Vakcinologie: 1/2014Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2014 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Invazivní meningokokové onemocnění – aktuální epidemiologická situace a možnosti očkování proti meningokokům / Invasive maningococcal disease – actual epidemiological situation and posibility of vaccination against meningococci - MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Lymeská borrelióza – významný problém nejen v České republice / Lyme borreliosis – an important issue not only in the Czech Republic - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Miloslav Salavec, CSc., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. , prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., Mgr. Radek Sleha, RNDr. Petra Mosio, Ph.D., Mgr. Lenka Kaislerová, Ing. Monika Coufalová, MUDr. Zdeněk Antal, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in Vaccinology - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Druhá vlna humánní ptačí chřipky A H7N9 v Číně / Second wave avian human influenza A H7N9 in China - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Španělské imunizační schéma / Immunization Schedule of Spain -
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,
dovoluji si Vám všem popřát do nového roku mnoho zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, a zejména naplnění všech přání v pracovním i soukromém životě. Je otázkou, co nás čeká v roce 2014, když se nám hned na jeho počátku poněkud nestandardně vyvíjí politická situace, ale i počasí. Nebudu si tu hrát na Sibylu, to mi nepřísluší, takže se spíše pokusím ohlédnout na to, co nám přinesl závěr roku minulého.
Zastavit se musím u chřipky. Letošní chřipková sezona je v mnoha ohledech atypická. V oblasti masmediální a obecné propagace byly zaznamenány cenné úspěchy. Kampaň proti chřipce byla významně podpořena ministerstvem zdravotnictví i VZP, která se rozhodla očkování hradit. Došlo k významnému nárůstu zájmu o očkování, a dokonce poptávka převýšila nabídku. Nicméně v tuto chvíli není ještě jisté, jestli narostla proočkovanost, neboť zprávy o tom, kolik vakcín bylo vyočkováno, se zatím dramaticky liší. Jsme na počátku ledna, avšak stávající chřipkové období nevykazuje vysokou aktivitu, snad s výjimkou USA, kde již probíhá epidemie H1N1. Nepochybně to může souviset i s nestandardně teplým počasím v Evropě, a naopak extrémními mrazy v USA.
Opakovaně jsme diskutovali i na stránkách našeho časopisu problémy s odmítáním očkování. Situace se bohužel nevyvíjí k lepšímu, naopak se určitý nihilismus rozšiřuje i do dalších oblastí. V současné době čelíme i výrazně nižšímu zájmu o klinické studie. To může znamenat, že kvůli neschopnosti realizovat dostatečný nábor Česká republika na čas vymizí z mapy světa klinických studií. Jistě to není terminální stav a kýžené procitnutí nepochybně přijde, avšak je otázkou kdy.


Závěrem Vás chci pozvat k našim kolegům na Slovensko. Ve dnech 16. až 18. ledna 2014 se koná již V. slovenský vakcinologický kongres. Bude zde prostor diskutovat všechny palčivé otázky současné vakcinologie. K této dnes tradiční největší akci našich sousedů neodmyslitelně patří neopakovatelný kolorit Vysokých Tater, které jsou vždy velikým lákadlem, a velmi přátelské prostředí. O účastníky nebývá nouze. Snad jen českých návštěvníků by mohlo být o něco více.
Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
INVAZIVNí MENINGOKOKOVé ONEMOCNěNí – AKTUáLNí EPIDEMIOLOGICKá SITUACE A MOžNOSTI OčKOVáNí PROTI MENINGOKOKůM / INVASIVE MANINGOCOCCAL DISEASE – ACTUAL EPIDEMIOLOGICAL SITUATION AND POSIBILITY OF VACCINATION AGAINST MENINGOCOCCI

Souhrn
Novinky z posledních let ve vývoji vakcín proti meningokokům lze shrnout následovně: dostupnost konjugované tetravakcíny A, C, Y, W135 i pro malé děti, uznání nutnosti přeočkování konjugovanými vakcínami k dosažení solidní imunity, dostupnost vakcíny proti séroskupině B, vyrobené metodou reverzní vakcinologie. Od dubna 2012 je v Evropě registrována konjugovaná meningokoková vakcína A, C, Y, W135 pro použití od 12 měsíců věku a v srpnu 2013 byla rozšířena registrace meningokokové konjugované tetravakcíny A, C, Y, W135 pro použití od 2 měsíců věku. V lednu 2013 byla v Evropě registrována nová vakcína proti meningokoku B (MenB), vyvinutá metodou reverzní vakcinologie, kterou lze aplikovat od 2 měsíců věku. Dostupností nové MenB vakcíny a konjugované tetravakcíny A, C, Y, W135 se poprvé dostáváme do situace, kdy máme možnost vybudovat komplexní ochranu proti meningokokům kombinací očkování oběma těmito vakcínami. Po zhodnocení epidemiologické situace invazivního meningokokového onemocnění (IMO) v České republice a v perspektivě dostupnosti nové MenB vakcíny aktualizovala Národní referenční laboratoř (NRL) pro meningokokové nákazy své doporučení k očkování proti meningokokům. Tento podnět k aktualizaci byl projednán v Národní imunizační komisi (NIKO), která doporučila, aby výbor České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) ve spolupráci s NRL připravil aktualizaci doporučení, které po schválení bude zveřejněno na webových stránkách NIKO, ČVS a NRL. V doporučení bude zahrnuto i stanovisko k očkování osob se zdravotním rizikem a osob v profesionálním riziku. Po zavedení MenB vakcíny v České republice budou kladeny zvýšené nároky na surveillance IMO, včetně molekulárních metod a hlášení vakcinačního stavu pacientů s IMO. Rovněž bude nutné zajistit sledování IMO způsobených Neisseria meningitidis B u očkovaných MenB vakcínou k odlišení selhání vakcíny či nepokrytí vakcínou.Klíčová slova: invazivní meningokokové onemocnění, meningokokové vakcíny, doporučené očkování
Keywords: invasive meningococcal disease, meningococcal vaccines, recommended vaccination
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav Praha
LYMESKá BORRELIóZA – VýZNAMNý PROBLéM NEJEN V ČESKé REPUBLICE / LYME BORRELIOSIS – AN IMPORTANT ISSUE NOT ONLY IN THE CZECH REPUBLIC

Souhrn


V roce 2011 otevřel renomovaný americký vakcinolog Stanley Plotkin opětovně diskusi na téma vakcíny proti lymeské borrelióze (LB). Toto z člověka na člověka nepřenosné onemocnění je opakovaně hlášeno jak z celé Evropy, Severní Ameriky (od hranice s Mexikem po severní část Kanady), severní části Asie, severu Afriky, tak v poslední době i z Austrálie. V Kanadě byla LB zařazena kvůli neustále stoupajícím počtům onemocnění na seznam hlášených nemocí v roce 2010. Ve východní a střední Evropě se počty pacientů v posledních letech také každoročně výrazně zvyšují. V České republice patří LB mezi nejčastěji se vyskytující zoonózy s přírodní ohniskovostí. V roce 2011 bylo v ČR hlášeno celkem 4834 případů LB.
Abstract


The issue of vaccination against Lyme disease (LB) was reopened by the renowned American vaccinologist Stanley Plotkin in 2011. This infectious disease with no human-to-human transmission has been repeatedly reported from Europe, North America (area north of Mexican border to the northern part of Canada), northern parts of Asia, northern Africa, and lately also from Australia. In Canada, LB was added to the list of reportable communicable diseases in 2010 due to its increasing incidence. The numbers of infected people have been rising during recent years in the Eastern and Central Europe as well. In the Czech Republic, LB is one of the most frequent zoonoses with naturally occuring foci. A total of 4834 infections were reported in the Czech Republic during the year 2011.Klíčová slova: lymeská borrelióza, erythema migrans, boreliový syndrom, acrodermatitis chronica atroficans, očkování
Keywords: lyme borreliosis, erythema migrans, borrelia syndrome, acrodermatitis chronica atroficans, vaccination
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1], MUDr. Miloslav Salavec, CSc.[2], prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.[1] , prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[1], MUDr. Petr Prášil, Ph.D.[3], Mgr. Radek Sleha [1,4], RNDr. Petra Mosio, Ph.D. [4], Mgr. Lenka Kaislerová [4], Ing. Monika Coufalová [1], MUDr. Zdeněk Antal [1], Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D.[1], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[2,5][1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové

[2] Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK, Hradec Králové

[3] Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK, Hradec Králové

[4] Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita

Pardubice, Pardubice

[5] Centrum pokročilých studií, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Narůstající výskyt Zika viru (ZIKV) v oblastech Tichomoří
Zika virus patří mezi flaviviry a je blízce příbuzný viru žluté zimnice, dengue, West Nile viru a viru japonské encefalitidy.Poprvé byl tento virus detekován mimo africký nebo asijský kontinent, v roce 2007 na ostrově Yap v jihozápadním Pacifiku. Vyvolal zde epidemii relativně benigního onemocnění s projevy kožní vyrážky (obr. 1), silných bolestí kloubů a v některých případech byla zaznamenána i konjunktivitida (1).


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
DRUHá VLNA HUMáNNí PTAčí CHřIPKY A H7N9 V ČíNě / SECOND WAVE AVIAN HUMAN INFLUENZA A H7N9 IN CHINA

První vlna ptačí chřipky A H7N9 v Číně probíhala od února do května 2013. Onemocnělo 139 osob, z nichž 44 zemřelo. K druhé vlně sporadických výskytů došlo na přelomu roku 2013/2014. V prvních týdnech ledna 2014 bylo diagnostikováno celkem 45 případů ptačí chřipky. V jižních provinciích Číny virus A H7N9 průběžně cirkuluje mezi drůbeží na farmách a na tržištích s živou drůbeží. Prozatím nebyl zaznamenán interhumánní přenos. Server Eurosurveillance 13. 2. 2014 publikoval sdělení, že reasortanta viru A H7N9 představuje možnou pandemickou hrozbu v Číně (2, 3, 4, 25).prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
ŠPANěLSKé IMUNIZAčNí SCHéMA / IMMUNIZATION SCHEDULE OF SPAIN

TIV… trivalentní vakcína proti chřipce

Poznámky:
Více informací je k dispozici zde.


Specifická doporučení: děti, dospělí (adults 2004), dospělí (adults 2009 review for Td)


Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress