Vakcinologie: 2/2018Pro návrat na výběr ročníku klikněte zde.
Pro návrat na výběr čísel v ročníku 2018 klikněte zde.

Obsah:

EDITORIAL - prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Očkování dětí v prvních třech letech života hrazená z veřejného zdravotního pojištění v České republice (ČR) / Vaccinations for children in their first three years of life paid for by the public health insurance system in the Czech Republic - MUDr. Hana Cabrnochová, MBA, MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., Mgr. Zdeněk Kyselý
Je ochrana proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace v České republice dostačující? Séroprevalenční studie. / Is the adult population in the Czech Republci sufficiently protected against measles and mumps? A seroprevalence study - MUDr. Renáta Šošovičková, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Petra Polcarová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Očkování pacientů s diabetem mellitem / Vaccination of patients with diabetes mellitus - prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Nové možnosti očkování proti pásovému oparu / New options for vaccination against shingles - doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, MUDr. Petra Polcarová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Surveillance - epidemie spalniček v zemích EU 2017/2018 / Surveillance - measles outbreak in EU countries 2017/2018 - prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Vakcíny - doprava a skladování / Vaccines - transport and storage - doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
EDITORIAL

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové,


současný výbor České vakcinologické společnosti se dosáhl konce svého funkčního období, a proto nás čekají nové volby. Vzhledem k časové tísní a nutnosti nominovat kandidáty na sjezd ČLS JEP již novým výborem, budou volby probíhat již v září.
Prázdninové období každý rok přináší okurkovou sezónu a nedostatek témat. V letošním roce nevznikly ani zásadní epidemie lokálního či dokonce celosvětového významu, a tak se tisk věnoval pouze obvyklým prázdninovým tématům. Letošní léto tak probíhá možná až příliš klidně. Určitě přinejmenším vitálně potřebujeme, aby se uskutečnilo jednání NIKO k rizikovým skupinám a jejich očkování, ale zdá se, že budeme muset vyčkat až do září. Odbor legislativy MZ naopak již připravil návrh zákona o odškodnění v souvislosti s poškozením po očkování. Vlastní tělo zákona je však poměrně obecnou normou a naprostou většinu technických detailů bude řešit až doprovodná vyhláška, která zatím ještě světlo světa nespatřila.
Konečně se v českém zdravotnickém systému přestaly zametat odhalené trestní kauzy pod koberec. Příkladem jsou nejen případy rozsáhlého korupčního jednání a manipulování veřejných zakázek, ale i současná kauza pražské hygienické služby. Pikantní na celé kauze je, že hlavní protagonisté působili na ministerstvu zdravotnictví jako pilíře Němečkovy administrativy. Jejich přístup si v ničem nezadal se sicilskou mafií, pouze aktérem byla přímo státní instituce. Zavedený model dvacetitisícového výpalného na měsíční bázi naplňoval známé heslo: „Nemusí pršet, hlavně když kape“. A zde kapalo velmi často.


V závěru prázdnin nás naopak bohužel zastihla nemilá zpráva. Paní redaktorka mgr. Veronika Črepová se rozhodla ukončit své aktivity v Mladé Frontě a v časopise Vakcinologie a věnovat se jiným projektům. Paní mgr. Črepová byla dobrou duší časopisu po celou dobu jeho existence a stála i u naprostého zrodu tohoto projektu. Dovolte mi, abych ji za všechny české vakcinology velice poděkoval za obrovskou práci, kterou po mnoho let ve prospěch našeho časopisu odváděla a popřál ji mnoho štěstí v jejím příštím angažmá. Nepochybně nám všem bude velice chybět.


Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.


prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
OčKOVáNí DěTí V PRVNíCH TřECH LETECH žIVOTA HRAZENá Z VEřEJNéHO ZDRAVOTNíHO POJIšTěNí V ČESKé REPUBLICE (ČR) / VACCINATIONS FOR CHILDREN IN THEIR FIRST THREE YEARS OF LIFE PAID FOR BY THE PUBLIC HEALTH INSURANCE SYSTEM IN THE CZECH REPUBLIC

Souhrn:
V posledních několika letech jsme svědky nárůstu počtu neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí v prvních třech letech života. V období od narození do 3 let měly děti absolvovat v doporučeném schématu očkování hexavalentní očkovací látkou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, žloutence typu B, přenosné dětské obrně a invazivním nákazám způsobeným Haemophilus influenzae typu b. V tomto klíčovém období před nástupem do předškolního zařízení měly být také v souladu s platnou legislativou aplikovány dvě dávky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Článek se zabývá příčinami tohoto trendu a na konkrétních datech proočkovanosti mapuje situaci v České republice v oblasti povinného a prvního hrazeného nepovinného očkování proti pneumokokovým nákazám.


Summary:
Over the last few years, we have seen an increase in the number of unvaccinated or incompletely vaccinated children in the first three years of life. From the birth to 3 years of age, children were to receive the hexavalent vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis, viral hepatitis type B and invasive Haemophilus influenzae type b infections in the recommended vaccination schedule. In this key period prior to admission to pre-school, two doses of measles, rubella and mumps should also be administered in accordance with valid legislation. The article deals with the causes of this trend and maps the situation in the Czech Republic in the field of mandatory and first paid non-mandatory vaccination.


Klíčová slova: neočkované děti, hexavalentní očkovací látka, očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, proočkovanost, povinné očkování, nepovinné očkování, očkování proti pneumokokovým nákazám
Keywords: unvaccinated children, hexavalent vaccine, measles, rubella and mumps vaccination, vaccination, mandatory vaccinations, voluntary vaccinations, vaccination against pneumococcal infections
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA[1], MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.[2], Mgr. Zdeněk Kyselý[2]
[1] Katedra praktického lékařství pro děti a dorost, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
[2] oddělení epidemiologie, Ministerstvo zdravotnictví ČR
JE OCHRANA PROTI SPALNIčKáM A PříUšNICíM U DOSPěLé POPULACE V ČESKé REPUBLICE DOSTAčUJíCí? SéROPREVALENčNí STUDIE. / IS THE ADULT POPULATION IN THE CZECH REPUBLCI SUFFICIENTLY PROTECTED AGAINST MEASLES AND MUMPS? A SEROPREVALENCE STUDY

Souhrn:
Cíl práce: Cílem práce bylo kvantitativně i kvalitativně stanovit séroprevalenci IgG protilátek proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace, porovnat jednotlivé věkové skupiny, porovnat skupinu očkovaných a neočkovaných jedinců, porovnat rozdíl v séroprevalenci IgG protilátek u mužů a žen a zhodnotit kolektivní protekci proti spalničkám a příušnicím u dospělé populace. Metodika: Podstatou studie bylo získání vzorků sér od zdravých dospělých osob ve věku ≥18 let a stanovení séroprevalence specifických IgG protilátek proti spalničkám a příušnicím metodou ELISA. Nábor subjektů byl proveden ve třech centrech v geograficky různých regionech České republiky v období říjen 2011 - duben 2012. Účastnící studie rovněž vyplnili dotazníky zaměřené na anamnestické údaje. Reprezentativnost vzorku populace a rovnoměrné věkové zastoupení byly zajištěny rozdělením osob do věkových skupin 18-29 let věku, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let a nad 70 let včetně. Výsledky: Studie se zúčastnilo 1 911 osob ve věku 18-87 let se zastoupením 48 % mužů a 52 % žen. Celková pozitivita IgG protilátek proti spalničkám dosáhla 83,3 %, 14,3 % výsledků bylo negativních a 2,4 % opakovaně hraničních. Nejnižší séropozitivita (61,5 %) byla zaznamenána ve věkové kategorii 30-39 let. Koncentrace postinfekčních IgG protilátek u neočkovaných osob vyjádřená mediánem byla 2,3x vyšší než koncentrace postvakcinační. V žádné věkové kategorii nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi pohlavími. Séropozitivity IgG protilátek proti příušnicím dosáhlo celkem 55,3 % hodnocených osob, negativních bylo 26,7 % vzorků a opakovaně hraničních 18,0 % vzorků. Séropozitivita u mužů byla nižší než u žen celkově i v jednotlivých věkových skupinách. Nejnižší séropozitivita byla zaznamenána ve věkové kategorii 18-29 let (27,4 %). Medián koncentrací IgG protilátek u očkovaných osob se statisticky významně nelišil od mediánu koncentrací u neočkovaných osob bez ohledu na věkovou skupinu. Závěr: Zvýšená vnímavost dospělých vůči příušnicím je dána nejspíše vyvanutím protekce po očkování v dětství. U spalniček se sice sekundární selhání vakcinace v čase po očkování nepochybně objevit může, zvýšená vnímavost dospělých vůči tomuto onemocnění je však nejspíše dána problémy v počátcích zavádění vakcinace do národního imunizačního programu a jednodávkovým vakcinačním schématem.


Summary:
The aim of work: The aim of the paper was to quantitatively and qualitatively determine measles and mumps IgG antibody seroprevalence in adult population, to compare individuals belonging to particular age groups, to compare vaccinated and unvaccinated subject groups, to compare differences between men and women, and to evaluate collective protection against measles and mumps in adult population. Methods: The core of the study was to obtain serum samples from healthy adults aged ≥ 18 years in order to determine the seroprevalences of specific measles and mumps IgG antibodies by ELISA. The subject recruitment was carried out in three centres in geographically different regions of the Czech Republic between October 2011 and April 2012. The participants also filled out questionnaires focused on anamnestic data. In order to ensure representativeness of the population sample and equal age distribution, subjects were divided into age groups: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 and over 70 years. Results: The study involved 1,911 people aged 18-87, representing 48 % of men and 52 % of women. The total seropositivity rate of IgG antibodies was 83.3 %, 14.3 % samples were negative and 2.4 % repeatedly borderline. The lowest seropositivity rate (61.5 %) was recorded in the 30-39 age group. The median of post-infection IgG antibodies concentrations in non-vaccinated individuals was 2.3 times higher than the median of concentrations in vaccinated individuals. No statistically significant difference between sexes was found in any age category. Seropositivity rate of mumps IgG antibodies was 55.3 %, 26.7 % of the samples were negative, and 18.0 % were repeatedly borderline. Seropositivity rate in men was lower than in women overall as well as in particular age groups. The lowest seropositive rate was recorded in the 18-29 age group (27.4 %). There was no statistically significant difference between the median of IgG antibody levels in vaccinated subjects and the median of IgG antibody concentrations in unvaccinated subjects regardless of age group. Conclusion: Increased susceptibility of adults to mumps is most likely due to the waning protection after vaccination in childhood. For measles, secondary vaccination failure may also develop, but increased susceptibility to this disease among adults is most likely caused by problems related to the starting introduction of vaccination into the national immunization program and by single-dose vaccination schedule.


Klíčová slova: séroprevalence, protilátky, spalničky, příušnice, dospělí, Česká republika
Keywords: seroprevalence, antibodies, measles, mumps, adults, the Czech Republic
MUDr. Renáta Šošovičková, doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Petra Polcarová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
OčKOVáNí PACIENTů S DIABETEM MELLITEM / VACCINATION OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Souhrn:
Pacienti s diabetem mellitem patří mezi nejvýznamnější skupinu osob s doporučovaným očkováním pro rizikové pacienty. Počet diabetiků každoročně celosvětově narůstá, např. v ČR ročně přibude 68 tisíc nových pacientů (roční nárůst o 6,9 %). Vlastní onemocnění snižuje buněčnou i humorální imunitu a diabetici jsou ve vyšším riziku vzniku infekčních onemocnění, zejména respiračních. Diabetikům je doporučeno každoroční očkování jednou dávkou vakcíny proti sezónní chřipce. Dalším doporučeným očkování pro tuto skupinu pacientů je očkování proti pneumokokovým onemocněním jednou dávkou konjugované pneumokokové vakcíny. Doporučené je také očkování proti virové hepatitidě typu B (VHB). Diabetici jsou v individuálním riziku přenosu VHB (sdílení glukometrů, špatně se hojící rány) a ve vyšším riziku vzniku nefropatie s následnou renální insuficiencí v porovnání s věkově stejnou skupinou zdravých osob. Až 40 % pacientů na hemodialýze jsou právě diabetici a 42 % komplikací diabetu jsou právě nefropatie. Proto očkování proti VHB co nejdříve po stanovení diagnózy diabetu, v době kdy imunogenita vakcín je vyšší než v době renální insuficience, vede k lepším výsledkům postvakcinační imunity. Mezi další vhodná očkování diabetiků patří vakcinace proti černému kašli, pásovému oparu nebo planým neštovicím. Očkování rizikových skupin chronicky nemocných pacientů, včetně diabetiků patří mezi priority vakcinačních programů. Očkování těmto skupinám by mělo být nabízeno a doporučováno nejenom praktickými lékaři, ale zejména odbornými specialisty, kteří by se měli zabývat také prevencí progrese a vzniku komplikací základního onemocnění, které jsou ovlivnitelné vakcinací.
Summary:
Patients with diabetes mellitus belong among the most prominent groups of people with recommended vaccinations for at-risk patients. The number of diabetics grows worldwide every year, for example, in the Czech Republic there are 68,000 new patients every year (6.9 % annual growth). The disease itself reduces both cellular and humoral immunity, and diabetics are at greater risk of developing infectious diseases, especially respiratory. Diabetics are advised to receive one dose of seasonal influenza vaccine every year. Another vaccination recommended for this group of patients is vaccination against pneumococcal disease with one dose of conjugated pneumococcal vaccine. Hepatitis B virus (HBV) vaccination is also recommended. Diabetics are at an individual risk of transmitting HBV (sharing glucometers, poorly healing wounds) and at a higher risk of nephropathy with renal insufficiency compared to the same age group of healthy subjects. Up to 40 % of patients on haemodialysis are diabetics and 42 % of diabetes complications include nephropathy. Therefore, vaccination against HBV as soon as possible after diagnosis of diabetes, at a time when vaccine immunogenicity is higher than at renal insufficiency, results in better post-vaccination immunity. Other suitable vaccinations for diabetics include vaccination against whooping cough, herpes zoster or varicella. Vaccination of at-risk groups of chronically ill patients, including diabetics, is a priority in vaccination programmes. These groups should be offered and recommended vaccination not only by general practitioners, but also by specialists, who should also be concerned with the prevention of progression and the development of complications of the underlying disease that can be prevented by vaccination.


Klíčová slova: diabetes mellitus, očkování, doporučení, chřipka, pneumokoková onemocnění
Keywords: diabetes mellitus, vaccination, recommendation, influenza, pneumococcal disease
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
NOVé MOžNOSTI OčKOVáNí PROTI PáSOVéMU OPARU / NEW OPTIONS FOR VACCINATION AGAINST SHINGLES

Souhrn
Pásový opar je onemocnění postihující zejména starší osoby. Hranicí, kdy začíná nárůst incidence onemocnění, je věk 50 let. V nejvyšším riziku onemocnění jsou nejstarší věkové kategorie. Druhým základním rizikovým faktorem pro vznik pásového oparu je imunosuprese jakékoli etiologie. V roce 2017 byla registrovaná nová neživá subjednotková rekombinantní adjuvovaná herpetická vakcína Shingrix, která tak doplnila živou oslabenou vakcínu Zostavax registrovanou již v roce 2006. Nová vakcína prokázala vysoku účinnost (97,2 %) v prevenci pásového oparu u osob ve věku ≥ 50 let. Rovněž u osob ve věku ≥ 70 let dosáhla v prevenci pásového oparu vysoké účinnosti (91,3 %) ve srovnání s živou oslabenou vakcínou (37,9 %). Vzhledem k předpokládanému nárůstu incidence pásového oparu ve vztahu ke stárnutí populace je registrace nové vysoce účinné vakcíny nepochybně významným benefitem. Nepříjemnou, i když do jisté míry očekávanou, stránkou aktuální situace je však reálná dostupnost nové očkovací látky. Vakcína, i když registrovaná v rámci Evropské unie, není v současnosti na trhu v České republice dostupná.


Summary
Herpes zoster (shingles) is a disease affecting especially the elderly. Increase in the incidence of the disease begins at the age of 50 years. At the highest risk of shingles are the oldest age categories. The second primary risk factor for shingles is immunosuppression of any etiology. A new subunit recombinant adjuvanted herpes zoster vaccine (Shingrix) was registered in 2017 to supplement the live attenuated vaccine (Zostavax) already registered in 2006. High vaccine efficacy against herpes zoster (97.2 %) was confirmed in adults 50 years of age or older. Simultaneously, the vaccine efficacy against herpes zoster (91.3 %) in adults 70 years of age or older was higher than vaccine efficacy of live attenuated vaccine (37.9 %). Given the projected increase in the incidence of shingles in relation to population aging, the registration of a new highly effective vaccine is a significant benefit. However, the real availability of the new vaccine on the market is questionable. The vaccine, although registered in the European Union, is currently not available in the Czech Republic.


Klíčová slova: Pásový opar, očkování, rekombinantní vakcína, Shingrix
Keywords: Herpes zoster, vaccination, recombinant vaccine, Shingrix
doc. MUDr. Jan Smetana, Ph.D., MUDr. Renáta Šošovičková, MUDr. Petra Polcarová, prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
SURVEILLANCE - EPIDEMIE SPALNIčEK V ZEMíCH EU 2017/2018 / SURVEILLANCE - MEASLES OUTBREAK IN EU COUNTRIES 2017/2018


prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra epidemiologie, Hradec Králové
VAKCíNY - DOPRAVA A SKLADOVáNí / VACCINES - TRANSPORT AND STORAGE


doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Copyright © 2009 Medakta
Created by Strong Harmonic Buttress