. Epidemic outbreaks of polio have been reported from a variety of countries of three WHO regions (Africa, Asia, and Europe). Live attenuated trivalent oral polio vaccine (tOPV) has been recommended as the vaccine of choice in the polio eradication programme. In the last years, monovalent and bivalent OPVs have been used primarily in mass immunization campaigns. The reason for switching from OPV to inactivated polio vaccine (IPV) in a number of countries was the risk associated with OPV. The widespread use of IPV was enhanced by the production of combination vaccines that include IPV as a component.


Klíčová slova: poliomyelitida, vakcinace, tOPV, bOPV, mOPV, IPV
Keywords: poliomyelitis, vaccination, tOPV, bOPV, mOPV, IPV
MUDr. Jitka Částková, CSc.
Státní zdravotní ústav Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie
OčKOVáNí PROTI CHřIPCE – HISTORIE, SOUčASNOST A BUDOUCí TRENDY / VACCINATION AGAINST INFLUENZA - HISTORY, CURRENT SITUATION AND FUTURE TRENDS

Souhrn:
Chřipka představuje jednu ze skupin infekcí, které způsobují významnou nemocnost i úmrtnost a zůstává vážným respiračním onemocněním. Nepředvídatelná variabilita chřipkového viru typu A způsobující každoroční epidemie je hlavním důvodem snahy dalšího vývoje protichřipkové vakcíny (univerzální chřipková vakcína, virus-like particles, proteinové/peptidové vakcíny, DNA vakcína). Každoroční protichřipková vakcinace některou registrovanou inaktivovanou vakcínou hraje v ČR klíčovou roli v prevenci této infekce.


Summary:
Influenza is one of the groups of infections, which cause substantial morbidity and mortality and remains a serious respiratory disease. The unpredictable variability of influenza A viruses, which cause annual epidemics, is the main reason for developing new trends in influenza vaccine production (universal influenza vaccine, virus-like particles, recombinant protein and/or peptide vaccines, DNA vaccine) Annual vaccination by some type of authorised inactivated vaccine represents a basic tool in specific influenza prevention in the Czech Republic.


Klíčová slova: chřipkový virus, očkování proti chřipce, historie očkování proti chřipce, nové trendy v přípravě protichřipkové vakcíny
Keywords: influenza virus, influenza vaccination, history of influenza vaccine, new trends in production of influenza vaccines
MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Helena Jiřincová
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
NOVINKY V OčKOVáNí PROTI MENINGOKOKOVéMU ONEMOCNěNí / NEWS IN VACCINATION AGAINST MENINGOCOCCAL DISEASE

Souhrn:


Od září 2010 je v České republice dostupná konjugovaná tetravakcína A, C, Y, W135 a v brzké době je očekávána dostupnost vakcíny proti séroskupině B vyrobené metodami reverzní vakcinologie (MenB vakcína). Epidemiologická situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice prochází změnou: celková nemocnost je nižší ve srovnání s polovinou devadesátých let, nejvyšší nemocnost ve všech věkových skupinách působí v současnosti séroskupina B, následovaná séroskupinami C a Y. Vzhledem k dostupnosti nových vakcín proti meningokokovému onemocnění a současné epidemiologické situaci navrhuje NRL pro meningokokové nákazy aktualizaci doporučené vakcinační strategie v České republice: zařazení MenB vakcíny (po její registraci) do očkovacího schématu malých dětí s počátkem očkování ve 3.–6. měsíci věku; očkování malých dětí (ve 2.–6. roku věku) konjugovanou tetravakcínou A,C,Y,W135 před vstupem do kolektivu (po rozšíření evropské registrace této vakcíny i pro malé děti); přeočkování pre-adolescentů (v 11.–14. roku věku) konjugovanou tetravakcínou A,C,Y,W135 a MenB vakcínou (po její registraci). Ostatní doporučení NRL k aplikaci vakcín proti meningokokovému onemocnění stále platí: cílená vakcinace rizikové části populace; vakcinace osob po kontaktu s invazivním meningokokovým onemocněním způsobeným séroskupinou, proti níž je dostupná vakcína; vakcinace osob v pracovním riziku; vakcinace armády; vakcinace pacientů s poruchou imunity; vakcinace cestovatelů; vakcinace na žádost za úhradu (bez epidemiologické či zdravotní indikace). Vakcínami volby je za současné situace kombinace konjugované tetravakcíny A, C, Y, W135 (již registrované) a MenB vakcíny (po její registraci).
Summary:


Since September 2010, the tetravalent A,C,Y,W135 conjugated vaccine has been available in the Czech Republic and soon the vaccine against the B serogroup manufactured by reverse vaccinology methods (MenB vaccine) is expected to arrive. The epidemiologic situation in the sphere of invasive pneumococcal disease in the Czech Republic has been changing: compared to the mid-1990s, the overall morbidity is low; the highest morbidity in all age groups is currently caused by the B serogroup, followed by C and Y serogroups. With a view to the availability of new vaccines against meningococcal disease and to the current epidemiological situation, the National Reference Laboratory (NRL) for meningococcal infections has proposed an update to the recommended immunisation strategy for the Czech Republic: the inclusion of the MenB vaccine (following its marketing authorisation) in the immunisation schedule for small children, with proposed start of vaccination at the age of 3-6 months; immunisation of small children (aged 2-6 years) with the tetravalent A,C,Y,W135 conjugated vaccine prior to their introduction to their (pre)school attendance (upon European line extension for this vaccine to include also small children); booster dose for pre-adolescents (aged 11-14 years) with the tetravalent A,C,Y,W135 conjugated vaccine and the MenB vaccine (following its marketing authorisation). Other recommendations of the NRL on the application of vaccines against meningococcal disease remain unchanged: targeted immunisation of high-risk population groups; immunisation of individuals following contact with invasive meningococcal disease caused by a serogroup against which a vaccine is available; immunisation of individuals exposed to work-related risks; immunisation of the military; immunisation of patients with an immune disorder; immunisation of travellers; paid immunisation upon request (without epidemiological or medical indication). In the current situation, first-choice vaccines are the combination of the tetravalent A,C,Y,W135 conjugated vaccine (authorised) and the MenB vaccine (following its marketing authorisation).


Klíčová slova: invazivní meningokokové onemocnění, meningokoková vakcína, konjugovaná tetravakcína A, C, Y, W135, MenB vakcína, reverzní vakcinologie, vakcinační strategie
Keywords: Invasive meningococcal disease; meningococcal vaccine; tetravalent A,C,Y,W135 conjugated vaccine; MenB vaccine; reverse vaccinology; immunisation strategy
MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha
VIRUS HEPATITIDY C – OBJEV HOMOLOGNíHO VIRU U PSů (CANINE HEPACIVIRUS – CHV) / HEPATITIS C VIRUS – DISCOVERY OF CANINE HEPACIVIRUS (CHV)

Od objevu hepatitidy viru C uplynulo více než 20 let, ale až doposud nebyl popsán a identifikován animální homologní virus (3, 4). Celosvětově je více než 200 mil. lidí (jen v USA 3,2 mil.) chronicky infikováno virem hepatitidy C (HCV), kteří jsou v riziku dalšího vývoje fibrózy jater a následně cirhózy jater a hepatocelulárního karcinomu. Výzkumné týmy se dlouhodobě snaží najít homologní viry HCV, především u nehumánních primátů. Doposud byly všechny snahy neúspěšné (3, 4, 5).


HCV patří do rodu Hepacivirus, jednoho ze čtyř rodů čeledi Flaviviridae. Taxonomicky jsou řazeny do třech rodů – Flavivirus, Pestivirus a Hepacivirus. Dalším navrhovaným rodem je Pegivirus (4). Studie patogeneze HCV je dlouhodobě neúspěšná v důsledku omezené replikace viru u šimpanzů a až doposud neschopnosti pomnožování viru v buněčných kulturách (7, 8). Jedním z alternativních modelů je vzdálená příbuznost GB viru hepatitidy B (GBV-B), který infikuje opičky tamarinů (Saguinus sp.). Virus GBV-B je ale výrazně divergentní od viru HCV. Existují pochybnosti, zda opičky tamarinů jsou přirozeným hostitelem GBV-B viru, což značně omezilo jejich využití jako systémového modelu pro studium patogeneze HCV (10, 11)...


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Chřipka
CDC zveřejnila proočkovanost americké populace proti chřipce v sezóně 2010/11. V populaci od 6 měsíců věku dosáhla 43 %, tedy opět narostla ze 41 % v předchozí sezóně. V dětském věku (6 měsíců až 18 let) dosáhla proočkovanost 49 %. Přesto Američané zatím nedosahují vysoko uložených cílů stanovených programem Healthy People 2020, podle kterého by proočkovanost u zdravých lidí ve věku 6 měsíců až 64 let měla dosáhnout 80 % a u lidí s rizikovými faktory a všech nad 65 let věku 90 % (1). Česká republika proočkovanost své populace nesleduje, a kdyby ji sledovala, dopadla by ve srovnání s USA i s dalšími zeměmi vyspělého světa katastroficky...


MUDr. Daniel Dražan
Praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
VII. HRADECKé VAKCINOLOGICKé DNY

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2011 proběhly v Hradci Králové již sedmé Hradecké vakcinologické dny. Pořádajícími organizacemi této celostátní konference s mezinárodní účastí byly již tradičně Česká vakcinologická společnost ČLS JEP a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Konference navázala na předchozí úspěšné ročníky, když letošní počet účastníků dosáhl již 600 osob. Stejně jako loni jsme i letos přivítali velký počet účastníků ze Slovenska. Konference začala ve čtvrtek 29. 9. 2011 dvěma satelitními sympózii. Konference byla slavnostně zahájena v pátek 30. 9. 2011 a probíhala do soboty 1. 10. 2011. Odborný program byl rozdělen do 7 přednáškových bloků a dvou satelitních sympózií, v nichž zaznělo celkem 37 většinou vyžádaných přednášek. Součástí aktivních prezentací bylo i 7 přihlášených posterových sdělení.


V prvním čtvrtečním satelitním sympóziu firmy Sanofi Pasteur hovořila K. Fabiánová o problematice pertuse v České republice a o možnostech ovlivnění jejího výskytu. Po ní vystoupil J. Kynčl s prezentací zaměřenou na problematiku epidemiologie chřipky a očkování proti chřipce. Poslední přednášející tohoto sympózia byla V. Marešová, která poukázala na riziko pneumokokových pneumonií u dospělých a možnosti prevence. V druhém satelitním sympóziu organizovaném firmou GSK seznámila V. Jilichová-Nová přítomné s novinkami v úhradách očkování proti pneumokokovým nákazám. Po ní vystoupily H. Cabrnochová s prezentací různých pohledů na očkování proti rotavirům a R. Vaverková, která přednesla varující kazuistiku rotavirové gastroenteritidy. Program sympózia zakončila M. Bendová sdělením o očkování proti HPV v kontextu nových účinnostních dat.


Konference byla slavnostně zahájena v pátek 30. 9. 2011 zástupci České vakcinologické společnosti (R. Prymula), Ministerstva zdravotnictví (M. Vít), Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti (Z. Krištúfková), Společnosti praktických dětských lékařů (H. Cabrnochová), Společnosti infekčního lékařství (M. Staňková), Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (J. Kynčl) a děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (R. Chlíbek).


Úvodní blok přednášek věnovaný novinkám v očkování v roce 2011 zahájil M. Vít tématem státní politiky v oblasti očkování. Následně R. Prymula hovořil o současných přístupech k očkování ve světě a změny očkovacího kalendáře dětí v ČR v roce 2011 připomněla H. Cabrnochová. Druhý blok přednášek byl zaměřen na složení vakcín a význam adjuvantních látek. V první prezentaci Z. Blechová souhrnně hovořila o složení očkovacích látek a o vlivu jednotlivých složek vakcín na lidský organizmus. Po ní vystoupil J. Beran, který zdůraznil význam adjuvantních látek v moderních vakcínách. Přednáškový blok zakončil J. Vlček, který se zamýšlel nad kauzalitou vztahu očkování a následných potenciálních zdravotních problémů.


Po polední pauze na oběd zahájil odpolední program odborný blok věnovaný očkování proti meningokokovým nákazám. V úvodní přednášce P. Křížová shrnula novinky v očkování proti meningokokovým nákazám. Následovala prezentace P. Pazdiory, který hovořil o zkušenostech se sledováním invazivních meningokokových onemocnění v Západočeském kraji. Blok zakončila A. Vaculíková s informací o výskytu meningokokových infekcí na Slovensku. Ihned po ukončení předchozího bloku následovala část zaměřená na pneumokokové nákazy a možnosti očkování. V první přednášce R. Prymula prezentoval současné možnosti prevence pneumokokových nákaz. Po něm H. Žemličková hovořila o vlastnostech pneumokokových sérotypů a trendech jejich výskytu. Problematiku očkování dětí proti pneumokokům a výskyt invazivních pneumokokových onemocnění prezentoval D. Dražan. V poslední přednášce V. Marešová seznámila s výsledky studie sledování invazivních pneumokokových onemocnění ve vybraných nemocnicích. Poslední páteční odborný blok byl věnován očkování osob se zdravotními riziky. Úvodem P. Kosina specifikoval obecné principy očkování osob se zdravotními riziky. O očkování ve speciálních situacích a reakcích po očkování hovořila I. Urbančíková. Následně se J. Škovránková věnovala očkování předčasně narozených dětí. Blok uzavřel J. Smetana s prezentací zaměřenou na očkování dospělých pacientů s CHOPN a astma bronchiale. Páteční odpolední odborný program zakončil „Kulatý stůl“, kdy R. Prymula, H. Cabrnochová, R. Chlíbek a P. Kosina odpovídali na množství dotazů od účastníků konference. Nezodpovězené dotazy budou postupně publikovány a zodpovězeny v časopise Vakcinologie.


Sobotní program konference byl rozdělen do dvou bloků. V první části zaměřené na doporučená očkování v dospělosti prezentoval v úvodu R. Chlíbek očkovací kalendář pro dospělé. Aktuální problematice výskytu parotitidy u nás se věnovali P. Kosina a P. Pazdiora. S praktickými zkušenostmi s intradermálním očkováním proti chřipce seznámil účastníky R. Prymula. V poslední přednášce P. Pazdiora prezentoval závěry z dotazníkové akce zaměřené na očkování proti chřipce. Ve druhém bloku sobotního dopoledne zazněla jediná anglická prezentace konference, kdy WP. Hausdorff hovořil o pneumokokových konjugovaných vakcínách. Dále vystoupil I. Kohl s přednáškou o klíšťové meningoencefalitidě a možnostech její prevence. První zkušenosti se selektivním očkováním proti TBC v Praze prezentovala Z. Jágrová. V poslední prezentaci konference informoval P. Šimurka o výskytu rotavirových infekcí na Slovensku.


Prezentace, jejichž autoři dali svolení, budou zveřejněny na webových stránkách České vakcinologické společnosti (www.vakcinace.eu) a Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (www.pmfhk.cz).


Díky pozitivním ohlasům účastníků lze letošní konferenci označit za úspěšnou s dosud nejvyšší návštěvností v historii konference. Neustále stoupající zájem o účast na konferenci svědčí o stoupající kvalitě jak odborného, tak společenského programu. Potěšitelný je také stoupající zájem nejenom o účast na konferenci, ale i očkování ze strany praktických lékařů pro dospělé. Nyní nezbývá než pozvat všechny se zájmem o problematiku očkování opět do Hradce Králové na další ročník konference, který se bude konat 4.–6. 10. 2012.MUDr. Jan Smetana, Ph.D., Lenka Hrdličková
PORADNA

1) Očkování proti tuberkulóze (TBC) v 11 letech je plicním resp. kalmetizačním oddělením dále aktivně nabízeno - je dobrovolné, nicméně zdravotními pojišťovnami hrazené. Očkování dětí, které nejsou v riziku, tedy stále probíhá – je to opodstatněné?
Odpověď: V České republice je v současné době zacílena vakcinace proti TBC pouze na rizikové skupiny dětí přednostně v novorozeneckém a časném kojeneckém věku. Přeočkovávání v 11 letech není doporučováno Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro nedoložený přínos k navýšení ochrany proti TBC. Proto by toto přeočkovávání nemělo být doporučováno žádnou odborností. Je předpoklad zrušení tohoto hrazeného očkování v nejbližší době v rámci legislativních změn...


MUDr. Pavel Kosina
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress