Vakcinologie: 4/2017Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2017 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Očkování proti chřipce pohledem zaměstnance Emory University Hospital Midtown v Atlantě, Georgia, USA - Mgr. Iva Holmquist, RN, MSN, IBCLC, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Virová hepatitida E v Evropě (2005-2015) / Viral hepatitis E in Europe (2005-2015) - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Vakcíny proti arbovirovým nákazám - současná situace a výhled do budoucna: 3. díl - Bunyaviridae / Vaccines against arboviral infections - current situation and future outlook: part 3 - Bunyaviridae - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., Nora Boštíková, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Doporučená imunizační schémata proti černému kašli -
EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
nacházíme se v poněkud hektické povolební době, kdy není úplně lehké odhadnout, jaký bude politický vývoj. Přes řadu očekávaných změn však můžeme říci, že v oblasti vakcinologie očekáváme podporu. Jistě ji budeme potřebovat a očekávané změny ve vedení VZP snad povedou k zlepšení komunikace i k ztransparentnění tendrové politiky. Tendry v současné době probíhají na základě stanovení antigenního složení, což je jediný moment, kdy je ministerstvo může ovlivnit. Další proces je už velmi neprůhledný. V letošním roce, po zveřejnění výsledků, na ministerstvo dorazila řada stížností. Výsledek tendru je, že bychom měli mít pouze jednu hexavakcínu a Infanrix hexa by měl v roce 2018 prakticky zmizet z povinného očkování s výjimkou rozočkovaných schémat a očkování nedonošenců. Pomineme-li skutečnost, že vždy bylo žádoucí, aby na trhu byly alespoň dvě hexavakcíny a neriskoval se tak případný výpadek, je nezbytné zveřejnit odborné stanovisko právě k očkování nedonošenců, ale i k postupu v případě doočkování rozočkovaných schémat. Podle vyjádření pojišťovny byl Infanrix hexa vyřazen kvůli neodůvodněnému navýšení ceny. Podle výrobce toto navýšení bylo meziročně pouhé jedno procento a naprosto nekorespondovalo s celkovým navýšením ceny tendru. Taktně však bylo zamlčeno, že nedošlo k obvyklé nabídce 15% dávek zdarma. Tím došlo skutečně k podstatnému navýšení ceny a faktickému vyřazení z konkurenčního boje. Proto v tomto roce budeme mít pouze jednu hexavalentní vakcínu, a to Hexacimu.
Nedůvěra v očkování mezi mladými maminkami nadále narůstá a některé matky chodí na očkování téměř v ilegalitě, aby se to nedozvědělo jejich okolí, a zejména jiné matky, neboť neočkovat se vůbec či alespoň očkování rozkládat nebo maximálně odkládat je dnes velmi trendy. Vzhledem k neutěšené situaci není možno pasivně sledovat neustále se zhoršující proočkovanost. Musíme významně revitalizovat akční plán, abychom pomocí oficiální kampaně a validními seriózními daty proočkovanost optimálním způsobem navýšili.
Prožili jsme čas vánoční, kdy snad každý zapomene na každodenní problémy a strasti a konečně se věnuje teplu rodinného krbu. Věřím, že jste na očkování alespoň na chvíli zapomněli nebo ho poněkud odsunuli na žebříčku svých bezprostředních priorit. Od 1. 1. došlo k významným změnám, které spustily četné dotazy laické i odborné veřejnosti. Proto jsme urychleně ve spolupráci s pojišťovnami vytvořili metodický návod, který některé nejasné situace blíže specifikuje a zamezuje tak dvojímu výkladu například u přechodu na nová schémata či očkování rizikových skupin.
Dovoluji si popřát všem v novém roce hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
OčKOVáNí PROTI CHřIPCE POHLEDEM ZAMěSTNANCE EMORY UNIVERSITY HOSPITAL MIDTOWN V ATLANTě, GEORGIA, USA

Souhrn
Chřipkové viry se vyskytují celosvětově. Ročně jimi onemocní v průměru 10 až 20 % populace. V důsledku toho zemře 250 000 až 500 000 pacientů ročně. Tato čísla by mohla být daleko nižší, kdyby lidé chřipkové infekce nepodceňovali a nezanedbávali prevenci. O to smutnější je fakt, že máme k dispozici vakcínu, tzn. vysoce účinný preventivní nástroj. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje 30% proočkovanost populace - Spojené státy dosahují podle CDC 46,8 % v rámci celé populace (nad šest měsíců věku), zatímco česká populace se pohybuje okolo pouhých 6 %. Alespoň částečnou odpověď na otázku, proč tomu tak je, se snaží nalézt následující text.


Summary
Influenza virus causes significant morbidity worldwide each year; ten to twenty percent people are infected. Based on current estimates, the influenza associated deaths range between 250,000 to 500,000 annually. Many of these preventable influenza-associated deaths result from underestimation of the influenza infection and common misconceptions about the benefits of the most effective method for influenza prevention - the influenza vaccine. WHO recommends 30% vaccination coverage. While in the United States of America the vaccination coverage reaches 46,8 % of population, in the Czech Republic the immunization coverage reaches only six percent of the population. The following commentary may provide some answers.


Klíčová slova: chřipka, epidemie, pandemie, antigenní shift, antigenní drift, očkování, vakcína, odmítání očkování
Keywords: influenza, epidemic, pandemic, antigen shift, antigen drift, vaccination, vaccine rejection
Mgr. Iva Holmquist, RN, MSN, IBCLC[1,2], doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1]
[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, Univerzita obrany, Česká republika
[2] Emory University Hospital Midtown, Maternity Centre, 550 Peachtree Street NE, Atlanta, GA 303 08, USA
VIROVá HEPATITIDA E V EVROPě (2005-2015) / VIRAL HEPATITIS E IN EUROPE (2005-2015)


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
VAKCíNY PROTI ARBOVIROVýM NáKAZáM - SOUčASNá SITUACE A VýHLED DO BUDOUCNA: 3. DíL - BUNYAVIRIDAE / VACCINES AGAINST ARBOVIRAL INFECTIONS - CURRENT SITUATION AND FUTURE OUTLOOK: PART 3 - BUNYAVIRIDAE


doc. RNDr. Vanda Boštíková[1,2], Ph.D., Nora Boštíková[3], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[1,4]
[1] Katedra epidemiologie, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
[3] Lékařská fakulta, Karlova Univerzita, Hradec Králové
[4] Klinika infekčních nemocí FN HK a lékařská fakulta UK, Hradec Králové
DOPORUčENá IMUNIZAčNí SCHéMATA PROTI čERNéMU KAšLI

Poznámky:

 1. Nejdříve 6 měsíců po druhé dávce
 2. Pokud není očkováno v 7 letech věku
 3. Pro děti, které dostaly pouze Td-IPV v 7–9 letech
 4. dTaP-IPV každých 10 let mezi 18 a 60 lety věku
 5. dTaP-IPV každých 5 let od 65 let věku
 6. Jedna z dTpa pro všechny dospělé s ohledem na cocoon vakcinaci. Očkování budoucích matek během každého těhotenství pertusovou vakcínou v týdnu 24–32.
 7. Ne dříve než 12 měsíců po 3. dávce
 8. Catch-up v první třídě
 9. Jednoduchá dávka Tdap je také doporučena v těhotenství, ideálně ve 3. trimestru(28.–36. týden). U žen, které nedostaly Tdap v těhotenství, je doporučena dávka Tdap bezprostředně po porodu, aby bylo minimalizováno riziko přenosu infekce na novorozence. Viz doporučení http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Pertuse/CR_Pertussis_Recommendation_for_pregnant_women.pdf.
 10. nebo 8 týdnech věku. Další informace dostupné zde
 11. Pro ženy ve věku 25 a více let, které nedostaly booster dávku, catch-up s dTacP-IPV vakcínou může být navržen do věku 39 let. Dodržuje se interval mezi pertusí a přeočkováním 10 let.
 12. Následující Td 10letý booster by měl být Tdacp. Další booster pak Td.
 13. Jedna z Td booster dávek před 65 lety by měla být s acP
 14. Školní očkování v 6. třídě
 15. Opakovat každých 10 let pro ty, kteří jsou v riziku
 16. Booster dávka
 17. Tdacp – očkování pro těhotné ženy mezi 27.–36. gestačním týdnem(představeno v září 2013). Pokud není příjemce pojištěn, musí hradit administrativní náklady sám.
 18. Tdap je doporučena každých 10 let od věku 19 let a také pro těhotné ženy v třetím trimestru(ideálně v 28 týdnech)
 19. Šestileté děti mohou být očkovány očkováním pro sedmileté děti, pokud začínají studovat ve vzdělávacích institucích
 20. Booster ve věku 25–29, 45, 65, poté každých 10 let. První booster přednostně před prvním dítětem, aby byl novorozenec chráněn proti pertusi.
 21. Následný Tdacp-IPV booster každých 10 let
 22. Měla by být podána v 6–9 týdnech
 23. Acelulární pertusová komponenta(aP) v kombinovaných vakcínách by měla být použita pro děti s kontraindikacemi k očkování s celobuněčnou pertusí a pro děti narozené před 37. týdnem těhotenství nebo narozené s porodní hmotností pod 2500 g
 24. Tdap očkování doporučeno během těhotenství v každém věku mezi 20 až 36 týdny gestace.
 25. Jeden z desetiletých Td boosterů zahrnuje pertusi(doporučeno Tdap)
 26. Pro další detaily a přehled doporučení očkování proti pertusi ve Španělsku viz: zde
 27. Podáváno studentům 8.–9. třídy
 28. Buď DTacP-IPV, nebo dTacP-IPV v závislosti na dostupnosti. Aplikováno ve 3 letech a 4 měsících, MMR je aplikováno v témže věku.
 29. Těhotné ženy. Od 16. týdne gestace. dTaP/IPV. Další informace dostupné zde


Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress