Vakcinologie: 2/2016Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2016 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Parotitida stále s námi – klinické projevy a diagnostika v očkované a neočkované populaci / Parotitis still with us – clinics and diagnostics at vaccinated and non-vaccinated population - MUDr. Dita Smíšková, MUDr. Radomíra Limberková, MUDr. Kristýna Herrmannová, MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Simona Arientová, Ph.D., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Koadministrace vakcín (z pohledu vakcinologa) / Coadministration of vaccines (vaccinologist's point of view) - MUDr. Lenka Hobzová, prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., Mgr. Radek Sleha, MUDr. Šárka Rumlarová, Mgr. Rudolf Kukla
Účinnost očkování dospělých proti pneumokokovým onemocněním / Efficacy of Pneumoccal Vaccines in Adults - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková
Současné možnosti prevence proti nově hrozícím komáry přenášeným importovaným infekčním nákazám / Current possibilities for prevention against newly threatening mosquito-borne imported infectious diseases - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Lenka Hobzová, Mgr. Markéta Pasdiorová, PharmDr. Jan Marek, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Mgr. Radek Sleha, Ph.D., prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Malárie - RTS,S vakcína - doporučení WHO k využití / Malaria - RTS,S vaccine, WHO recommendations for use - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Potřeba vakcíny proti Zika viru pro těhotné ženy / The need of Zika virus vaccine for pregnant women - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Mgr. Radek Sleha, Mgr. Markéta Pasdiorová, PharmDr. Jan Marek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě + komentář vakcinologa Recommendation of Czech Society of Vaccinology for prevention and vaccination against tick-born encefalitis + a vaccinologist‘s p -
VII. slovenský vakcinologický kongres / 7th Slovakian Congress of Vaccinology - doc. MUDr. Zuzana Krištůfková
Doporučená imunizační schémata proti pneumokokovým onemocněním / Recommended immunization schedules against pneumococcal diseases - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Otázky a odpovědi z poradny České vakcinologické společnosti - MUDr. Daniel Dražan
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,


letošní zima nezima již dávno odešla do zapomnění a s nadcházejícím jarem jsme se těšili na novou vyhlášku, která by mohla vyřešit například posun druhé dávky vakcíny proti spalničkám do předškolního věku. Jsem překvapen rezistencí poměrně významné části epidemiologů, která je však značně diskutabilní. Myslím si, že v evropském či evropskounijním kontextu jsme s 6měsíčním intervalem společně s Francií, Německem, Lucemburskem a Lichtenštejnskem naprosto minoritní. Všechny ostatní země mají podstatně delší interval mezi oběma dávkami. To, že v těchto dnech probíhá epidemie příušnic u žáků 3. třídy na Pardubicku, je bohužel také realita. Proto si jednoznačně myslím, že posun je naprosto smysluplný. Ani posun neřeší problém dlouhodobé protekce. Zdá se, že menší četnost přirozených impulzů v proočkované populaci nestimuluje dostatečně imunitu z dlouhodobého hlediska, a pravděpodobným řešením v budoucnosti proto může být přidání třetí dávky tak, jak je to navrhováno například ve Finsku.


Ve dnech 9.–12. dubna proběhla v Amsterodamu mezinárodní konference ECCMID, které se zúčastnilo na 11 tisíc účastníků. Na platformě původně čistě mikrobiologické se počala profilovat i vakcinologie a již před dvěma lety vznikla skupina EVASG, která se zabývá exkluzivně očkováním. Je otevřená všem, ovšem limitací je současné členství v ECCMID. K nejzajímavějším sdělením patřilo „Pro a proti v personalizované vakcinologii“. Ukazuje se, že rozdíly věkové, pohlavní či genetické významně ovlivňují imunogenitu i reaktogenitu organismu. Například ženy ve srovnání s muži odpovídají lépe na antigenní stimulaci, ale mají i vyšší reaktogenitu. Proto je logické personifikovat množství aplikovaného antigenu, počet dávek i objem adjuvantních prostředků. Zatím jsme na počátku celého procesu. Zejména v oblasti genetické ještě nevíme, jaký konkrétní význam mají geny ve vakcinologii. Jistě ale v blízké budoucnosti přijde doba, která toto umožní a změní přístup k očkování. Odpůrci se ovšem ozvali už nyní. Považují za naprosto nepřijatelné, aby jim někdo mapoval genom. Tedy zase špatně.


U nás je nyní hitem odpůrců zpochybňování například očkování těhotných proti pertusi. Zvolili strategii sofistikované vědecké publikace, která naprosto nehovoří o očkování, ale možné konsekvence prodělání závažné infekce, o kterých sdělení je, si bez bázně a hany transponovali do očkování a hlasitě vykřikují, že je třeba očkování těhotných zastavit a počkat na vyřešení těchto pochybností. To je poněkud absurdní a určitě se nejedná o evidence-based medicínu, za kterou se dnes každý rád schovává.


Zde je však zbytečné tesknit. Vybudovali jsme si polarizovanou společnost, která již není schopna nalézt kompromisy a vše řeší agresivním, konfrontačním způsobem.


Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
PAROTITIDA STáLE S NáMI – KLINICKé PROJEVY A DIAGNOSTIKA V OčKOVANé A NEOčKOVANé POPULACI / PAROTITIS STILL WITH US – CLINICS AND DIAGNOSTICS AT VACCINATED AND NON-VACCINATED POPULATION

Souhrn
Cíl práce. I přes vysokou proočkovanost je v posledních letech v České republice pozorován zvýšený výskyt onemocnění příušnicemi v neočkované i očkované populaci. Důvodem je pravděpodobně vyvanutí imunity po očkování. Cílem této prospektivní studie bylo zhodnocení klinických projevů nemoci a jejích případných komplikací v očkované a neočkované populaci. Hodnocen byl rovněž diagnostický přínos běžných i méně často užívaných laboratorních metod (kultivace viru, PCR-polymerázová řetězová reakce, protilátky IgM, IgA, IgG).
Soubor pacientů a metody. U pacientů se suspektní parotitidou byl proveden stěr ze Stenonova vývodu pro přímou diagnostiku viru a odběr séra pro stanovení protilátek. Do studie byli zařazeni pacienti s laboratorně potvrzenou diagnózou. Za laboratorní průkaz infekce byla považována: a) pozitivní kultivace viru nebo PCR ze sekretu ze Stenonova vývodu nebo b) pozitivní IgM a /nebo IgA protilátky v séru nebo c) významný (čtyřnásobný) vzestup hladin IgG protilátek v párových sérech. U těchto pacientů bylo dále provedeno vyšetření krevního obrazu, zánětlivých markerů a pankreatických enzymů. Byla odebrána vakcinační anamnéza a hodnocen klinický průběh onemocnění. Materiál ze stěrů z bukální sliznice byl testován v RT-qPCR (Mumps Virus RT-PCR kit, Shanghai ZJ Bio-Tech Co). Stanovení protilátek IgM, IgG a IgA bylo provedeno soupravami Enzygnost Anti-Mumps/IgM a /IgG, Siemens a Mastazyme IgA, Mast Diagnostica.
Výsledky. Z 83 laboratorně potvrzených případů bylo 41 (49,4 %) pacientů očkovaných, 36 (43,4 %) neočkovaných, u 6 (7,2 %) se informace o vakcinaci nepodařilo dohledat. Komplikovaný průběh mělo 21 pacientů (25,3 %), více komplikací bylo v neočkované skupině (13; 36,1 % vs. 8, 19,5 %), rozdíl však není statisticky významný (p = 0,1993). U očkovaných pacientů byly v akutním séru prokázány IgM protilátky pouze u 36,8 %, IgA u 57,9 % pacientů. U neočkovaných bylo IgM pozitivních 77,8 %, IgA pozitivních 81,5 %. Hodnota CRP byla zvýšená převážně u pacientů s orchitidou.
Závěr. V současné době nemá populace v České republice dostatečnou kolektivní imunitu a vyšší incidenci parotitidy je nutno očekávat i nadále. Komplikace parotitidy jsou častější v neočkované populaci, nicméně vyskytují se i u nemalého počtu anamnesticky očkovaných nemocných. Pro časné laboratorní potvrzení diagnózy zejména u očkovaných pacientů je přínosné vyšetření IgA protilátek, které v našem souboru zvýšilo záchytnost onemocnění o téměř 20 %.


Summary
The aim of the study. Despite of the high vaccination coverage an increased incidence of mumps is observed in the Czech Republic, in both unvaccinated and vaccinated population. The reason is probably the waning immunity after vaccination in the second year of life. The aim of this prospective study was to evaluate the clinical manifestations of the disease and its potential complications in vaccinated and unvaccinated groups. We also evaluated the diagnostic benefits of common and less frequently used laboratory methods (viral culture, PCR, IgM, IgA, IgG).
Patients and Methods. In patients with suspicion of mumps the swab of Stenson duct was taken for direct detection of the virus and blood samples for detection of antibodies, blood count, inflammatory markers and pancreatic enzymes. Only laboratory- confirmed cases were included to the study. Vaccination history and clinical course of the disease were evaluated. Material from the swab was tested in RT-qPCR (Mumps Virus RT-PCR kit, Shanghai ZJ Bio-Tech Co.). The levels of IgM, IgG and IgA were tested by kits Enzygnost Anti-Mumps / IgM / IgG, Siemens and Mastazyme IgA, Mast Diagnostica. Laboratory-confirmed cases had a) a positive viral culture or PCR from secretions of Stenson duct, b) a positive IgM and / or IgA antibodies in the serum, c) a significant (four-fold) increase in the levels of IgG antibodies in paired sera.
Results. Of the 83 patients included, 41 (49.4 %) were vaccinated, 36 (43.4 %) unvaccinated, in 6 (7.2 %) the vaccination status was unknown. Severe course of the disease had 21 patients (25.3 %), more in the unvaccinated group (13; 36.1 % vs 8, 19.5 %), though the difference was not statistically significant (p = 0.1993). In vaccinated group only 36.8 % patients had IgM antibodies detected in acute serum, IgA were positive in 57.9 % of patients. In unvaccinated IgM positive were 77.8 %, 81.5 % positive IgA. CRP was elevated primarily in patients with orchitis.
Conclusion. The population in the Czech Republic has not an adequate collective immunity and a higher incidence of mumps has to be expected in the future. Complications of mumps are more common in unvaccinated population, but they occur also in vaccinated group. The test for IgA antibodies is useful in diagnostics of mumps especially in previously vaccinated patients. In our group it increased the detection rate of nearly 20 %.


Klíčová slova: parotitida, očkování proti parotitidě, orchitida, IgA, IgM protilátky
Keywords: parotitis, mumps vaccination, orchitis, detection of IgA, IgM antibodies
MUDr. Dita Smíšková, MUDr. Radomíra Limberková, MUDr. Kristýna Herrmannová, MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Simona Arientová, Ph.D., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.[1,2], MUDr. Radomíra Limberková[3], MUDr. Kristýna Herrmannová[1], MUDr. Martina Havlíčková, CSc.[3], MUDr. Simona Arientová, Ph.D.[4], doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.[1]
[1] 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, I. infekční klinika
[2] Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
[3] Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha
[4] Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha
KOADMINISTRACE VAKCíN (Z POHLEDU VAKCINOLOGA) / COADMINISTRATION OF VACCINES (VACCINOLOGIST'S POINT OF VIEW)

Souhrn
Vakcinace představuje jeden z nejefektivnějších způsobů prevence infekčních nemocí. Díky zavedení plošného očkování došlo k významnému poklesu incidence různých infekčních onemocnění ať virového, či bakteriálního původu, které se v minulosti podílely na zvýšené morbiditě i mortalitě obyvatelstva. Načasování a rozmístění dávek očkovací látky jsou klíčové faktory v podání vakcín. Současné podávání vakcín je velmi důležité nejen v očkovacích programech dětí, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že bude dítě plně imunizované ve vhodném věku, ale i při očkování v rámci prevence infekčních nemocí u cestovatelů. Vhodně načasované současné podávání vakcín nevede k přetížení imunitního systému.


Summary
Vaccination is one of the most effective ways to prevent the infectious disease. Introduction of universal vaccination cause the significant decrease in the incidence of various infectious diseases either viral or bacterial origin, which in the past contributed to the increased morbidity and mortality of the population. Timing and spacing of doses of vaccines are key factors in the administration of vaccines. Concomitant administration of vaccines is very important not only in children's vaccination programs, because it increases the likelihood that the child will be fully immunized at the appropriate age, but also for vaccination in the prevention of infectious diseases among travelers. Appropriate timing of simultaneous administration of the vaccines does not lead to overloading of the immune system.


Klíčová slova: očkování, vakcíny, simultánní podání, koadministrace vakcín
Keywords: vaccination, vaccines, simultaneous, coadministration of vaccines
MUDr. Lenka Hobzová[1,2], prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.[2], Mgr. Radek Sleha[2], MUDr. Šárka Rumlarová[3], Mgr. Rudolf Kukla[4]

[1] Oddělení nemocniční hygieny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[2] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
[3] Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[4] Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
ÚčINNOST OčKOVáNí DOSPěLýCH PROTI PNEUMOKOKOVýM ONEMOCNěNíM / EFFICACY OF PNEUMOCCAL VACCINES IN ADULTS

Souhrn
K očkování proti pneumokokovým onemocněním jsou pro dospělé k dispozici vakcíny první generace – 23valentní polysacharidová vakcína, registrovaná v roce 1983, a druhé generace – 13valentní konjugovaná vakcína s indikací pro dospělé od roku 2011. Důležitým kritériem u dospělých je účinnost vakcín proti invazivním formám, ale také proti častějším, neinvazivním komunitním pneumoniím. Na rozdíl od polysacharidové vakcíny s nepřesvědčivými výsledky účinnosti v prevenci pneumonií konjugovaná vakcína dosáhla u osob ≥ 65 let 75% účinnosti proti invazivním onemocněním a 45% účinnosti proti komunitním pneumoniím. Výsledky podporují kombinované použití obou vakcín u starších nebo imunokompromitovaných osob a zahájení vakcinace konjugovanou vakcínou. Svůj význam mají intervaly mezi aplikacemi, nejširší sérotypové pokrytí polysacharidové vakcíny a vyšší imunogenita/účinnost, včetně produkce paměťových buněk u konjugované vakcíny. Absence nepřímého efektu očkování dětí zvyšuje potřebu očkování starších a rizikových osob.


Summary:
There are two types of vaccines available for the adult vaccination against pneumococcal diseases, the first generation – 23valent polysaccharide vaccine, registered in 1983 and the second generation – 13valent conjugate vaccine with adult indication since 2011. An important criterion is vaccine efficacy in preventing invasive disease, but also against frequent, non-invasive community-acquired pneumonia. Despite the controversial polysaccharide vaccines efficacy against pneumonia, the conjugate vaccine demonstrated 75% efficacy against invasive disease and 45% efficacy against community-acquired pneumonia in adults aged ≥ 65 years. The results support the combined use of both vaccines for elderly or immunocompromised adults with the initiation of vaccination by conjugate vaccine. The optimal interval between doses, broader serotypes protection in polysaccharides vaccine and higher immunogenicity/efficacy, including the production of memory cells in a conjugate vaccines have importance. The absence of herd immunity in case of children vaccinations increases the importance of vaccination need for elderly and the risk group of adults.


Klíčová slova: pneumokok, dospělý, pneumonie, konjugovaná vakcína, polysacharidová vakcína
Keywords: pneumococcus, adult, pneumonia, conjugate vaccine, polysaccharide vaccine
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
SOUčASNé MOžNOSTI PREVENCE PROTI NOVě HROZíCíM KOMáRY PřENášENýM IMPORTOVANýM INFEKčNíM NáKAZáM / CURRENT POSSIBILITIES FOR PREVENTION AGAINST NEWLY THREATENING MOSQUITO-BORNE IMPORTED INFECTIOUS DISEASES

Koncem 20. století se zdálo, že antibiotika ve spojení se zásadami veřejného zdravotnictví, včetně pravidelného očkování, pošlou většinu infekčních chorob do propadliště dějin. Nicméně to byl předčasný optimismus...


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., MUDr. Lenka Hobzová, Mgr. Markéta Pasdiorová, PharmDr. Jan Marek, Ph.D., MUDr. Petr Prášil, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., Mgr. Radek Sleha, Ph.D., prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

[1] Katedra epidemiologie, FVZ UO, Hradec Králové
[2] Klinika infekčních nemocí, FN a LF UK, Hradec Králové
[3] Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN a LF UK, Hradec Králové
[4] Oddělení nemocniční hygieny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[5] Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[6] Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
MALáRIE - RTS,S VAKCíNA - DOPORUčENí WHO K VYUžITí / MALARIA - RTS,S VACCINE, WHO RECOMMENDATIONS FOR USE

Malárie patří mezi nejrozšířenější parazitární infekce světa. Jako klinické případy malárií se označují infekce s přítomností malarického parazita v krvi s manifestací klinických příznaků...


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
POTřEBA VAKCíNY PROTI ZIKA VIRU PRO TěHOTNé žENY / THE NEED OF ZIKA VIRUS VACCINE FOR PREGNANT WOMEN

Před rokem se na naší fakultě medici pátého ročníku dozvěděli, že existuje jakýsi Zika virus, v rámci přehledu zmiňovaného v přednáškách věnovaných novým a nově se objevujícím infekcím. To bylo víceméně vše. Letos nastala po „zice“ obrovská sháňka...


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., Mgr. Radek Sleha, Mgr. Markéta Pasdiorová, PharmDr. Jan Marek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

[1] Katedra epidemiologie, FVZ UO, Hradec Králové
[2] Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[3] Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO, Hradec Králové
DOPORUčENý POSTUP ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI PRO PREVENCI A OčKOVáNí PROTI KLíšťOVé ENCEFALITIDě + KOMENTář VAKCINOLOGA RECOMMENDATION OF CZECH SOCIETY OF VACCINOLOGY FOR PREVENTION AND VACCINATION AGAINST TICK-BORN ENCEFALITIS + A VACCINOLOGIST‘S P

VII. SLOVENSKý VAKCINOLOGICKý KONGRES / 7TH SLOVAKIAN CONGRESS OF VACCINOLOGY

V dňoch 14.-16. januára 2016 sa v kongresovej sále hotela Patria na Štrbskom Plese konal v poradí už siedmy Slovenský vakcinologický kongres...


doc. MUDr. Zuzana KrištůfkováKatedra epidemiologie, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU Bratislava
DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMATA PROTI PNEUMOKOKOVýM ONEMOCNěNíM / RECOMMENDED IMMUNIZATION SCHEDULES AGAINST PNEUMOCOCCAL DISEASES
 1. Nejdříve 6 měsíců po druhé dávce.
 2. Pokud není předchozí vakcinace, 1 dávka PPSV23 po jednom roce. Pokud předchozí vakcinace s PPSV23, 1 dávka PCV13 o 2 roky později. Pokud předchozí dávka PCV13, 1 dávka PPSV23 po dvou letech.
 3. Dospělí od 19 do 50 let se zvýšeným rizikem pneumokokové infekce. Očkování s PCV13, následně PPSV23 po alespoň 8 týdnech. PPSV23 každých 5 let.
 4. Dospělí od 50 do 65 let s komorbiditami. Očkování PCV13, následováno PPSV23 po alespoň 8 týdnech.
 5. Zdraví dospělí od 65 do 85 let. Očkování PCV13, následováno PPSV23 po alespoň 8 týdnech.
 6. Catch-up (záchytné očkování) možné do 6 let pokud byla promeškána předchozí dávka.
 7. Vakcíny aplikovány pouze ve specifických indikacích.
 8. PCV 10 může být nahrazena PCV 13,avšak náklady na PCV 13 jsou hrazeny pacientem. PCV vakcíny mohou být podány simultáně s hexavalentní vakcínou nebo odděleně během 1 roku života. 3 dávky v jednoměsíčním intervalu.
 9. Doporučeno PCV nebo PPSV23.
 10. 1 dávka PCV a 1 dávka PPSV23.
 11. "PCV 13 je také doporučována.
 12. For recommendations from Statens Serum Institut for vaccination of people within at-risk groups refer to the english version. There are no official recommendations from the Danish Health and Medicines Authority for use of PPV23 or PCV 13, but there is, however, reimbursement for defined at-risk groups."
 13. Doporučené, ale ne hrazené, další informace jsou zde.pneumokokkikonjugaattirokotukset
 14. Počet nezbytných dávek kolísá podle věku.
 15. Pro osoby se specifickými chronickými onemocněními. Jedna dávka buď PCV13 nebo PPV23. V některých případech mohou být třeba další dávky.
 16. Doporučena jedna dávka. Booster pouze pro specifické indikaci.
 17. U dříve neočkovaných dětí nebo dětí dříve očkovaných PCV7 nebo PCV10.
 18. "PCV13 + PPSV 23.
 19. One or two doses for high-risk groups only."
 20. Povinné pro ty narozené od 30.06.2014 (schéma 2, 4, 12 měsíců).
 21. 1 dávka každých 10 let (každých 5 let years pro osoby v riziku závažných onemocnění, polysacharidová vakcína.
 22. Vakcína je bezplatná, ale administrativní poplatky mohou být kalkulovány pacientům (na základě příjmu a indikace pro bezplatnou péči)
 23. Není součástí základního očkovacího kalendáře.
 24. Osoby v riziku mají booster každých 5 let.
 25. Jedna dávka, pokud nebylo očkování v posledních deseti letech.
 26. Doporučené, ale nepovinné.
 27. Pouze doporučeno.
 28. "PCV13 může být použita, ale za úhradu.
 29. further information on pneumococcal disease vaccination policy available here
 30. Implementace v regionech od prosince 2016.
 31. Revakcinace pouze u rizikových skupin (asplenie, chronické onemocnění ledvin, nefrotický syndrom a imunosuprese).
Obsah viz. ECDC. Adaptováno k 2016-04-15.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
OTáZKY A ODPOVěDI Z PORADNY ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI

praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
Většina otázek se týkala nestandardních očkovacích schémat a kontraindikací. Na úvod je asi dobré připomenout, že každé nestandardní schéma je špatné, respektive výběrem mezi špatnými variantami. Většina nestandardních schémat vznikla na základě chybných kontraindikací stanovených lékařem nebo chybného očkovacího schématu, které si stanovoval sám rodič. Proto bych rád apeloval na řádné očkování ve standardních schématech a eliminaci chybných kontraindikací. Též je třeba rodičům dětí stále vysvětlovat, že není možné, aby laici vytvářeli svá vlastní nijak neověřená očkovací schémata. Nestandardní očkovací postupy mohou mít významný negativní dopad na zdravotní stav dítěte především nedostatečnou nebo pozdní ochranou, ale také zvýšeným rizikem nežádoucích reakcí vakcín...


MUDr. Daniel Dražan
praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress