Vakcinologie: 3/2014Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2014 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D
Eliminace spalniček v Evropě? / Elimination of measles in Europe? - MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková[1], doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Pavel Kosina, Ph.D., RNDr. Irena Hanovcová, CSc., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti / Pneumococcal vaccination in adults - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., RNDr. Irena Hanovcová, CSc., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Dvoudávkové očkovací schéma bivalentní HPV vakcíny / The 2-dose schedule of bivalent HPV vaccine - as. MUDr. Borek Sehnal, as. MUDr. Daniel Driák, Ph.D., as. MUDr. Helena Neumannová, doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Očkování onkologických pacientů / Vaccination of cancer patients - MUDr. Daniel Dražan
Cirkulace nových reasortant ptačí chřipky ve světě (prosinec 2013 – duben 2014) / Circulation new reasortants avian influenza in the world (December 2013 – April 2014) - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in vaccinology - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Úroveň protekce proti virové hepatitidě typu B po očkování vakcínou Hexavac, používanou v minulosti u dětí v České republice / Quality of protection against hepatitis B infection after vaccination with Hexavac, applied to children in the Czech Republic in - MUDr. Renáta Šošovičková, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Švédské imunizační schéma / Immunization Schedule of Sweden -
Otázky a odpovědi z poradny České vakcinologické společnosti - MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,


čas kvapí mílovými kroky vpřed a my se v dnešním hektickém světě nemáme příležitost ani zastavit, natož bilancovat, zdali se nám předchozí životní etapa podařila, nebo máme stále výrazné rezervy. Vakcinologická společnost má již své pevné místo na slunci, její výbor brzo ukončí své druhé funkční období a odbornou společnost čekají volby do období třetího.


Nechci tu bilancovat, neboť to mi z titulu funkce ani elementární logiky nepřísluší, to musí udělat členové společnosti či naši příznivci. Hodnocení odpůrců očkování si dovedu představit a nemusíme se jich ani dotazovat. Situace se nadále vyhrocuje, narůstá počet těch, kteří očkování odmítají a znepříjemňují život praktickým lékařům. Aktivity odpůrců jsou poměrně dobře koordinované, zahrnují např. pestrou škálu prezentací, masmediálních výstupů, blogů, uzavřených a heslem chráněných chatů. Obzvláštní oblibě se mezi nimi těší různé masmediální diskuse na téma očkování ve formátu jeden příznivce–jeden odpůrce. To je aktivita znamenající win win strategii. Jednak jsou dostatečně vidět, a i když nemají pravdu, příliš to nevadí, neboť jejich lži si vždy nějakého zastánce najdou. Jeví se racionální se těchto diskusí vůbec neúčastnit, neboť přesvědčené odpůrce odradit od jejich světonázoru prakticky nelze a pro ostatní chceme používat strategie na základě široké propagace očkování. Pokud jsem si i já představoval, že bychom zavedli očkování na dobrovolné bázi, podobně jako očkování proti pneumokokům, v současné době jsem zcela vystřízlivěl. Velmi jsme se podivovali nad tím, proč v loňském roce narostly případy invazivních pneumokokových onemocnění, přestože v předcházejících letech docházelo k setrvalému poklesu. Svět má bohužel jistou logiku a ta se záhy ukázala. Nedávno jsme dostali data o proočkovanosti dětí narozených od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, alespoň jednou dávkou. Výsledek byl pro nás zcela šokující. Za rok 2013 totiž proočkovanost poklesla na 54,99 %!!! Odpůrci v čele s dr. Elekovou a prof. Struneckou mají jistě radost, jak se jim jejich podvratné dílo daří. Já si jen kladu vtíravou otázku, jak se jim žije s vědomím, že kvůli nim onemocní závažným život ohrožujícím onemocněním několik dětí a některé z nich zcela nepochybně i zemřou. Stavět si svou pochybnou slávu a masmediální zviditelňování na takovýchto základech bych já věru nechtěl.


Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D
ELIMINACE SPALNIčEK V EVROPě? / ELIMINATION OF MEASLES IN EUROPE?

Souhrn:
Eliminace spalniček patří k základním prioritám Světové zdravotnické organizace v oblasti působení proti preventabilním infekčním onemocněním. Díky implementaci očkování proti spalničkám došlo k výraznému snížení incidence spalniček jak celosvětově, tak v Evropě. Přesto v Evropě došlo v posledních letech k rozvoji epidemií spalniček, které jsou spjaty zejména s lokálním poklesem proočkovanosti populace. Mezi nemocnými byl zaznamenán nárůst proporcionálního zastoupení starších dětí a mladých dospělých. Mezi nejpostiženější země se řadily Bulharsko, Francie, Rumunsko a Ukrajina, ale epidemie byly hlášeny i v zemích, jako je Nizozemsko, Itálie, Německo a Velká Británie. Dosud stabilní situace v České republice byla v roce 2014 narušena rozvojem epidemie spalniček v Ústeckém kraji. Vzhledem k aktuálnímu výskytu epidemií spalniček v zemích Evropy je pravděpodobné, že cíl eliminace spalniček v evropském regionu Světové zdravotnické organizace v roce 2015 nebude dosažen.


Klíčová slova: spalničky, epidemie, eliminace, vakcinace
MUDr. Jan Smetana, Ph.D.[1], MUDr. Renáta Šošovičková[1], doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1], MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.[2], RNDr. Irena Hanovcová, CSc.[1], prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.[1], prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[1]

[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
[2] Klinika infekčních nemocí, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
OčKOVáNí PROTI PNEUMOKOKOVýM ONEMOCNěNíM V DOSPěLOSTI / PNEUMOCOCCAL VACCINATION IN ADULTS

Souhrn:
Pneumokoková onemocnění patří mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí na nemoci, kterým lze předcházet vakcinací. Za posledních 5 let je věkově specifická nemocnost i letalita u nás nejvyšší právě u dospělých ve věku 65 let a starších. Nejohroženější skupinou jsou tak senioři a rizikoví pacienti bez ohledu na věk. V současnosti máme k dispozici dva typy vakcín pro očkování v dospělosti, polysacharidovou a konjugovanou. Obě vakcíny jsou určeny k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění (meningitida, sepse, pneumonie s bakteriemií), polysacharidová vakcína zejména k prevenci pneumonií. Imunogenita obou vakcín a účinnost v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění byla opakovaně potvrzena. Důležitou součástí indikačního spektra pneumokokových vakcín jsou také neinvazivní onemocnění, zejména komunitní pneumonie. Evidence účinnosti polysacharidových vakcín v prevenci pneumonií není příliš vysoká a data o účinnosti konjugovaných vakcín v dospělosti nebyla dosud k dispozici. Proto jsou cenné dlouho očekávané výsledky rozsáhlé studie účinnosti konjugované 13valentní vakcíny v prevenci komunitních pneumonií u dospělých. Studie prokázala 46% účinnost vakcíny v prevenci pneumonií a 75% účinnost v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění u osob ve věku 65 let a starších. Přes existenci národního doporučení pro očkování dospělých osob a rizikových pacientů je proočkovanost velmi nízká. Svůj podíl na tom má mimo jiné také možnost úhrady vakcíny pouze pro limitované skupiny osob a absence úhrady pro rizikové pacienty. Pro rizikové pacienty má benefit aplikace jak konjugované, tak polysacharidové vakcíny.


Klíčová slova: pneumokok, dospělý, pneumonie, konjugovaná vakcína, polysacharidová vakcína
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., RNDr. Irena Hanovcová, CSc., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
DVOUDáVKOVé OčKOVACí SCHéMA BIVALENTNí HPV VAKCíNY / THE 2-DOSE SCHEDULE OF BIVALENT HPV VACCINE

Souhrn:


Cílem očkovacích programů v mnoha zemích je prevence karcinomu děložního hrdla použitím bivalentní nebo kvadrivalentní HPV vakcíny. Vakcíny, které byly navrženy pro prevenci karcinomu děložního hrdla u dospělých, je třeba očkovat před začátkem pohlavního života. Protože HPV vakcíny patří mezi nejdražší z plošně doporučovaných vakcín, limitované finanční zdroje omezují HPV vakcinaci v některých zemích světa.


Bivalentní vakcína Cervarix proti onkogenním typům HPV 16 a HPV 18 obsahuje 20 μg antigenů L1 obou typů a je formulována s adjuvantním systémem AS04, který se skládá z 50 μg monofosforyl lipidu A adsorbovaného na 500 μg aluminium hydroxidu. Vyšší imunogenita vakcíny u mladších adolescentů a potenciální snížení finančních nákladů byly podnětem k diskusi o účinnosti dvoudávkového očkovacího schématu. Studie HPV 048 a HPV 070 na základě immunobridgingu ukázaly, že indukované geometrické měrné titry protilátek jsou po očkování dívek ve věku 9–14 let dvěma dávkami bivalentní HPV vakcíny non-inferiorní s indukovanými geometrickými měrnými titry protilátek produkovaných u žen ve věku 15–25 let se třemi dávkami vakcíny. Non-inferiorita pro HPV 16, 18, 31 a 45 byla zjištěna v horizontu 48 měsíců u dívek starých 9–14 let s dvoudávkovým schématem měsíc 0–6 ve srovnání s 15–25 let starými ženami s třídávkovým schématem měsíc 0–1–6. Tyto výsledky ukazují, že dvoudávkové očkovací schéma bivalentní HPV vakcíny má u dívek věku věku 9–14 let dostatečnou imunogenitu.


Klíčová slova: lidský papilomavirus, karcinom děložního hrdla, dvoudávkové schéma HPV vakcinace, bivalentní HPV vakcína
as. MUDr. Borek Sehnal[1], as. MUDr. Daniel Driák, Ph.D.[1], as. MUDr. Helena Neumannová[1], doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.[2][1] Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

[2] Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
OčKOVáNí ONKOLOGICKýCH PACIENTů / VACCINATION OF CANCER PATIENTS

Souhrn:


Pacienti s nádorovými onemocněními jsou z pohledu vakcinologie velmi důležitou skupinou, která vyžaduje specifický a individualizovaný přístup. U těchto osob je třeba zvažovat řadu různých faktorů, které u nich na jednu stranu významně zvyšují riziko získání a komplikací preventabilních infekčních onemocnění, na straně druhé snižují účinnost vakcinace a v případě živých vakcín zvyšují i riziko nežádoucích účinků vakcíny. Z pohledu jednotlivce je správné očkování těchto pacientů nezbytné pro ochranu jejich zdraví a mělo by být součástí komplexní onkologické péče. Mnoho pacientů s nádorovými onemocněními není řádně očkováno a tím jsou zbytečně vystaveni riziku infekčních nemocí a jejich komplikací. Nejdůležitějšími vakcínami, které jsou indikované u onkologicky nemocných, jsou inaktivovaná chřipková vakcína a pneumokokové vakcíny. Součástí strategie ochrany musí být i řádná imunizace blízkých kontaktů, tedy zejména členů stejné domácnosti a zdravotnického personálu.


Klíčová slova: onkologická onemocnění, imunosuprese, imunokompromis, vakcinace, očkování
MUDr. Daniel Dražan

praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
CIRKULACE NOVýCH REASORTANT PTAčí CHřIPKY VE SVěTě (PROSINEC 2013 – DUBEN 2014) / CIRCULATION NEW REASORTANTS AVIAN INFLUENZA IN THE WORLD (DECEMBER 2013 – APRIL 2014)

V roce 2013 cirkuloval u drůbeže v Číně subtyp ptačí chřipky A H7N9, který vyvolal první a druhou vlnu vysoké sporadické nemocnosti u lidí. Koncem roku 2013 došlo v Číně a zemích jihovýchodní Asie k cirkulaci dalších HPAI subtypů ptačí chřipky – A H10N8, A H5N8, A H9N2, A H5N1 (14).


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Uplynulých více než padesát let je obdobím zásadního výzkumu na poli vývoje a aplikace očkovacích látek, které napomáhají prevenci mnoha nemocí. Jen v USA se během dvacátého století prodloužila doba života o 62 %. Z průměru 47,3 roku v roce 1900 na 76,8 let v roce 2000. Došlo k bezprecedentnímu zlepšení zdravotního stavu v rámci celé populace. Poslední desetiletí pak ukazují zásadní poklesy z hlediska výskytu, hospitalizace, úmrtí, v souvislosti s nemocemi, proti kterým byly vyvinuty vakcíny – rotaviry, meningokoky, herpes zoster, pneumokoky, lidské papilomaviry, tetanus, difterie, acelulární pertuse. Vakcinace novorozenců a dětí na půdě USA zabraňuje podle dat CDC (1) v průměru 42 000 úmrtím a 20 milionům onemocnění ve zmíněných kohortách.doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
ÚROVEň PROTEKCE PROTI VIROVé HEPATITIDě TYPU B PO OčKOVáNí VAKCíNOU HEXAVAC, POUžíVANOU V MINULOSTI U DěTí V ČESKé REPUBLICE / QUALITY OF PROTECTION AGAINST HEPATITIS B INFECTION AFTER VACCINATION WITH HEXAVAC, APPLIED TO CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC IN

Souhrn:
Hexavac je kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě typu B, dětské přenosné obrně a hemofilovým infekcím. Během období jejího užívání v Evropě od roku 2000 do roku 2005 vznikly pochybnosti o její schopnosti navodit dlouhodobou imunitní odpověď proti virové hepatitidě typu B. Následné klinické studie však prokázaly, že pokles protilátek po primární vakcinaci ještě neznamená pokles protekce, a proto nejsou nutná přeočkování ani speciální testování dětí očkovaných touto vakcínou.


Klíčová slova: Hexavac, hepatitida B, sekundární imunitní odpověď, booster dávka, séroprotekce
katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
ŠVéDSKé IMUNIZAčNí SCHéMA / IMMUNIZATION SCHEDULE OF SWEDENTIV… trivalentní vakcína proti chřipce
Poznámky:
Více informací je k dispozici zde.Historické změny: