Vakcinologie: 3/2016Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2016 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Postpandemická surveillance chřipky a dalších respiračních virů v České republice / Post pandemic surveillance of influenza and other respiratory viruses in the Czech Republic - MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., Mgr. Ludmila Nováková, RNDr. Helena Jiřincová
Co nového nám přináší 9valentní HPV vakcína / What a new 9valent vaccine brings us - MUDr. Daniel Dražan
Virová hepatitida C - současný stav znalostí, otázka vývoje vakcíny stále aktuální / Viral hepatitis C (HCV) - current state of knowledge, the vaccine question is still relevant - MUDr. Jan Machač, doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. , doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Japonská encefalitida - animální rezervoár: vepři, přímý přenos / Japanese encefalitis - animal resevoir: porcine, direct transmission - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Virová hepatitida E (VHE) / Viral hepatitis E (VHE) - Ing. Hana Střítecká, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Stanovisko České vakcinologické společnosti k očkování těhotných žen proti pertusi + komentář vakcinologa / Official statement of the Czech Society of Vaccinology regarding vaccination of pregnant women against pertussis + commentary of a vaccinologist - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Doporučená imunizační schémata proti meningokokovým onemocněním / Recommended immunisation schedules against meningococcal diseases -
Otázky a odpovědi z poradny České vakcinologické společnosti / Immunization counselling - MUDr. Daniel Dražan
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,
myslel jsem si naivně, že jsem již prakticky všechno viděl a těžko mne něco může překvapit. Jak hluboce jsem se mýlil. Před několika dny jsem zažil, jak jistě víte, popravu v přímém přenosu za účasti masmédií stimulovaných neuvěřitelnými vyjádřeními pana ministra. To, že jsem naprosto nesouhlasil s postupem volby hlavního hygienika a potíráním odborných doporučení v oblasti očkování proti pneumokokům u seniorů, je notoricky známo. Jsem zcela přesvědčen, že očkování seniorů pneumokokovou konjugovanou vakcínou je naprosto správné a je v souladu s posledními doporučeními a jistě není ani 4x dražší.
To, že se chystá moje brutální likvidace pouze za odlišné názory, jsem pochopil až příliš pozdě. Byl jsem odvolán z funkce ředitele FN HK za dopis, který jsem napsal panu premiérovi, a který překvapivě skončil v rukou ministra. Oficiální důvod byl uveden jako flagrantní konflikt zájmů při provádění klinických studií, kdy peníze za ně jsou podle ministra zdravotnictví vlastně úplatkem za zvýhodňování zadavatelů v nemocnici. Takže jsem byl označen v podstatě za zločince. Jen pro ilustraci, studie provádím od roku 1999 a předpokládám, že farmaceutické firmy nebyly tak geniálně prozíravé, že by mne platily již deset let před nástupem do funkce, protože věděly, že se prostě jednou ředitelem stanu. Studií jsem jako hlavní zkoušející provedl desítky a mnoho z vás na nich participovalo. V nemocnici jsem nikdy nezasahoval, mimo standardně popsané mechanismy, do jakýchkoliv výběrových řízení, nota bene od zadavatelů studií nemocnice prakticky nic přímo nenakupovala. V naprosto identickém konfliktu jsem byl ode dne nástupu do funkce a nikomu to nevadilo. Byl jsem ,,odsouzen” bez jakéhokoliv důkazu, pouze na základě zinscenovaných článků mého velkého ,,přítele” pana Cikrta. Lživá vyjádření, že jsem něco zatajil, z hlediska konfliktu zájmů jsou poněkud směšná, protože všechny údaje, byť v řadě případů překroucené, byly čerpány z mých hlášení na MZd. Jediné, co nebylo explicitně uvedeno, byla funkce prokury v Biovomedu, z které v inkriminovaném roce neplynul žádný hmotný prospěch. Podobná štvanice se strhla následně i na prof. Chlíbka.
Chci říci jen tolik, že smluvní klinický výzkum je naprosto legální aktivita, není to sprosté slovo, jak se nám teď někteří snaží namluvit. Nic špatného jsme neprovedli a budeme se proti těmto útokům bránit všemi legálními prostředky. Pořád si ještě možná naivně myslím, že žijeme v právním demokratickém státě a lži by měly být trestány, ať je pronáší kdokoliv.

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
POSTPANDEMICKá SURVEILLANCE CHřIPKY A DALšíCH RESPIRAčNíCH VIRů V ČESKé REPUBLICE / POST PANDEMIC SURVEILLANCE OF INFLUENZA AND OTHER RESPIRATORY VIRUSES IN THE CZECH REPUBLIC

Souhrn:
Chřipkové viry A i B patří mezi závažné patogeny, jež každoročně způsobují různě rozsáhlé epidemie. Pandemie chřipky A/H1N1pdmv roce 2009 přinesla nutnost rychlé a citlivé laboratorní diagnostiky, proto byla metoda PCR (polymerase chain reaction) zaváděna v širším měřítku. PCR se postupně uplatnila i ve virologické surveillance nechřipkových respiračních virů. Spektrum vyšetřitelných virových agens, které se podílí na etiologii akutních respiračních infekcí, se stále rozšiřuje. V současné době je v Národní referenční laboratoři (NRL) pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění v rámci programu surveillance standardně vyšetřován respirační panel zahrnující chřipku typu A a B s dourčením linie chřipky B (Yamagata/Victoria) a subtypu u chřipky A (H1, H3), dále respirační syncytiální virus (typ A a B nerozlišujeme), adenoviry, viry parainfluenzy, coronaviry (bez následného rozlišení na OC43, 229E, NL 63 či HKU1) a bocaviry. Rhinoviry jsou vyšetřovány mimo rutinu, diagnostika respiračních enterovirů je plánována. Diagnosticky je NRL stále připravena rovněž na určení neobvyklých subtypů viru chřipky typu A (zejména subtypy H5, H7 a H9) stejně jako na diagnostiku MERS coronaviru. V programu surveillance NRL pro chřipku podle potřeby konfirmuje či subtypově dourčuje izoláty zaslané ze spolupracujících laboratoří v ČR.


Summary:
Influenza viruses A and B are important pathogens that cause epidemics of varying extent every year. The 2009 influenza A/H1N1pdm pandemic brought about the need for rapid and sensitive laboratory diagnosis; therefore, PCR (polymerase chain reaction) assays were implemented on a larger scale. Gradually, PCR assays have also found use in the virological surveillance of non-influenza respiratory viruses. The range of viral pathogens involved in the etiology of acute respiratory infections is ever widening. Within the surveillance programme, the National Reference Laboratory for Influenza and Non-Influenza Respiratory Virus Diseases (NRL), routinely uses a standard panel of respiratory viruses, including type A and B influenza viruses, with further identification of subtype (H1, H3) of the former and lineage (Yamagata/Victoria) of the latter, respiratory syncytial virus (types A and B not differentiated), adenoviruses, parainfluenza viruses, coronaviruses (without subsequent differentiation into OC43, 229E, NL 63, or HKU1), and bocaviruses. Rhinoviruses are investigated on a non-routine basis and diagnosis of respiratory enteroviruses is planned to be implemented. The NRL (National reference laboratory) is also able to diagnose uncommon subtypes of influenza A virus (in particular subtypes H5, H7, and H9) and MERS coronavirus. Within the surveillance programme, the NRL confirms or identifies subtypes of influenza virus isolates referred from collaborating laboratories in the Czech Republic.


Klíčová slova: chřipka, očkování proti chřipce, respirační viry, virová surveillance
Keywords: influenza, vaccination against influenza, respiratory viruses, virological surveillance
MUDr. Martina Havlíčková, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., Mgr. Ludmila Nováková, RNDr. Helena Jiřincová
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
CO NOVéHO NáM PřINáší 9VALENTNí HPV VAKCíNA / WHAT A NEW 9VALENT VACCINE BRINGS US

Souhrn


V roce 2015 byla v Evropě registrována a i v České republice je dnes dostupná nová nonavalentní HPV vakcína. Oproti předchozím vakcínám pokrývá o pět více vysoce rizikových HPV typů, které jsou odpovědné za asi 20 % cervikálních karcinomů. Vakcína v předregistračních studiích vykázala vysokou bezpečnost, účinnost a imunogenitu, srovnatelnou s původními HPV vakcínami.
Summary


In 2015 a new nonavalent HPV vaccine was licensed in Europe and it is presently available in the Czech Republic. Compared to the original HPV vaccines it covers five more high-risk HPV types, which are responsible for about 20 % of cervical cancers. The vaccine proved to be very safe and showed high immunogenicity and efficacy in prelicensure trials.Klíčová slova: HPV, humánní papilomaviry, HPV vakcíny, cervikální karcinom, genitální bradavice, s HPV sdružená onemocnění
Keywords: HPV, human papilomaviruses, HPV vaccines, cervical cancer, genital warts, diseases associated with HPV
MUDr. Daniel Dražan

praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec
VIROVá HEPATITIDA C - SOUčASNý STAV ZNALOSTí, OTáZKA VýVOJE VAKCíNY STáLE AKTUáLNí / VIRAL HEPATITIS C (HCV) - CURRENT STATE OF KNOWLEDGE, THE VACCINE QUESTION IS STILL RELEVANT

Souhrn
Virové hepatitidy patří mezi závažná infekční onemocnění jater, která jsou vyvolána různými hepatotropními viry. Pro virus hepatitidy C (HCV) je typická vysoká genetická variabilita, která se odráží v množsví typů a subtypů. Obdobně jako virová hepatitida B se i virová hepatitida C vyznačuje parenterálním způsobem přenosu. Hlavní skupinou obyvatel v ohrožení touto nákazou jsou ve vyspělých zemích nitrožilní uživatelé drog. Průběh onemocnění bývá ve většině případů asymptomatický, s častým přechodem do chronického stadia, které se pojí se závažnými zdravotními komplikacemi nezřídka vedoucími až ke smrti pacienta. Pouze 15-45 % infikovaných HCV je schopno virus eliminovat bez léčby, a onemocnění tudíž nepřechází do chronické fáze. Díky zavedení nových typů antivirotik došlo v posledních letech k významnému posunu směrem k vyšší úspěšnosti a lepší tolerabilitě léčby. Vakcína proti HCV zatím není dostupná, ale na jejím vývoji se dlouhodobě pracuje.


Summary
Viral hepatitis is severe infectious liver disease. These diseases are caused by different hepatotropic viruses. Hepatitis C virus is a genetically variable. The virus occurs in many different types and subtypes. HCV is transmitted parenterally. The main risk group of intravenous drug users is found in developed countries. The course of the disease is mostly asymptomatic. Often becomes chronic. Chronic stage is characterized by serious health complications possibly leading to the patient's death. Only 15-45 % of HCV infected patients is able to eliminate the virus without treatmens. New antiviral drugs show higher efficacy and better tolerability of treatment recently. HCV vaccine is not yet available, but its development is in process.


Klíčová slova: hepatitida C, vakcinace, terapie, epidemiologie
Keywords: hepatitis C, vaccination, therapy, epidemiology
MUDr. Jan Machač[1, 2], doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.[1] , doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[2], prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[2]

[1] Klinika infekčních nemocí, LF UK Hradec Králové, FN Hradec Králové
[2] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Hradec Králové
JAPONSKá ENCEFALITIDA - ANIMáLNí REZERVOáR: VEPřI, PříMý PřENOS / JAPANESE ENCEFALITIS - ANIMAL RESEVOIR: PORCINE, DIRECT TRANSMISSION

Virus japonské encefalitidy se řadí do rodu flavivirů. Původci flavivirů vyvolávají těžké encefalitidy u lidí a zvířat...


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
VIROVá HEPATITIDA E (VHE) / VIRAL HEPATITIS E (VHE)

Každoročně je hlášeno okolo dvaceti milionů infekcí hepatitidou E, z toho přibližně tři miliony patří mezi symptomatická onemocnění a takřka šedesát tisíc úmrtí je s hepatitidou E spojováno...


Ing. Hana Střítecká, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, FVZ UO, Hradec Králové
STANOVISKO ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI K OčKOVáNí TěHOTNýCH žEN PROTI PERTUSI + KOMENTář VAKCINOLOGA / OFFICIAL STATEMENT OF THE CZECH SOCIETY OF VACCINOLOGY REGARDING VACCINATION OF PREGNANT WOMEN AGAINST PERTUSSIS + COMMENTARY OF A VACCINOLOGIST


prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Hradec Králové
DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMATA PROTI MENINGOKOKOVýM ONEMOCNěNíM / RECOMMENDED IMMUNISATION SCHEDULES AGAINST MENINGOCOCCAL DISEASESPoznámky
  1. Od 12 měsíců, pouze jedna dávka. Primární očkování je možné od 3 měsíců. Konjugovaná kvadrivalentní meningokoková vakcína může být použita rovněž.
  2. Vakcíny aplikovány pouze ve specifických indikacích.
  3. 1 dávka do 24 let.
  4. Pouze pro ty, u nichž nebylo očkování v anamnéze.
  5. Není součástí základního očkovacího schématu, catch-up možný do 5 let věku.
  6. Adaptováno podle http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/MenC.pdf
  7. 1 dávka – Hib/MenC kombinované vakcíny - podána ve 12/13 měsíci.
  8. Zavedení během akademického roku 2013/14. Dávka má být podána kolem 14 let věku.
  9. Vakcína nabízena mezi 17 a 25 lety věku těm, kteří vstupují na univerzitu. Podrobnější informace zde.

Adaptováno podle http://ecdc.europa.eu/en/pages/legalnotice.aspx 2016-07-12 at 04:42.

OTáZKY A ODPOVěDI Z PORADNY ČESKé VAKCINOLOGICKé SPOLEčNOSTI / IMMUNIZATION COUNSELLING

Otázky týkající se kontraindikací nebo stavů chybně vnímaných jako kontraindikace:
Každé nestandardní schéma je špatné, respektive výběrem mezi špatnými variantami. Většina nestandardních schémat vznikla na základě chybných kontraindikací stanovených lékařem nebo chybného očkovacího schématu, které si stanovoval sám rodič. Proto bych rád apeloval na řádné očkování ve standardních schématech a eliminaci chybných kontraindikací. Též je třeba rodičům dětí stále vysvětlovat, že není možné, aby laici vytvářeli svá vlastní nijak neověřená očkovací schémata. Nestandardní očkovací postupy mohou mít významný negativní dopad na zdravotní stav dítěte především nedostatečnou nebo pozdní ochranou, ale také zvýšeným rizikem nežádoucích reakcí vakcín.


MUDr. Daniel Dražan
praktický lékař pro děti a dorost, Jindřichův Hradec

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress