Vakcinologie: 1/2016Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2016 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Očkovanie pacienta s imunitne podmieneným ochorením v praxi praktického lekára: očkovanie a imunointervenčná liečba / Vaccination of patient with immune mediated diseases in the general practice: vaccination and immunointerventional therapy - doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Zuzana Havlíčková, PhD., MUDr. Mária Zeliesková, MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Sborník abstrakt z XI. Hradeckých vakcinologických dnů / Collection of abstracts from XI. Congress of vaccinology in Hradec Kralove - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Migranti - riziko šíření infekcí v zemích EU / Migrants - risk transmission of infections in EU - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii - vakcíny proti virové hemoragické horečce Ebola, terapie a diagnostické postupy na konci roku 2015 / News in vaccinology - Ebola vaccines, therapies, and diagnostics in the end of 2015 - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., Mgr. Radek Sleha, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování dětí proti chřipce / The point of view of the Czech Society of Vaccinology regarding vaccination of children against influenza -
Zápis z jednání NIKO ze dne 8. prosince 2015 / The minutes from NIKO meeting on 8th December 2015 -
Doporučená imunizační schémata proti hepatitidě A / Recommended immunization schedule for hepatitis A - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Otázky a odpovědi z poradny České vakcinologické společnosti - MUDr. Daniel Dražan
EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,


vánoční svátky uplynuly jako voda a Einsteinova teorie relativity (tentokrát času) našla opět své praktické uplatnění. Modifikace "Čím jsme starší, tím vše ubíhá mnohem rychleji" je až syrově, a tedy bolestně pravdivá. Nový rok 2016 ostře odstartoval a problémy vánočními svátky potlačené se opět přihlásily o své místo na slunci. Naše "očkovací vyhláška" stále ještě nespatřila světlo světa a v současné době je úspěšně zaparkována na legislativním odboru ministerstva. Tento stav způsobuje praktikům nepochybně problémy, protože posun druhé dávky očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím byl opakovaně masmedializován, ale kvůli současnému opoždění legislativního procesu nemá legální oporu. Řada dalších problémů se stává evergreenem. Opakovaně se objevují informace o nedostatku BCG vakcíny. Tato informace se nezakládá na pravdě. Vakcíny je dostatek, avšak je nevhodně distribuována v desetidávkových baleních, což vede při aplikaci jediné dávky k velkým ekonomickým ztrátám, a proto se některá pracoviště raději tváří, že vakcínu vůbec nemají. Obdobně se nedořešil problém polysacharidové versus konjugované pneumokokové vakcíny u seniorů. Zainteresované strany se zakopaly na svých pozicích a konsenzu bude dosaženo jen velmi obtížně. Poslední vývoj je takový, že zdravotní výbor parlamentu po svém lednovém jednání požádal o vyjádření MZ, hlavního hygienika a Českou vakcinologickou společnost. Ihned po Novém roce se opět rozhořela diskuse na téma schéma 2+1, či 3+1 a pentavakcína versus hexavakcína. I když si toto řešení v praxi představit dovedu, zatím stále platí úzus v podobě hexavakcína ve schématu 3+1. Poměrně mne fascinuje simplexní pohled některých nových věrozvěstů, kteří mají naprosto simplexní vidění problému a pod praporem každá zrušená dávka či komponenta vakcíny je pozitivem bombardují veškeré možné instituce i veřejnost. Bohužel schémata nejsou identická a ani nemohou být. To by popřelo základní imunologické principy. Vždy se jedná o vyvážení pozitiv a negativ a rozhodovací procesy jistě nejsou černobílé. Povinnost očkování u nás už pronikla i k mezinárodnímu soudu. Motiv je opět jednoduchý: "Ono to snad jednou někde vyjde."


V polovině ledna jsme se zúčastnili VII. slovenského vakcinologického kongresu. Monumentální panorama zasněžených vrcholků Tater dalo této tradiční akci opět důstojný ráz. Na rozdíl od minulých let byla česká výprava početnější a celá akce se stala platformou výměny názorů a zkušeností odborníků obou zemí. Velká pozornost byla věnována migrační politice a zdravotním rizikům spojeným s imigranty. Prakticky všichni přednášející se pro auditorium poměrně překvapivě shodli, že problém je zveličován a praktická rizika nejsou tak vysoká, jak se masmediálně deklaruje.


V novém roce bych chtěl všem popřát mnoho štěstí, zdraví a dobrých rozhodnutí.
Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
OčKOVANIE PACIENTA S IMUNITNE PODMIENENýM OCHORENíM V PRAXI PRAKTICKéHO LEKáRA: OčKOVANIE A IMUNOINTERVENčNá LIEčBA / VACCINATION OF PATIENT WITH IMMUNE MEDIATED DISEASES IN THE GENERAL PRACTICE: VACCINATION AND IMMUNOINTERVENTIONAL THERAPY

Souhrn
V klinickej praxi sa stretávame s rôznymi formami imunitne podmienených ochorení, ktoré vyžadujú aplikáciu liečebných postupov modulujúcich a korigujúcich funkcie imunitného systému. Imunointervenčná liečba je súhrnné označenie pre terapeutické postupy, ktoré sú zamerané na ovplyvňovanie imunitného systému. Do tejto skupiny liečiv patria imunosupresíva, biologická liečba, imunomodulačné a imunoglobulínové prípravky alebo špecifické alergénové imunoterapeutiká. V pediatrickej praxi sa často stretávame so situáciami, kedy je potrebné rozhodnúť, či pri rôznej forme imunointervenčnej liečby je možné realizovať očkovanie vybranými vakcínami. Imunointervenčná liečba predstavuje vo vzťahu k očkovaniu špecifickú situáciu. Je nevyhnutné poznať odporúčania ohľadom rôznych kombinácii imunointervenčnej liečby a očkovania rôznymi vakcínami s cieľom postupovať lege artis bez stanovovania nesprávnych alebo dokonca falošných obmedzení či kontraindikácií.


Summary
There are many forms of immune mediated diseases in the clinical practice which require the application of therapeutic interventions modulating and correcting the immune functions. Immunointerventional therapy is a term commonly used for the therapeutic approaches aimed on the modulation of immune system. This kind of treatment is represented by immunosuppressants, biological therapy, immunomodulators, immunoglobulins or specific allergen immunotherapy. In paediatric practice, there are situation when we should decide whether it is possible to perform the vaccination with certain vaccines besides various forms of immunointerventional therapy, which represents a specific situation in relationship with vaccination. It is necessary to know the recommendations regarding various combinations of immunointerventional therapy and vaccination with different vaccines with the aim to proceed lege artis without the estimation of incorrect or even false limitations or contraindications.


Klíčová slova: imunointervenčná liečba, očkovanie, kontraindikácia, špecifická situácia
Keywords: Immunointerventional therapy, Vaccination, Contraindication, Specific situation
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., MUDr. Zuzana Havlíčková, PhD., MUDr. Mária Zeliesková, MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
SBORNíK ABSTRAKT Z XI. HRADECKýCH VAKCINOLOGICKýCH DNů / COLLECTION OF ABSTRACTS FROM XI. CONGRESS OF VACCINOLOGY IN HRADEC KRALOVE


prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
MIGRANTI - RIZIKO šířENí INFEKCí V ZEMíCH EU / MIGRANTS - RISK TRANSMISSION OF INFECTIONS IN EU

Od začátku jara 2015 probíhá masivní příliv migrantů jižní cestou přes Řecko a Itálii, ze Sýrie, Afghánistánu a afrických zemí (především Libye) do států EU, především do Německa a skandinávských států. Je zřejmé, že tak masivní přesun desetitisíců osob denně s různým zdravotnickým statutem představuje veliký humanitární problém a zdravotnické riziko zavlečení infekčních onemocnění...prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
NOVINKY VE VAKCINOLOGII - VAKCíNY PROTI VIROVé HEMORAGICKé HOREčCE EBOLA, TERAPIE A DIAGNOSTICKé POSTUPY NA KONCI ROKU 2015 / NEWS IN VACCINOLOGY - EBOLA VACCINES, THERAPIES, AND DIAGNOSTICS IN THE END OF 2015

Tento příspěvek je psán v době, kdy prakticky již jen odborný tisk věnuje pozornost problematice donedávna každodenně probírané epidemie eboly v západní Africe. To neubírá nic na faktu, jak důležitá tato problematika stále je a bude...


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., Mgr. Radek Sleha, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
DOPORUčENí ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI PRO OčKOVáNí DěTí PROTI CHřIPCE / THE POINT OF VIEW OF THE CZECH SOCIETY OF VACCINOLOGY REGARDING VACCINATION OF CHILDREN AGAINST INFLUENZA

Chřipka je závažné infekční onemocnění, které je stále příčinou významné morbidity a mortality nejenom celosvětově, ale také v České republice. Každoroční očkování proti chřipce má prokazatelný preventivní efekt a očkování rizikových skupin je nejdůležitější prevencí vzniku chřipky a jejich komplikací jako jsou např. pneumonie...

ZáPIS Z JEDNáNí NIKO ZE DNE 8. PROSINCE 2015 / THE MINUTES FROM NIKO MEETING ON 8TH DECEMBER 2015

DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMATA PROTI HEPATITIDě A / RECOMMENDED IMMUNIZATION SCHEDULE FOR HEPATITIS APoznámky:
  1. Pro specifické rizikové skupiny (viz detailní informace zde )  2. Vakcíny jsou aplikovány pouze ve specifických indikacích  3. Pouze doporučováno. Dvě dávky pro vnímavé a pro ty, kde není očkování v anamnéze, povinné pro specifické rizikové skupiny.  4. Pouze rizikové skupiny. Dvě dávky.

Adaptováno podle http://ecdc.europa.eu/en/pages/legalnotice.aspx k 2016-01-17, 17:34


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
OTáZKY A ODPOVěDI Z PORADNY ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI

Na otázky odpovídal a článek připravil MUDr. Daniel Dražan,
praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
Otázka: V péči mám dítě s negativní rodinnou i perinatální anamnézou, zatím zcela normální vývoj. V 9. týdnu dostalo 1. dávku Hexacimy, bylo zdravé, 2 hodiny po aplikaci podle matky začal 4 hodiny trvající neztišitelný pláč, který údajně pokračoval asi dva dny. Dítě nejedlo, bylo mrzuté, bez teploty, místní reakce nebyla. Matka už dítě nechce nechat očkovat, bojí se.
Odpověď: Tato situace je považována za relativní kontraindikaci další dávky. Je potřeba pečlivě zvažovat poměr prospěchu a rizik. Osobně bych se přimlouval, aby dítě další dávky dostalo. Bude potřeba to pečlivě vysvětlit mamince. Rizika podání další dávky: může se opakovat podobný stav. Sice je to nepříjemné, ale krátkodobé a do budoucna nezanechává žádné následky. Navrhl bych jí preventivní podání ibuprofenu. Rizika nepodání: samostatné aplikace Hib, IPV a HepB - mnohem více injekcí, absence protekce proti tetanu, difterii, pertusi (nejdůležitější - riziko pertuse včetně vážných komplikací je mnohem větší problém než několikahodinový pláč).


MUDr. Daniel Dražan
http://www.vakcinace.eu/poradna

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress