Vakcinologie: 4/2014Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2014 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Japonská encefalitida - problém nejen asijský / Japanese encephalitis - not merely an Asian issue - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Lenka Hobzová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Mgr. Radek Sleha1, MUDr. Jan Smetana, prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. Ph.D., RNDr. Irena Hanovcová , CSc., MUDr. R. Šošovičková, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Očkování dětí hexavakcínou / Vaccination with hexa-vaccine - Mgr. Radek Sleha1, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D, Mgr. Sylva Janovská, Ph.D., MUDr. Lenka Hobzová, Mgr. Eva Slehová, Mgr. Rudolf Kukla, doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Pneumokoková onemocnění u dětí – klinický obraz, epidemiologická situace v České republice, očkování / Pneumoccocal diseases in children – clinical picture, epidemiology in the Czech Republic, vaccination - MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
Malé zamyšlení před nadcházející chřipkovou sezónou / A little reflection in light of the upcoming flu season - MUDr. Martina Havlíčková, CSc. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Importované zarděnky u cestovatele / A case of imported rubella in a traveller - MUDr. Milan Trojánek, Jan Maixner, Mgr. Naděžda Sojková, MUDr. Zarina Karimová, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
MERS CoV – možné šíření v EU / MERS CoV – possible dissemination in the EU - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii / News in vaccinology - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
X. hradecké vakcinologické dny 2014 / The 10th Vaccinology Symposium in Hradec Kralove - MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
4. světový mikrobiologický kongres / BITs 4th Annual World Congress of Microbes - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
17. konference Evropské společnosti pro klinickou virologii / 17th Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Nejčastější mýty o očkování / Most popular myths about vaccination - MUDr. Daniel Dražan
Imunizační schéma Velké Británie / Immunization Schedule of United Kingdom -
Otázky a odpovědi z poradny České vakcinologické společnosti - MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,


právě skončily jubilejní X. hradecké vakcinologické dny. Přinesly další rekordní účast, kdy počet zúčastněných vysoce přesáhl počet 500 a do budoucnosti je známkou toho, že si tato akce ČVS ČLS JEP získala pevné místo v kalendáři řady z nás. Nechci hodnotit průběh z pozice organizátora, ale myslím si, že bezprostřední ohlasy jsou opět vysoce pozitivní. Organizační výbor v čele s profesorem Romanem Chlíbkem zvládl nástrahy dalšího ročníku s obvyklou noblesou a připravil opět řadu různých překvapení.
Odborný program přinesl mnoho zajímavých poznatků, ale i formátových a obsahových experimentů. Kromě zavedeného kulatého stolu, satelitního sympozia, klasických kongresových bloků s pozvanými přednášejícími i paralelním sympoziem pro praktické lékaře byl nově představen také blok protinádorových vakcín a blok Pro a Proti. Ač je problematika protinádorových vakcín pro běžného praktického lékaře jistě komplikovaná, myslím si, že tento blok připravený nestorem dané problematiky a virologie profesorem Vonkou představil to nejlepší, co současná česká věda v této oblasti může nabídnout. Měli jsme tak možnost během dvouhodinového sympozia zhlédnout současné vývojové trendy protinádorové vakcinologie a seznámit se s produkty, které jsou již ve stadiu pokročilého klinického testování a staví ČR na přední místa ve světě.
Snahou organizátorů představit současné problémy očkování a kontroverze v poněkud náročnějším formátu než v podobě pouhých prezentací byl pokus o živou konfrontaci názorů u pneumokokové vakcinace. Cílem bylo nepochybně vtáhnout účastníky konference do dění a angažovat je ve vlastním rozhodovacím procesu. Věřím, že tento formát získal své příznivce, a není vyloučeno, že se v nějaké modifikaci objeví i v příštím roce.
Nejen vědecké, ale i společenské aktivity umožnily výměnu zkušeností mezi experty z ČR a SR z různých oblastí medicíny ve vazbě na vakcinologii. V tom je síla naší odborné společnosti i její mezioborový charakter. Měli jsme i možnost se na chvíli zastavit v tomto hektickém světě a strávit pár příjemných chvil s přáteli.
Nemohu však nezmínit i jednu povinnost, která nás čeká v nejbližším období, a tou jsou volby do výboru naší odborné společnosti, jež si přes své relativní mládí již vybudovala uznávanou pozici mezi společnostmi ČLS JEP. Věřím, že se naši členové voleb zúčastní v maximální míře.


Za redakční radu
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

JAPONSKá ENCEFALITIDA - PROBLéM NEJEN ASIJSKý / JAPANESE ENCEPHALITIS - NOT MERELY AN ASIAN ISSUE

Souhrn
Japonskou encefalitidu (JE) řadíme mezi arbovirózy, tj. infekční nemoci vyvolávané viry přenášenými krev sajícími členovci. JE patří spolu s kalifornskou encefalitidou, encefalitidou Saint Louis a klíšťovou encefalitidou mezi závažná onemocnění postihující nervovou soustavu. Po zavedení plošného očkování proti dětské obrně je JE podle statistik WHO (Světová zdravotnická organizace) z celosvětového hlediska nejčastější příčinou paretických neuroinfekcí. Japonská encefalitida je vakcínou plně preventabilní onemocnění, typicky se vyskytující v Asii a západní části Pacifiku.


Abstract
Japanese encephalitis (JE) is an infectious disease caused by a virus transmitted by hematophagous arthropods. JE, together with California encephalitis, Saint Louis encephalitis, tick-borne encephalitis is serious disease affecting the nervous system. After the introduction of universal vaccination against polio, JE is according to WHO (World Health Organization), worldwide leading disease leading to paretic neuroinfections. It is a vaccine preventable disease typically found in Asia and Western Pacific.


Klíčová slova: Japonská encefalitida, komáři, neuroinfekce, vakcinace
Keywords: Japanese encephalitis, arboviruses, mosquitoes, neuroinfections, vaccination
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1], MUDr. Lenka Hobzová[1], prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[1], Mgr. Radek Sleha1,[2], MUDr. Jan Smetana, prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. Ph.D.[1], RNDr. Irena Hanovcová [1], CSc., MUDr. R. Šošovičková[1], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[3]
[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
[3] CPS, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
OčKOVáNí DěTí HEXAVAKCíNOU / VACCINATION WITH HEXA-VACCINE

Souhrn
Očkování představuje významný prostředek ochrany obyvatelstva proti infekčním chorobám. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je každý rok více než 1,2 milionu úmrtí spojeno s celkově šesti infekčními chorobami, proti nimž se lze velmi dobře chránit právě vakcinací. Plošné zavedení očkování vedlo v minulosti k úplnému vymýcení pravých neštovic (varioly), stejně jako k významnému poklesu incidence jiných dříve tolik obávaných chorob, jako jsou dětská obrna, tetanus nebo spalničky, po celém světě. Bohužel úplná eradikace žádného dalšího infekčního onemocnění se zatím nezdařila.


Summary
Vaccination represents an important tool for protecting the population against infectious diseases. According to the World Health Organization, more than 1.2 million deaths associated with the six diseases can be prevented by vaccination each year. The general introduction of vaccination in the past led to the complete eradication of smallpox and a significant decrease in the incidence of other formerly dreaded diseases such as polio, tetanus and measles worldwide.


Klíčová slova: očkování, difterie, pertuse, tetanus, poliomyelitida, virová hepatitida B, Haemophilus influenzae b
Keywords: vaccination, diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, hepatitis B, Haemophilus influenzae b
Mgr. Radek Sleha1, [2], doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D[1], Mgr. Sylva Janovská, Ph.D.[2], MUDr. Lenka Hobzová[1,3], Mgr. Eva Slehová[2], Mgr. Rudolf Kukla[2], doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.[3], RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D.[2], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[5]

[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Katedra biologických a biochemických věd, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
[3] Oddělení nemocniční hygieny, Fakultní nemocnice Hradec Králové
[4] Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK, Hradec Králové
[5] Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
PNEUMOKOKOVá ONEMOCNěNí U DěTí – KLINICKý OBRAZ, EPIDEMIOLOGICKá SITUACE V ČESKé REPUBLICE, OčKOVáNí / PNEUMOCCOCAL DISEASES IN CHILDREN – CLINICAL PICTURE, EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC, VACCINATION

Souhrn:
Pneumokoková onemocnění jsou celosvětově stále jednou z nejčastějších příčin nemoci a úmrtí dětí i dospělých. Pneumokoky jsou nejčastějšími vyvolavateli invazivních bakteriálních onemocnění – sepse, meningitidy, bakteriemické pneumonie u dětí mladších 2 let a dospělých nad 65 let. Smrtnost těchto onemocnění dosahuje 10–30 % i ve vyspělých zemích. Jejich prevence je proto důležitá na celém světě. Pneumokokové konjugované vakcíny výrazně snižují výskyt invazivních pneumokokových onemocnění, ale mění i spektrum sérotypů v populaci. Obraz invazivních bakteriálních onemocnění dětí i dospělých se proto mění také. Sledování aktuální problematiky pneumokokových infekcí je nutné pro volbu nejvhodnějších vakcín, správnou prvotní empirickou léčbu infekcí a národní antibiotickou politiku.


Summary:
Pneumococcal diseases are still leading causes of morbidity and mortality of children and adults worldwide. Pneumococcus is the most frequent cause of invasive bacterial disease in young children and adults above 65 years. Mortality of these diseases reaches 10–30 % even in developed countries. Global prevention is thus important. Pneumococcal conjugated vaccines significantly reduce the burden of vaccination serotype invasive disease, but replacement with remaining invasive serotypes occurs. Clinical picture of invasive bacterial diseases in children as well as in adults is chaning due to vaccination Knowledge of actual problematics of pneumococcal infections is important for adequate vaccination strategy, empiric initial antibiotic treatment of infections and for the national antibiotic policy.


Klíčová slova: pneumokoková onemocnění, epidemiologie, pneumokoková konjugovaná vakcína, PCV10, PCV13
Keywords: pneumococcal diseases, epidemiology, pneumococcal conjugated vaccine, PCV10, PCV13
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
Dětské oddělení Nemocnice Hořovice, Hořovice
MALé ZAMYšLENí PřED NADCHáZEJíCí CHřIPKOVOU SEZóNOU / A LITTLE REFLECTION IN LIGHT OF THE UPCOMING FLU SEASON

Souhrn:
Chřipka představuje globální zdravotní problém vedoucí k vysoké nemocnosti i úmrtnosti. Nejjednodušší ochranou je očkování, které představuje dobrou prevenci chřipky jako takové a rovněž prevenci jejích komplikací. Vakcína proti chřipce je každoročně aktualizována na základě antigenních změn cirkulujících virů a je komponována na podkladě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) odděleně pro severní i jižní polokouli.


Summary:
Influenza is a global health problem contributing to high morbidity and mortality. The vaccination is the simplest way to protect people against influenza infection and disease. The vaccination is considered to be an effective method for prevention of influenza and influenza-related complications. Influenza vaccine is unique in that it needs frequent updating because of changes in the virus’s antigenic structure. The recommendation to change the vaccine’s composition is made annually for each hemisphere by the World Health Organization (WHO).


Klíčová slova: chřipka, klinické projevy chřipky, prevence, očkování
Keywords: influenza, clinical features of influenza, prevention, vaccination
MUDr. Martina Havlíčková, CSc. MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění
Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav, Praha
IMPORTOVANé ZARDěNKY U CESTOVATELE / A CASE OF IMPORTED RUBELLA IN A TRAVELLER

Souhrn
Předkládaná kazuistika popisuje importovaný případ zarděnek u 33letého cestovatele, který pobýval v Tanzánii a na Zanzibaru. Zarděnky jsou nezávažné horečnaté onemocnění doprovázené vyrážkou a nuchální lymfadenopatií. U dospělých pacientů bývají komplikace vzácné. Nákaza zarděnkami v těhotenství je spojena se značným rizikem potratu, předčasného porodu či rozvoje tzv. vrozeného zarděnkového syndromu, proto bylo v roce 1982 v bývalém Československu zavedeno plošné očkování 12letých dívek živou oslabenou monovakcínou. V roce 1986 byla vakcinace rozšířena na všechny 2leté děti. V ČR se zarděnky vzhledem k pravidelnému očkování dětí vyskytují pouze sporadicky, avšak v posledních letech bylo zaznamenáno několik rozsáhlých epidemií v sousedních státech. Tato kazuistika poukazuje na riziko výskytu zarděnek i v naší populaci a zároveň na význam širší diferenciální diagnostiky horečnatých stavů s exantémem u cestovatelů.


Summary
Presented case report describes imported rubella in a 33-year-old traveller who has returned from Tanzania and Zanzibar. Rubella represents benign febrile illness with rash and lymphadenopathy. Complications in adults are rare; however, the intrauterine infection of foetus carries a substantial risk of miscarriage, stillbirth and development of congenital rubella syndrome. Due to the risk of infection in pregnancy there had been included immunization with attenuated live vaccine in 12-year-old girls into national immunization schedule in the former Czechoslovakia in 1982. National vaccination programme was extended to all 2-year-old children in 1986. The incidence of rubella declined significantly after the introduction of universal immunization. However, there have been reported several outbreaks of rubella in neighbouring countries. This case report points out the risk of rubella in our population and the need of including this infection into differential diagnosis of fever with rash after stay in tropics.


Klíčová slova: zarděnky, horečka, exantém, vakcinace
Keywords: rubella, fever, exanthema, vaccination
MUDr. Milan Trojánek[1,2], Jan Maixner[3], Mgr. Naděžda Sojková[3], MUDr. Zarina Karimová[2], MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.[1,2], doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.[1,2], MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.[1,2,4,5]

[1] I. infekční klinika, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Nemocnice Na Bulovce, Praha
[2] Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
[3] Oddělení virologie, Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, Praha
[4] Infekční oddělení, Krajská nemocnice Liberec
[5] Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MERS COV – MOžNé šířENí V EU / MERS COV – POSSIBLE DISSEMINATION IN THE EU

Od prvního případu záchytu nového koronaviru označeného MERS CoV v září 2012 bylo na Středním východě konfirmováno a hlášeno WHO více než 500 případů. V dubnu a květnu 2014 došlo na Arabském poloostrově k významnému narůstání incidence MERS CoV. WHO byly denně hlášeny nové případy – nejvíce ze Saúdské Arábie, ale i Kataru, Jordánska, Ománu, Jemenu a sporadické případy ze Spojených arabských emirátů (1).


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII / NEWS IN VACCINOLOGY

Televizní zprávy, webové stránky i denní tisk takřka každodenně referují o problému epidemie eboly v západní Africe. Také v našem časopise cítíme potřebu se problematikou virových hemoragických horeček, tedy i eboly, zabývat opakovaně.


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
X. HRADECKé VAKCINOLOGICKé DNY 2014 / THE 10TH VACCINOLOGY SYMPOSIUM IN HRADEC KRALOVE

V Hradci Králové se opět po roce konaly Hradecké vakcinologické dny, konference České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Ve dnech 2.–4. 10. 2014 proběhl již desátý ročník konference, které se letos zúčastnilo asi 570 osob.MUDr. Jan Smetana, Ph.D.Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
4. SVěTOVý MIKROBIOLOGICKý KONGRES / BITS 4TH ANNUAL WORLD CONGRESS OF MICROBES

Dalian s přilehlými okrajovými čtvrtěmi – devítimilionová aglomerace je tzv. východní perlou Číny. Na mapě ho najdeme na pomyslném zobáku čínského kohouta naproti korejskému poloostrovu. Dalian je městem, kde se letos konal 4. světový mikrobiologický kongres, sestavený z šesti satelitních sympozií. Ta, ač bohužel paralelně probíhající, řešila problematiku virových a bakteriálních infekcí, hepatitid, mykotických a parazitárních onemocnění a nových antimikrobiálních léků.


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
17. KONFERENCE EVROPSKé SPOLEčNOSTI PRO KLINICKOU VIROLOGII / 17TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY

Letošní konference Evropské společnosti pro klinickou virologii, pořádaná v Praze, úspěšně navázala na rok 1995, kdy byla Česká republika poprvé hostitelem této pravidelné akce. Bezmála 500 účastníků nejen z Evropy, ale i z USA, Kanady, Austrálie, Singapuru a Jižní Koreji, mělo možnost vyslechnout si přednášky rozdělené do sedmi přehledových sekcí.

doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NEJčASTěJší MýTY O OčKOVáNí / MOST POPULAR MYTHS ABOUT VACCINATION

Ještě v dnešní době, na začátku 21. století, umírají každoročně v důsledku preventabilních infekcí statisíce až miliony dětí i dospělých. K převážné většině těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích s omezeným přístupem ke zdravotnickým službám. Ale i ve vyspělých zemích včetně České republiky umírají lidé na preventabilní infekce.MUDr. Daniel Dražan
praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
IMUNIZAčNí SCHéMA VELKé BRITáNIE / IMMUNIZATION SCHEDULE OF UNITED KINGDOM

TIV… trivalentní vakcína proti chřipce

Poznámky: Více informací zde. Hlavní historické změny:

OTáZKY A ODPOVěDI Z PORADNY ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI

Pacient ve věku 10 měsíců – dosud ze zdravotní indikace neočkovaný. Rodiče chtějí očkování Infanrix hexa a Prevenar 13. Jaké schéma mám zvolit?


Zvolte schéma 2+1, tj. 2 dávky v odstupu 2 měsíců a 3. dávku nejdříve za 5 měsíců. Není vhodné podávat tzv. schéma 3+1, protože zahájení očkování přesahuje 6. měsíc života a imunitní odpověď na dvě dávky je dostatečná. S ohledem na tato fakta lze dítě považovat za dostatečně očkované i při daném počtu dávek přenosné obrny a hepatitidy B...


MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Centrum pro očkování a cestovní medicínu
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress