Vakcinologie: 1/2017Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2017 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Protinádorové vakcíny / Anticancer vaccines - prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Virová hepatitida E (VHE) - evropská zoonóza (genotyp 3 a 4) / Viral hepatitis E - European zoonosis (genotypes 3 and 4) - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Novinky ve vakcinologii - spalničky (Morbilli) / News in vaccinology - Measles (Morbilli) - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
XII. hradecké vakcinologické dny / XII. Congress of vaccinology in Hradec Kralove -
Zápis z jednání Národní imunizační komise (NIKO) / The minutes from NIKO meeting -
Doporučená imunizační schéma proti chřipce / Recommended immunization schedules for Influenza - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
EDITORIAL / EDITORIAL


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
PROTINáDOROVé VAKCíNY / ANTICANCER VACCINES

Souhrn
V onkologii v současné době vrcholí snahy o využití imunologických prostředků k boji proti zhoubným nádorům. Po úspěšném vývoji vakcín k prevenci karcinomu jater a děložního čípku, které jsou virového původu, je mimořádně velké úsilí věnováno vývoji prostředků imunoterapie širokého spektra dalších nádorů. Využívány jsou metody jak adoptivní, tak adaptivní terapie. Autor se zabývá vybranými prostředky aktivní imunizace. Po popisu nástrojů imunologického dozoru, jenž brání vzniku nádorů, a mechanismů, které přispívají k jeho selhání, následují stručné charakteristiky terapeutických vakcín na bázi peptidů, dendritických buněk, nahé DNA a rekombinantních a celobuněčných vakcín. Vakcínám na bázi geneticky modifikovaných nádorových buněk, které autor pokládá v současnosti za nejnadějnější, je věnováno nejvíce pozornosti. Jsou popsány jejich výhody před jinými typy vakcín a jsou vypočteny přednosti alogenních buněčných vakcín pro imunoterapii nádorů. Zvláštní pozornost je věnována strategii imunizace. Je nepravděpodobné, že by samotné vakcíny dokázaly nemoc vyléčit. Pro úspěch léčby bude nejspíš nutné kombinovat specifickou imunizaci s jinými terapeutickými postupy, imunologickými, ale i neimunologickými. Optimální pro zahájení vakcinace je doba, kdy je nádor v samotných počátcích (např. pokročilé prekancerózy) anebo po podstatné redukci nádorové masy jinými léčebnými prostředky. Za těchto situací lze očekávat minimální imunosupresivní aktivitu nádorových buněk a buněk nádorového mikroprostředí.


Summary
The endeavours to make use of immunological approaches in the fight against cancer culminate in the present time. After the successful development of vaccines for the prevention of the virus-induced liver and cervical cancers, enormous efforts are devoted to the development of immunotherapy of a wide spectrum of cancers. Both adoptive and adaptive immunotherapeutic approaches are gradually introduced and intensively tested. The present review discusses selected means of active immunization. Following a brief description of immunological surveillance preventing cancer development, and the mechanisms involved in its failure, short characteristics of vaccines based on peptides, dendritic cells , naked DNA and recombinant vectors are presented. However, most attention is paid to the use of vaccines from whole tumor cells, gene modified to express immunostimulatory factors. Their advantages over the other vaccine types are described Allogenic cell lines are proposed to be used for the therapy . The strategy of anti-cancer immuniztion is discussed It is difficult to expect that the administration of the vaccines alone can result in durable long-lasting responses or even in the cure of the cancer. Most likely, for successful treatment a combintion of the specific immunization with other procedures, both immunological and non-immunological, is needed. Optimum time for the start of immunotherapeutic treatment is the early stage of the disease (e.g. advanced precancerosis) and the period briefly after achieving maximum reduction of the tumor mass by other means. It is to be expected that under these conditions the immunosuppressive activities of the cancer cells and its microenvironment will be markedly decreased .


Klíčová slova: zhoubné nádory, imunologický dozor, vakcíny, CML, strategie vakcinace
Keywords: cancer, immunologic surveillance, vaccines, CML, strategy of vaccination
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení imunologie, Praha
VIROVá HEPATITIDA E (VHE) - EVROPSKá ZOONóZA (GENOTYP 3 A 4) / VIRAL HEPATITIS E - EUROPEAN ZOONOSIS (GENOTYPES 3 AND 4)


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
NOVINKY VE VAKCINOLOGII - SPALNIčKY (MORBILLI) / NEWS IN VACCINOLOGY - MEASLES (MORBILLI)


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1,2], doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.[3],
prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[1]
[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
[3] Klinika nemocí kožních, Fakultní nemocnice Hradec Králové
XII. HRADECKé VAKCINOLOGICKé DNY / XII. CONGRESS OF VACCINOLOGY IN HRADEC KRALOVE

ZáPIS Z JEDNáNí NáRODNí IMUNIZAčNí KOMISE (NIKO) / THE MINUTES FROM NIKO MEETING

DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMA PROTI CHřIPCE / RECOMMENDED IMMUNIZATION SCHEDULES FOR INFLUENZA


Poznámky:

 1. Dvě dávky pro primární očkování do věku 8 let.


 2. Roční očkování.


 3. Pro osoby s určitými medicínskými podmínkami nebo oslabeným imunitním systémem, který je může vystavit komplikacím chřipky (od 6 měsíců). Pro těhotné ženy v 2. nebo 3. trimestru v době chřipkové sezóny. Pro zdravotnické pracovníky, pro institucionalizované osoby. Pro osoby žijící v jedné domácnosti s jedinci v riziku komplikací (včetně těhotných žen, institucionalizovaných osob a osob nad 68 let) a dětí pod 6 měsíců.


  See detailed information: here.


  Since 2016 a live attenuated quadrivalent influenza vaccine and a quadrivalent inactivated A17 vaccine are available, but no specific recommendation for their use has been formulated."


 4. Roční očkování. Doporučeno, ale ne bezplatně.


 5. Vakcíny podávány pouze za specifických podmínek.


 6. Roční očkování.


 7. Více informací je k dispozici na www.szu.cz


 8. Pro více informací o Dánském chřipkovém vakcinačním programu a vakcinaci specifických rizikových skupin viz.: www.ssi.dk


 9. Zdarma pro děti starší než 6 měsíců do věku 3 let. Jedna nebo dvě dávky administrované v závislosti na vakcinační historii. Roční očkování. Také doporučováno pro děti ve specifických rizikových skupinách. Sezonní 2015-2016 trivalentní LAIV bude k dispozici od 2 let jako alternativa k TIV.


 10. Roční očkování.


 11. Pouze pro specifické rizikové skupiny.


 12. Vakcína je zdarma, ale poplatky spojené s aplikací mohou být účtovány pacientovi (v závislosti na příjmu a vhodnosti pro bezplatné zdravotnictví).


 13. Roční očkování rizikových skupin: zdravotničtí pracovníci, těhotné ženy, osoby >=65 let, osoby <65 let s chronickými onemocněními nebo žijící v LDN či domech s ošetřovatelskou péčí.


 14. Doporučené, ale ne povinné.


 15. Roční očkování. Doporučené, ale ne povinné.


 16. Další informace o chřipkové kampani jsou na www.ivz.si


 17. Doporučeno, nehrazeno, s výjimkou rizikových skupin, další informace na www.ivz.si


 18. Pro osoby s určitými medicínskými podmínkami nebo oslabeným imunitním systémem, kvůli čemuž jsou v riziku komplikací.


 19. To je definováno jako děti ve věku 2 nebo 3 roky (ale ne 4 roky). Doporučená vakcína: Flu nosní spray (Fluenz).


 20. Pro osoby s určitými medicínskými podmínkami nebo oslabeným imunitním systémem, kvůli čemuž jsou v riziku komplikací. Od 6 měsíců výše.
Obsah upraven dle http://ecdc.europa.eu/en/pages/legalnotice.aspx. Stav k 2017-01-07 11:14.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress