Vakcinologie: 1/2018Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2018 klikněte zde.

Obsah:

Editorial - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Názory studentů vysokých škol na problematiku očkování / Opinions of university students about vaccination - MUDr. Petra Polcarová, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Současnost lymeské boreliózy / Current situation regarding lyme dinase - MUDr. Juraj Szanyi, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Přehled očkovacího plánu ve Švýcarsku / An overview of vaccination schedules in Switzerland - MUDr. František Saňák, doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Tetanus na Slovensku / Tetanus in Slovakia - MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, MUDr. Mária Pisarčíková, PhD., MUDr. Gabriela Tischler, MUDr. Katarína Bazárová, MUDr. Dana Hudáčková
Humánní ptačí chřipka A H7N9 v Číně - prepandemický potenciál 2017 / Human avian influenza A (H7N9) in China - prepandemic potential 2017 - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Rekombinantní vakcína proti ebole / Recombinant vaccine against Ebola - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., Nora Boštíková, prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
Poradna / Immunization counselling - MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,
otevíráte první číslo již 12. ročníku časopisu Vakcinologie a přes složitější jednání se sponzory věřím, že náš časopis nezmizí v propadlišti dějin a ještě nějakou dobu budeme moci na jeho stránkách diskutovat aktuální témata z oblasti očkování. Je zřejmé, že mír mezi odpůrci očkování je pouze zdánlivý a stále dochází k názorovým střetům, které jsou mnohdy pouze „bojem pro boj" a jakýkoli objektivní závěr je ve své podstatě nezajímavý. Je až s podivem, jak konfrontační mohou být některá zdánlivě nevinná témata. Uzákonění horní hranice pro aplikaci vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je jedním z nich. Ukazuje se, že minulé vyhlášky už přestávaly naše přátele odpůrce jakkoliv „omezovat" a vše probíhalo podle lidové tvorby. Pokud použiji příměr z antibiotické preskripce, nikdo asi nebude polemizovat, že je vhodné dodržovat mezi jednotlivými dávkami antibiotik určité odstupy, protože při jejich prodloužení může poklesnout hladina antibiotika pod terapeutickou hladinu a my dané antibiotikum bereme poněkud zbytečně. U vakcín je prorokem každý. Vyzbrojena jasnými doporučeními ze sociálních sítí vyráží mladá maminka statečně bojovat se systémem, kdy úkolem státu je nepochybně poškodit její dítě pod praporem farmaceutické lobby, čemuž může zabránit jen ona sama. Realita je však poněkud jiná. Cílem imunizace je nalézt optimální poměr mezi nutností navodit imunitu ve věku, kdy je dítě v nejvyšším riziku onemocnění infekční chorobou, a zároveň možnou nižší imunitní odpovědí pramenící z ještě ne zcela zralého imunitního systému. Proto je snaha verifikované odstupy dodržovat.
V uplynulých dnech se rozhořel nový boj. Otázkou je, zda má pojišťovna proplácet vakcínu, která byla aplikována mimo doporučený interval. Pokud k tomuto posunu došlo z objektivních důvodů, zejména zdravotních, nikdo o tom jistě nebude polemizovat. Horší je případ posunu svévolného. V takovém případě pojišťovny úhradu odmítají. Podle stávající legislativy a některých právních názorů je možné, že úhrada vymahatelná je. Tyto názory jsou však někdy až úsměvné. Představte si, že posilující dávku z dětství odložíte až do důchodového věku a i tu byste měli dostat uhrazenu. Snažíme se změnit legislativu tak, aby bylo možné hradit v tomto případě pouze částečně. Ano, je lépe být očkován pozdě než nikdy, avšak v souladu s výše uvedeným je nutné motivovat rodiče k žádoucímu chování.


Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
NáZORY STUDENTů VYSOKýCH šKOL NA PROBLEMATIKU OčKOVáNí / OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT VACCINATION

Souhrn
V posledních letech se můžeme setkat s nárůstem prezentace mnoha názorů odmítajících očkování nebo alespoň zpochybňujících jeho význam. Je však otázkou, jak dalece tyto názory reprezentují názor společnosti. Proto bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na jednu specifickou populační skupinu - studenti vysokých škol.
Cíl práce: Posouzení vnímání významu očkování u studentů vysokých škol.
Metodika: V průběhu února a března 2017 byli studenti vysokých škol v Hradci Králové požádáni o vyplnění elektronického dotazníku, jehož otázky byly zaměřeny na zjištění jejich postoje k očkování, informovanosti o očkování a vnímání jeho významu.
Výsledky: Dotazník vyplnilo celkem 335 respondentů s převážným zastoupením žen (78 % žen, 22 % mužů) nejčastěji ve věku 19-23 let. Více než polovinu (55,3 %) tvořili studující první a druhý ročník vysoké školy. Celkem 92,2 % respondentů bylo pro zachování povinného očkování, spíše proti byla 3 % z nich, 3,3 % dotázaných nevědělo a 1,5 % bylo jednoznačně proti povinnému očkování. Informace o očkování, kterým by věřili, by 80,3 % respondentů hledalo u svého praktického lékaře, 61,2 % u praktického lékaře pro děti a dorost a 43,3 % u lékaře jiné specializace. Celkem 71 % respondentů by informace hledalo na internetu, z čehož však 81,1 % by vyhledávalo pouze na stránkách doporučených odbornými lékařskými společnostmi. Za nejvíce významná považují studenti očkování proti hepatitidě B, tetanu a tuberkulóze. Za zbytečné považuje velká část dotázaných očkování proti chřipce. Přínos očkování považuje za výrazně vyšší než jeho rizika 79,1 % respondentů.
Závěr: Pozitivní vztah k očkování má naprostá většina vysokoškolských studentů v Hradci Králové. Většina respondentů považuje navíc přínos očkování za výrazně vyšší než jeho rizika. Téměř všichni respondenti jsou pro zachování povinného očkování.


Summary
Recently, we have seen an increase of incidence of vaccination refusal or at least questioning its importance in the community. However, there is the question of how well these opinions represent the overall views of society. Therefore, a questionnaire survey was conducted focusing on one specific population group - university students.
The aim of study: The assessment of perception of vaccination importance among university students.
Methods: The university students in Hradec Kralove were asked to fill in an electronic questionnaire during February and March 2017. The questions were focused on their attitude to vaccination, awareness of vaccination and the perception of its importance.
Results: The questionnaire was completed by 335 respondents with a predominant representation of women (78%). The most of responders were at the age of 19-23. More than one half of responders (55.3%) were students in the first and second year of their courses. A total of 92.2% of respondents supported the compulsory vaccination, 3.3% of respondents did not know, 3% were leaning against compulsory vaccination were and 1.5% were clearly against. About 80.3% of respondents would look for the information on vaccination at their general practitioner’s office (GP), 61.2% from their GP for children and adolescents, and 43.3% in doctors of other specializations. A total of 71% of respondents would seek credible information on the internet, but 81.1% of them exclusively at websites of medical societies. Students consider that the most important vaccinations are the vaccinations against hepatitis B, tetanus and tuberculosis. A large part of respondents consider that it unnecessary to vaccinate against influenza. The benefits of vaccination are considered to be significantly higher than its risks by 79.1% of respondents.
Conclusion: The majority of university students has a positive attitude to vaccination. Most of respondents consider the benefits of vaccination to be significantly higher than its risks. Almost all students are for maintaining of compulsory vaccination.


Klíčová slova: očkování, význam, studenti, odmítání
Keywords: vaccination, importance, students, refusal
MUDr. Petra Polcarová, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
SOUčASNOST LYMESKé BORELIóZY / CURRENT SITUATION REGARDING LYME DINASE

Souhrn
Lymeská borrelióza je v České republice nejčastější hlášené lidské onemocnění přenášené klíšťaty. Jedná se o onemocnění charakteristické možným multiorgánovým postižením s pestrými klinickými projevy. Znalost klinických příznaků a správné vyhodnocování laboratorních výsledků hraje velkou roli při určení správné diagnózy a následné adekvátní antibiotické léčbě.


Summary
Lyme disease is most common tick-carried human disease in the Czech Republic. It is a disease characterized by multiorgan affection with varied clinical manifestations. The knowledge of clinical signs and the correct evaluation of laboratory results play a main role in determination of the correct diagnosis and adequate antibiotic treatment.


Klíčová slova: Borrelia, lymeská borrelióza, neuroborrelióza, diagnostika, léčba
Keywords: Borrelia, Lyme disease, neuroborreliosis, diagnostics, treatment
MUDr. Juraj Szanyi[1,2], doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.[2], prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.[2]
[1] Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
[1] Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
PřEHLED OčKOVACíHO PLáNU VE ŠVýCARSKU / AN OVERVIEW OF VACCINATION SCHEDULES IN SWITZERLAND

Shrnutí
Očkování chrání nejen jedince, ale také kolektiv jako celek před vážnými infekčními onemocněními, jako jsou dětská obrna, černý kašel, záškrt či spalničky. Incidence těchto onemocnění v posledních desetiletích výrazně poklesla. Švýcarsko prostřednictvím svého národního očkovacího programu (National Vaccination Strategy) participuje na globální iniciativě pro veřejné zdraví definované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v Globálním očkovacím plánu 2011-2020 (Global Vaccine Action Plan) (1) a v Evropském očkovacím plánu 2015-2020 (European Vaccine Action Plan) (2). Nicméně na rozdíl od České republiky Švýcarsko nedisponuje plošným povinným očkovacím schématem, ale pouze vydává seznam doporučených očkování.


Summary
Vaccination protects not just the individual person, but also the population at large against serious infectious disease like polio, pertussis, diphtheria or measles. Incidence of these diseases has greatly decreased in recent decades. Switzerland, via its National Vaccination Strategy, participates in the global public health initiative defined by the WHO in the Global Vaccine Action Plan 2011-2020 and European Vaccine Action Plan 2015-2020. Unlike the Czech Republic however, Switzerland does not have mandatory vaccination schemes, but only lists of recommended vaccinations.


Klíčová slova: očkování, Švýcarsko, doporučené očkování, vysoce riziková populace, Národní očkovací program
Keywords: Vaccinations, Switzerland, recommended vaccinations, high risk populations, national vaccination strategy
MUDr. František Saňák[1, 2], doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.[1,2], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[1]
[1] Katedra Epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové, Univerzita Obrany, Česká republika
[2] Spital Surses, Savognin, Švýcarsko
TETANUS NA SLOVENSKU / TETANUS IN SLOVAKIA

Súhrn:
Tetanus je akútne infekčné ochorenie, spôsobené neurotoxínom (tetanospazmínom), produkovaným anaeróbnou gram-pozitívnou baktériou Clostridium tetani. V súčasnosti je ochorenie zriedkavé, vyskytuje sa častejšie v krajinách bez všeobecne dostupných očkovacích programov. V rozvinutých krajinách sa ochorenie vyskytuje prevažne u zdravých dospelých osôb nad 60 rokov veku, najmä u žien. Autori prezentujú kazuistiku 4-ročného neočkovaného detského pacienta so závažným generalizovaným tetanom. Ochorenie bolo diagnostikované na základe typických klinických príznakov a anamnézy. Intenzívna komplexná liečba vrátane dlhodobej ventilačnej podpory na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny viedla k postupnému uzdraveniu pacienta. Po 49 dňoch hospitalizácie bol prepustený domov s prechodnými neurologickými následkami.
Očkovanie a vhodná postexpozičná profylaxia môžu zabrániť vzniku ochorenia. Napriek tomu riziko tetanu v detskej populácii môže stúpať s počtom neočkovaných detí zo sociálnych a ekonomických dôvodov, ale aj vďaka súčasným antivakcinačným trendom.


Summary:
Tetanus is an acute infectious disease caused by a neurotoxin (tetanospasmin) produced by the Clostridium tetani, an anaerobic gram-positive bacterium. At present, the disease is rare, occurring most frequently in countries without comprehensive vaccination programmes. In the developed countries the disease occurs mainly in healthy adults older than 60 years, especially women. Authors describe a case report of a 4-year-old unvaccinated paediatric patient with severe generalised tetanus. Disease was diagnosed by typical clinical symptoms and history. The intensive complete treatment including long-term ventilatory support in the Clinic of Paediatric Anaesthesiology and Intensive Care has led to the patient´s recovery. After 49 days of hospitalization he was released home with transient neurological consequences.
Vaccination and appropriate post-exposure prophylaxis may prevent the disease. However, the risk of tetanus may increase in the paediatric population with the number of unvaccinated children because of social and economic reasons, and also due to the current anti-vaccination trends.


Klíčová slova: tetanus, rizikové faktory, deti, aktívna a pasívna imunizácia, liečba
Keywords: tetanus, risk factors, children, active and passive immunisation, treatment
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH[1], MUDr. Mária Pisarčíková, PhD.[2], MUDr. Gabriela Tischler[2], MUDr. Katarína Bazárová[2], MUDr. Dana Hudáčková[1]

[1] Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika
[2] Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika
HUMáNNí PTAčí CHřIPKA A H7N9 V ČíNě - PREPANDEMICKý POTENCIáL 2017 / HUMAN AVIAN INFLUENZA A (H7N9) IN CHINA - PREPANDEMIC POTENTIAL 2017


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
REKOMBINANTNí VAKCíNA PROTI EBOLE / RECOMBINANT VACCINE AGAINST EBOLA


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. [1], Nora Boštíková[2], prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.[1]
[1] Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
[2] Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové
PORADNA / IMMUNIZATION COUNSELLING

Naočkovala jsem chlapce v 17 letech a 11 měsících první dávkou Gardasil 9. Druhou dávku dostal až za 6 měsíců. Je nutné doplnit schéma o 3. dávku?
Dvoudávkové schéma je možné použít pouze do 15 let (do 15. narozenin). Dále platí SPC vakcíny: „Jedinci ve věku 14 let a starší: Přípravek Gardasil je nutno podat podle třídávkového schématu (0,5 ml v nultém, druhém a šestém měsíci). Druhou dávku je nutno podat nejméně jeden měsíc po první dávce a třetí dávku je nutno podat nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během období jednoho roku."


MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
praktický lékař pro děti a dorost, Praha

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress