Vakcinologie: 2/2017Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2017 klikněte zde.

Obsah:

Editorial / Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Virová hepatitida A - stále aktuální onemocnění / Viral hepatitis A - still actual disease - doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Interakcie mikrobiómu tráviaceho traktu s vakcínami a možné modulovanie imunogenity vakcín špecifickými bakteriálnymi kmeňmi / Interactions of microbiome of the gastrointestinal tract with vaccines and possible modulation of immunogenicity of the vaccines - doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., doc. MUDr. Miloš Jeseňák
Dopad migrační vlny na obraz infekčních onemocnění a očkovací strategie v Evropě / Impact of migration wave on infectious diseases picture and vaccination strategy in Europe - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Očkování dospělých a dětí do zahraničí / Vaccination of adults and children in travel medicine - MUDr. Renáta Šošovičková, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Petra Polcarová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Ptačí chřipka - humánní a zvířecí interakce / Avian influenza - human and animal interface - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Vakcíny proti arbovirovým nákazám - současná situace a výhled do budoucna: 1. díl - čeleď Togaviridae / Vaccines against arboviral infections - current situation and future outlook: part 1 - Togaviridae - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., Nora Boštíková, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Poradna / Immunization counselling - prof. MUDr. Roman Prymula. CSc., Ph.D.
Doporučená imunizační schémata proti spalničkám - prof. MUDr. Roman Prymula. CSc., Ph.D.
EDITORIAL / EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,
v současné době probíhají dvě hlavní aktivity v oblasti očkování, jedna mezinárodní, druhá na tuzemské scéně. Mezinárodně se v Euroregionu rozšířila diskuse na téma očkování a vyšetřování migrantů. Přestože infekční rizika spojená s migrací jsou nízká, nejsou zcela zanedbatelná. Česká republika je vzhledem k velmi nízkým počtům migrantů v příznivé situaci, to nás však nemůže ukolébat. Jsme součástí společného prostoru a šíření přenosných chorob nepochybně nezná hranic. Důkazem vlivu migrace je narůstající prevalence tuberkulózy v Německu. Mohutný exodus imigrantů již dokázal významně ovlivnit počty nakažených i v tak lidnaté zemi, jako je Německo. Poprvé zaznívá volání po jednotném postupu, který v oblasti očkování zatím nikdy aplikován nebyl, neboť zdravotnictví není zodpovědností EU jako takové, ale každého státu. Přesto se konají různé mítinky a vznikly i mezinárodní projekty, které mají tuto otázku řešit.
V tuzemsku probíhala v uplynulých týdnech intenzivní diskuse v parlamentu a na VZP o podobě našeho očkovacího kalendáře. Základním postulátem je skutečnost, že pojišťovny v současné době při prudkém nárůstu požadavků rezortu zdravotnictví na centrovou péči a mzdy zdravotníků nejsou ochotny zvýšit objem prostředků na očkování. Jedinou cestou byl tedy pokus o optimalizaci stávajícího kalendáře a redistribuce prostředků v systému. Jedinou možnou úsporou se jeví přechod na schéma 2+1 u hexavalentní vakcíny a u vakcíny proti pneumokokům. Toto řešení jistě nepřinese výhodnější imunologickou odezvu, ale výsledky z řady zemí ukazují, že výskyt průlomových infekcí je u obou vakcín naprosto minimální a tuto variantu ekonomicky zcela ospravedlňuje. Dalším krokem je posun druhé dávky vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím do 5.-6. roku života. Myslím si, že další nekonečné diskuse o posunu v pásmu 5-8 let jsou bezpředmětné. Součástí balíčku by mělo být také zavedení očkování proti HPV u chlapců, očkování seniorů nad 65 let konjugovanou pneumokokovou vakcínou a očkování splenektomovaných a imunosuprimovaných.
Závěrem bych chtěl připomenout, že jsme v tichosti oslavili naše kulaté výročí, a desetiletí existence časopisu Vakcinologie na naší scéně je nepochybně zavazující.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
VIROVá HEPATITIDA A - STáLE AKTUáLNí ONEMOCNěNí / VIRAL HEPATITIS A - STILL ACTUAL DISEASE

Souhrn:


Populace v České republice je vysoce vnímavá k nákaze virem hepatitidy A. Podle sérologického přehledu z roku 2001 byly nejnižší hodnoty séroprevalence anti-HAV protilátek zaznamenány ve věkových skupinách dětí a dospělých do 40 let věku. Od té doby však došlo pravděpodobně k posunu vysoké vnímavosti do ještě vyšších věkových skupin.


V posledních letech byla zaznamenaná relativně nízká incidence onemocnění. Současně se však objevují menší či větší epidemie, které způsobují kolísavý charakter křivky incidence. Při epidemiích hrozí postižení nejenom rizikových skupin osob, ale současně i díky vysoké vnímavosti přechod nákazy do běžné populace. Virová hepatitida A patří mezi vakcínou preventabilní nákazy. Registrované vakcíny jsou vysoce účinné, bezpečné a navozují dlouhodobou, pravděpodobně celoživotní protekci.
Summary:


Population in the Czech Republic is highly susceptible to hepatitis A virus infection. According to serological survey from 2001 the lowest seroprevalence of anti-HAV antibodies was observed in the age groups of children and adults under 40 years of age. Since 2001, the high susceptibility probably has shifted to older age groups. In recent years, we recorded a relatively low incidence of the disease. At the same time, the smaller or larger outbreaks were reported. It has caused the fluctuating character of incidence curve. There is risk of affection not only of risk groups of people during outbreaks, but also common population due to its high susceptibility. Hepatitis A is the vaccine preventable disease. Registered vaccines are highly effective, safe and induce long term protection.Klíčová slova: virová hepatitida A, epidemiologie, incidence, vakcinace, Česká republika
Keywords: viral hepatitis A, epidemiology, incidence, vaccination, Czech Republic
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
INTERAKCIE MIKROBIóMU TRáVIACEHO TRAKTU S VAKCíNAMI A MOžNé MODULOVANIE IMUNOGENITY VAKCíN šPECIFICKýMI BAKTERIáLNYMI KMEňMI / INTERACTIONS OF MICROBIOME OF THE GASTROINTESTINAL TRACT WITH VACCINES AND POSSIBLE MODULATION OF IMMUNOGENICITY OF THE VACCINES

Súhrn:


Autori sa v prehľadovej práci venujú problematike očkovania, a to so špecifickým fókusom na moduláciu imunogenity (imunogenicity) vakcín pomocou špecifických bakteriálnych kmeňov. Práve mikrobióm človeka a možnosti jeho ovplyvnenia (vrátane podávania probiotík) sú v posledných rokoch predmetom čoraz intenzívnejšieho skúmania, ako aj viaceré dôležité poznatky o vzájomnej interakcii mikrobiómu, či jeho jednotlivých súčastí so súčasťami imunitného systému. Poukazujeme na nové informácie, ktoré sa zatiaľ, v tejto pomerne zložitej problematike vzájomných interakcií viacerých prostredí a systémov, exaktne získali. S pomocou najmodernejších technológií bude žiaduca charakteristika a úlohy mikrobiómu očkovaných jedincov s cieľom porozumieť napríklad tomu, do akej miery môže osídlenie čreva ovplyvniť imunogenitu vakcín.
Summary:


This synopsis is devoted to the issue of vaccination with specific focus on modulation of immunogenicity of vaccines with specific bacterial strains. Human microbiome and possibilities of its influencing (including administration of probiotics), became the subject of intensive scientific research in the recent years. Several important findings about mutual interaction of microbiome, its singular components with components of immune system are the results of this investigation. We advert new information that were exactly obtained about this complicated issue of bilateral interactions of several environments and systems. With help of the latest technologies it is going to be necessary to discover characteristics and role of microbiome of the vaccinated individuals with aim to understand for instance the extent of influence of intestinal colonization on immunogenicity of vaccines.

Klíčová slova: očkovanie, imunogenita, adjuvans, mikrobióm, probiotikum
Keywords: vaccination, immunogenicity, adjuvant, microbiome, probiotics
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., Klinika detí a dorastu, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika a Detská fakultná nemocnica, Košice, SR

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave a Univerzitná nemocnica Martin, SR
DOPAD MIGRAčNí VLNY NA OBRAZ INFEKčNíCH ONEMOCNěNí A OčKOVACí STRATEGIE V EVROPě / IMPACT OF MIGRATION WAVE ON INFECTIOUS DISEASES PICTURE AND VACCINATION STRATEGY IN EUROPE

Souhrn:


Migrace je globální fenomén, který narůstá v souvislosti s rostoucí politickou a sociální nestabilitou, rozdílnou ekonomickou situací států, válkami či přírodními katastrofami. To spolu s dalšími faktory, jako je globalizace, nárůst dopravy či změny životního prostředí, vytváří nové možnosti pro šíření infekčních nemocí. Systém dohledu, shromažďování dat, rychlá reakce zdravotnických systémů, nové vzdělávací programy jsou mechanismy, které je třeba začít uplatňovat, aby bylo možné situaci úspěšně zvládnout.
Summary:


Migration is a global phenomenon that is growing in the context of political and social instability, differing economic situations in various states, wars, natural disasters. This together with other factors such as globalization, environmental changes, traffic growth, creates new opportunities for spread of infectious diseases. Surveillance, data collection, rapid response of health systems, new educational programs are mechanisms we need to apply for successful management of the situation.


Klíčová slova: migrace, očkování, infekční nemoci, tuberkulóza, hepatitidy, spalničky, zarděnky, sexuálně přenosné choroby
Keywords: migration, vaccination, infectious diseases, tuberculosis, hepatitis, measles, rubella, sexually transmitted diseases
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.

Katedra epidemiologie, Univerzita obrany, Hradec Králové
OčKOVáNí DOSPěLýCH A DěTí DO ZAHRANIčí / VACCINATION OF ADULTS AND CHILDREN IN TRAVEL MEDICINE

Souhrn:
Očkování před cestou do zahraničí je neopominutelná součást přípravy cestovatele. V prevenci infekčních chorob při zahraniční cestě představuje základní a v mnoha případech nejdůležitější část. Přesto na něj cestovatelé často nemyslí či jim nepřipadá důležité. S tím, jak stoupá počet zahraničních cest, stoupá i počet osob, které jsou z hlediska nákazy, prodělání onemocnění či prevence onemocnění rizikové. Jsou to například těhotné ženy, děti, senioři, chronicky nemocní či imunosuprimovaní pacienti. Příprava takovýchto cestovatelů vyžaduje individuální přístup lékaře a často i individuální sestavení očkovacího plánu. Cílem článku je seznámit čtenáře s nejčastějšími vakcínami, které se používají v cestovní medicíně, a upozornit na některé specifické situace, s nimiž je možné se při přípravě na cestu setkat.


Summary:
Vaccination before traveling abroad is an important part of the preparation of travelers. It presents basic and in many cases the most important part of prevention of infectious diseases when traveling abroad. Despite this fact, the travelers often do not consider vaccination. The number of travelers who are at risk in terms of transmission and prevention of infectious diseases increases simultaneously with the number of travelers abroad. This risk group includes the pregnant women, the children, the elderly and the people with chronic medical conditions or immunosuppressed patients. In these risk travelers, the individual approach in pre-travel consultations and vaccination plans is often needed. The aim of this article is to describe the most common vaccines, which are used in travel medicine, and to emphasize some specific situations, which can be encountered during pre-travel consultations.


Klíčová slova: očkování, zahraničí, cestovní medicína, prevence
Keywords: vaccination, abroad, travel medicine, prevention
MUDr. Renáta Šošovičková, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Petra Polcarová,
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
PTAčí CHřIPKA - HUMáNNí A ZVířECí INTERAKCE / AVIAN INFLUENZA - HUMAN AND ANIMAL INTERFACE


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
VAKCíNY PROTI ARBOVIROVýM NáKAZáM - SOUčASNá SITUACE A VýHLED DO BUDOUCNA: 1. DíL - čELEď TOGAVIRIDAE / VACCINES AGAINST ARBOVIRAL INFECTIONS - CURRENT SITUATION AND FUTURE OUTLOOK: PART 1 - TOGAVIRIDAE


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1], Nora Boštíková[2], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[1,3]
[1] Katedra epidemiologie, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Hradec Králové
[3] Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové
PORADNA / IMMUNIZATION COUNSELLING

Chlapec, narozen 6. 2. 2014 (v době dotazu věk 2 roky a 9 měsíců), má aplikován pouze Synflorix ve schématu 3 dávky (12. 5. 2014, 9. 6. 2014, 5. 1. 2015), pro prematuritu nebyla zahájena vakcinace hexavakcínou. Jak mám nyní postupovat?


Aplikoval bych ihned či co možná nejdříve 1. dávku Infanrix Hexa, za 2 měsíce 2. dávku Infanrix Hexa, za 1 měsíc po 2. dávce 1× Priorix a za 6 měsíců poté 1 dávku Boostrix-IPV. V šesti letech potom 2. dávku Priorix. Toto schéma by mělo být zcela dostatečné. Dále je možno pokračovat již standardním způsobem podle platného očkovacího kalendáře.


Na otázky odpovídal a článek připravil prof. MUDr. Roman Prymula. CSc., Ph.D.,
předseda České vakcinologické společnosti


prof. MUDr. Roman Prymula. CSc., Ph.D.
DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMATA PROTI SPALNIčKáM

Poznámky

 1. Dvě dávky nejméně s odstupem 4 týdnů.
 2. První dávka aplikována od věku 15 měsíců, druhá dávka s odstupem 6-10 měsíců po první dávce.
 3. Podávána mezi 21. a 25. měsícem života.
 4. MMR očkování od 9 měsíců věku před návštěvou zemí, kde se spalničky vyskytují endemicky nebo se vyskytují epidemie splaniček. Doporučené dvoudávkové schéma v 15 měsících a 4 letech.
 5. Původní doporučovaný věk pro druhou dávku MMR, který trval až do roku 2016, byl pro děti starší 4 let od 1. dubna 2008.
 6. Očkování může být aplikováno od 6 měsíců věku v případě cestování do zahraničí. Pokud očkování začíná po 12. měsíci věku, jsou doporučeny 2 dávky (14-18 měsíců a 6 let). Dočasné doporučení aplikace spalničkové vakcíny ve 12 měsících bylo nahrazeno trvalý doporučením (12-18 měsíců). Pokud je MMR aplikováno v 6-11 měsících, dítě potřebuje druhou a třetí dávku k dokončení schématu.
 7. Aktualizace 28. června 2013: Pro detailní popis doporučení navštivte: tento odkaz.
 8. The vaccination from 9 months of age of children entering day care was suspended.
 9. Dvě MMR dávky po měsíci, pokud nebylo předchozí očkování; 1 dávka, pokud dříve byla již 1 dávka aplikována.
 10. Dvě MMR dávky celkem pro jedince narozené od roku 1980.
 11. Očkování od 9 měsíců ve specifických situacích. V tomto případě by druhá dávka měla být aplikována co nejdříve v druhém roce života.
 12. Jedna dávka vakcíny proti spalničkám pro osoby ve věku 18 let a více pro narozené od r. 1970 bez anamnézy nebo nejistou anamnézou očkování či aplikovanou pouze jednou dávkou v dětství. Pouze MMR vakcína je v Německu k dispozici.
 13. Dvě dávky doporučeny pro osoby patřící k specifickým povoláním. Ženy, které jsou séronegativní během těhotenství, by měly být očkovány dvěma dávkami po porodu.
 14. Pouze pro ty, kteří nemají očkování v anamnéze.
 15. Catch-up ženy, které dříve nebyly očkovány, bez anamnézy očkování proti zarděnkám či prodělané nemoci. Doporučeno dvoudávkové schéma.
 16. Catch-up pro děti, které neobdržely MMR v 10 letech věku (děti narozené před 31. prosincem 1996). Další dávka by měla být podána v 19 letech věku.
 17. Catch-up program pro děti narozené mezi 1997 a 2003, které jsou neočkované nebo pouze částečně očkované proti spalničkám.

Obsah je adaptován podle ECDC. Viz: zde. Obsah reflektuje stav k 2017-05-07 at 16:05.


prof. MUDr. Roman Prymula. CSc., Ph.D.

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress