Vakcinologie: 2/2014Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2014 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Očkování proti HPV – co jsme před 7 lety nevěděli? / Vaccination against HPV – what we did not know 7 years ago? - MUDr. Daniel Driák, Ph.D., MUDr. Borek Sehnal, doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Virové hepatitidy / Viral hepatitis - doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster a možnosti jejich prevence / Varicella zoster virus-induced diseases and their prevention - doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Vývoj vakcín proti viru dengue / Development of dengue vaccines - MUDr. Milan Trojánek, doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Druhá vlna humánní ptačí chřipky A H7N9 v Číně / Second wave avian human influenza A H7N9 in China - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in Vaccinology - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Vakcíny a alergie - MUDr. Daniel Dražan
Španělské imunizační schéma / Immunization Schedule of Spain -
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,


uplynulé měsíce přinesly několik novinek do vakcinologické praxe. U očkování proti HPV budeme moci snížit v brzké budoucnosti počet aplikovaných dávek v rámci používaného schématu teoreticky ze tří na dvě u obou vakcín. Problémem však je, že máme nepovinné očkování proti pneumokokům a HPV ošetřeno zákonem, proto bude nezbytné provést revizi, aby bylo možné tuto úsporu vůbec realizovat.
Po mnoha letech čekání máme konečně v ČR dostupné také dvě vakcíny, na které veřejnost dlouho čekala. První je vakcína Zostavax proti pásovému oparu. Vakcína je registrována již drahnou dobu, ale nebyla dostupná v Evropě. Nejedná se o vakcínu terapeutickou, ale preventivní účinnost proti výskytu herpes zoster, postherpetické neuralgii či celkové zátěži herpes zoster byla jasně dokumentována. Vakcína je indikována pro populaci nad 50 let věku. Druhou vakcínou je vakcína Bexsero proti meningokokovým onemocněním vyvolaným meningokokem typu B. Dominantně je určena pro nejmladší věkové kategorie, kdy by měla být podávána současně s hexavalentní vakcínou a konjugovanou pneumokokovou vakcínou.
V minulém období Česká vakcinologická společnost ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR také uspořádala seminář, kam se povedlo přilákat i řadu poslanců a reprezentantů Ministerstva zdravotnictví. Myslím si, že se podařilo navodit atmosféru vzájemné spolupráce v oblasti propagace provakcinační strategie, abychom byli schopni navrátit všeobecnou důvěru v očkování.

Na závěr ještě jedna pozitivní zpráva. Neustále jsme sice nevybíravým způsobem napadáni za propagování vakcinace, ale používaných metod odpůrců si již všimli i vědci z jiných oborů. Český klub skeptiků Sisyfos letos již pošestnácté uděloval vědecké anticeny za matení veřejnosti. Hlavní cenu za rok 2013 v kategorii jednotlivců – zlatý Bludný balvan – získala 28. 3. 2014 MUDr. Ludmila Eleková z Prahy za udatné tažení proti očkování. Věřme, že i laická veřejnost jednou prozře.


Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
OčKOVáNí PROTI HPV – CO JSME PřED 7 LETY NEVěDěLI? / VACCINATION AGAINST HPV – WHAT WE DID NOT KNOW 7 YEARS AGO?

Souhrn

Dne 8. června 2006 Úřad pro potraviny a léčiva v USA schválil kvadrivalentní vakcínu proti HPV typům 6, 11, 16 a 18 jako „první a jedinou vakcínu proti rakovině děložního čípku, cervikálním, vulvárním a vaginálním prekancerózám způsobeným typy 16, 18 a jako prevenci proti bradavicím genitálií a nízkému stupni cervikálních lézí, způsobených typy 6, 11, 16 a 18, pro dívky a ženy ve věku 9–26 let“. V současné době se rutinně používají vakcíny dvě: kvadrivalentní Silgard (Gardasil) a bivalentní Cervarix, národní imunizační programy v řadě zemí praktikují plošné očkování, rozšiřuje se indikační spektrum a doporučení očkovat chlapce, horní věková hranice není omezena. V některých zemích proočkovanost naivní populace dívek dosahuje 80 %, existují data o vysoké účinnosti obou vakcín proti prekancerózám děložního čípku, komunitní ochraně před genitálními bradavicemi u Silgardu a rozšířené zkřížené protekci u Cervarixu. Objevují se první údaje o účinnosti proti karcinomům v jiných lokalizacích. V České republice je od roku 2012 očkování dívek ve věku 13–14 let hrazeno ze zdravotního pojištění.

Během 7 let se při používání a srovnávání vakcín proti HPV rovněž objevilo mnoho pochybností, pověr, zkreslení a omylů. V tomto článku byly kontroverzní údaje aktualizovány podle současných Souhrnů údajů o přípravku.


Summary

On June 8, 2006, Food and Drug Administration in the USA approved quadrivalent vaccine against HPV 6, 11, 16 and 18 types as „the first and the one and only vaccine against cervical cancer, cervical, vulvar and vaginal precancerosis caused by HPV 16, 18, and as the prevention against genital warts and cervical laesions of low grade, caused by HPV 6, 11, 16 and 18, for girls and women in the age of 9–26 years“. At the time, two vaccines are routinely used: quadrivalent Silgard (Gardasil) and bivalent Cervarix. National immunization programmes in many countries practice general vaccination, indications and recommendation for vaccination of boys become broader, maximum age limit has not been set. In some countries vaccination of the na?ve girl´s population reaches 80 %, data exist on high efficiency of both vaccines against cervical precancerosis, community protection against genital warts in Silgard and enlarged cross-protection in Cervarix. First data of efficiency against cancers at other localisations also emerge. Since 2012, vaccination of girls at the age of 13–14 years has been covered from the health insurance in the Czech Republic. During 7 years, many doubts, myths, distortions and mistakes in use and comparison of anti-HPV vaccines also appeared. In the paper, the controversial issues were actualized according to the contemporary Summaries of Product´s Characteristics.


Klíčová slova: vakcíny proti HPV, Silgard, Cervarix, lidský papilomavirus, HPV asociované choroby, účinnost, vedlejší účinky, zkřížená ochrana
Keywords: vaccines against HPV, Silgard, Cervarix, human papillomavirus, HPV-associated diseases, effectiveness, side-effects, cross-protection
MUDr. Daniel Driák, Ph.D.[1], MUDr. Borek Sehnal[1], doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.[2]

[1] Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

[2] Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
VIROVé HEPATITIDY / VIRAL HEPATITIS

Souhrn
V posledním desetiletí došlo k významným změnám v epidemiologii, prevenci a léčbě virových hepatitid. V České republice se nyní relativně často vyskytují virové hepatitidy A, B, C a E, raritní je pouze virová hepatitida D. U virové hepatitidy E byly nově prokázány zvířecí zdroje a chronický průběh u pacientů s imunodeficitem. Vakcinace je dostupná proti virové hepatitidě A a B, slibný je vývoj vakcíny proti virové hepatitidě E. Standardní protivirová léčba se používá u pacientů s chronickou hepatitidou B a C, individuální indikace zahrnují těžký průběh akutní virové hepatitidy B, C a E, vzácně chronickou hepatitidu D. Při akutním nebo chronickém selhání jater je nutno zvažovat transplantaci jater.


Summary
Important changes in epidemiology, prevention and therapy of viral hepatitis were observed during last decade. At present, viral hepatitis A, B, C and E are relatively frequent in the Czech Republic, only viral hepatitis D is rare. Animal sources and chronic course in patient with immunodeficiency were newly proved in viral hepatitis E. Vaccination is available again hepatitis A and B, development of vaccine against hepatitis E is promising. Standard antiviral therapy is used in patients with chronic hepatitis B and C, individual indication include serious course of acute hepatitis B, C and E, rare chronic hepatitis D. Liver transplantation may be considered in patients with acute or chronic liver failure.


Klíčová slova: virové hepatitidy, epidemiologie, vakcinace, protivirová léčba
Keywords: viral hepatitis, epidemiology, vaccination, antiviral therapy
doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
Klinika infekčního lékařství, Fakultní nemocnice Ostrava
ONEMOCNěNí VYVOLANá VIREM VARICELLA-ZOSTER A MOžNOSTI JEJICH PREVENCE / VARICELLA ZOSTER VIRUS-INDUCED DISEASES AND THEIR PREVENTION

Souhrn
Varicella, v ČR nejčastěji hlášené infekční onemocnění především dětského věku, probíhá ve většině případů benigně s možností ambulantní léčby. U dospělých, osob s poruchami imunity a gravidních žen však může onemocnění probíhat dramaticky, s možností výskytu mnohočetných, někdy velmi závažných komplikací. Kongenitální infekce jsou vzácné. Původcem onemocnění je třetí herpetický virus – virus varicella-zoster, který po odeznění akutního onemocnění trvale perzistuje především v senzitivních gangliích mozkových a míšních nervů. Reaktivace latentní infekce s výsevem v inervovaném dermatomu se nazývá pásový opar. Varicella je v současné době preventabilním onemocněním. K dispozici jsou monovakcíny i vakcíny kombinované. V ČR není dosud očkování proti varicelle zařazeno mezi očkování pravidelná.


Summary
Varicella, in the Czech Republic the most commonly reported infectious disease primarily of the children's age, is in most cases benign with the possibility of outpatient treatment. In adults, people with immune disorders, and pregnant women may, however, be disease with drammatical course with the possibility of the occurrence of multiple, sometimes very serious, complications. Congenital infections are rare. The originator of the disease is the third herpes virus varicella-zoster virus, which after passing of the acute disease permanently persists mainly in the ganglia of sensory nerves. Reactivation of latent infection with eruptions in the relevant dermatome is called shingles. Varicella is currently a preventable disease. Monovaccines are available as well as the combined vaccines. In the Czech Republic has not yet been the vaccination against varicella included among the regular vaccination.


Klíčová slova: virus varicella-zoster, HHV-3, plané neštovice, varicella, pásový opar, komplikace, diagnostika, léčba, prevence
Keywords: varicella zoster virus, HHV-3, chickenpox, varicella, shingles, complications, diagnostics, treatment, prevention
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika LF UK a FN Plzeň
VýVOJ VAKCíN PROTI VIRU DENGUE / DEVELOPMENT OF DENGUE VACCINES

Souhrn


Horečka dengue představuje celosvětově nejrozšířenější arbovirózu a podle nejnovějších odhadů se ročně virem nakazí 390 milionů osob. Horečka dengue je rovněž častou příčinou úmrtnosti dětí v endemických oblastech, a proto je kladen důraz na vývoj účinné očkovací látky. Dosud nebyla žádná vakcína uvedena na trh pro běžné užití, ale bylo vyvinuto několik slibných kandidátních vakcín. Výzkum je zaměřen na živé atenuované tetravalentní a monovalentní vakcíny, tetravalentní chimérické, inaktivované, rekombinantní podjednotkové a DNA vakcíny. V současné době nejdále pokročil vývoj tetravalentní chimérické vakcíny (ChimeriVax-Dengue), u které probíhají studie III. fáze klinického testování. Jelikož vakcíny budou určeny zejména pro děti žijící v endemických oblastech, nelze v blízké budoucnosti očekávat registraci vakcíny pro cestovatele.
Summary


Dengue fever represents one of the most widely spread arthropod-borne diseases worldwide. According to recent estimates there are approximately 390 million cases annually. In addition dengue fever is a major cause of mortality in paediatric population living in endemic areas, thus the development of vaccine is highly encouraged. Despite the fact that there is no licensed vaccine available, there are several vaccine candidates in development: live attenuated tetravalent and monovalent, tetravalent chimeric, attenuated, recombinant subunit and DNA vaccines. A tetravalent chimeric vaccine (ChimeriVax-Dengue) has entered into phase III clinical trials. The vaccine candidates are intended for use primarily in children living in endemic areas, thus there will be probably no vaccine available for travellers in the near future.Klíčová slova: dengue, horečka, očkování, živé vakcíny, chimérické vakcíny
Keywords: dengue, fever, vaccination, live attenuated vaccine, chimeric vaccine
MUDr. Milan Trojánek[1,2], doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.[1,2], MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.[1,2,3,4][1] I. infekční klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Nemocnice Na Bulovce, Praha,

[2] Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha,

[3] Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s.,

[4] Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
DRUHá VLNA HUMáNNí PTAčí CHřIPKY A H7N9 V ČíNě / SECOND WAVE AVIAN HUMAN INFLUENZA A H7N9 IN CHINA

První vlna ptačí chřipky A H7N9 v Číně probíhala od února do května 2013. Onemocnělo 139 osob, z nichž 44 zemřelo. K druhé vlně sporadických výskytů došlo na přelomu roku 2013/2014. V prvních týdnech ledna 2014 bylo diagnostikováno celkem 45 případů ptačí chřipky...prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Narůstající výskyt Zika viru (ZIKV) v oblastech Tichomoří
Zika virus patří mezi flaviviry a je blízce příbuzný viru žluté zimnice, dengue, West Nile viru a viru japonské encefalitidy.
Poprvé byl tento virus detekován mimo africký nebo asijský kontinent, v roce 2007 na ostrově Yap v jihozápadním Pacifiku. Vyvolal zde epidemii relativně benigního onemocnění s projevy kožní vyrážky, silných bolestí kloubů a v některých případech byla zaznamenána i konjunktivitida ...


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
VAKCíNY A ALERGIE

Jeden z neprokázaných mýtů tvrdí, že vakcíny způsobují alergie. Teorie o souvislosti alergických onemocnění a astmatu vycházely ze změn v rovnováze Th1 a Th2 imunitní reakce a z tzv. „hygienické hypotézy“, podle níž zvýšená expozice infekcím v kojeneckém věku snižuje riziko rozvoje alergických nemocí...


MUDr. Daniel Dražan
praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
ŠPANěLSKé IMUNIZAčNí SCHéMA / IMMUNIZATION SCHEDULE OF SPAIN

TIV… trivalentní vakcína proti chřipce

Poznámky:
Více informací je k dispozici zde.


Specifická doporučení: děti, dospělí (adults 2004), dospělí (adults 2009 review for Td)


Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress