Ortopedie / Orthopedics

Šéfredaktor (Editor-in-Chief)
Doc. MUDr. T. Trč, CSc., MBA

Vědecký sekretář (Secretary General)
As. MUDr. E. Šťastný

Zástupce šéfredaktora (Assistant Editor)
Doc. MUDr. J. Pilný, Ph.D.

Redakční rada (Editoral Board)
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
Prof. MUDr. J. Gallo, Ph.D.
MUDr. B. Helm
Doc. MUDr. P. Horák, CSc.
Doc. MUDr. P. Janíček, CSc.
Doc. MUDr. K. Karpaš, CSc.
MUDr. V. Medek
Prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc.
Prim. MUDr. M. Pink, CSc.
Doc. MUDr. M. Repko, Ph.D.
Prof. MUDr. M. Slavík, CSc.

Mezinárodní redakční rada (International Editorial Board)
Prof. MUDr. P. Dufek – Neustadt in Holstein
MUDr. R. Hilmi – Lyon
Prof. MUDr. M. Kokavec, Ph.D. – Bratislava
PD Dr. V. Martínek – Bad Aibling
PD Dr. M. Rejholec – Kuwait City
Prof. Dr. A. Roth – Leipzig

Vydavatel (Publisher)
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4
IČ: 49240315, www.mf.cz

Generální ředitel (Managing Director)
Ing. David Hurta

Ředitel divize Medical Services
Karel Novotný, BA (Hons)

Grafika a technické zpracování (DTP)
Jan Borovka

Odpovědná redaktorka (Editor)
Mgr. Ivana Kočová, tel. 774 557 415, e-mail: kocovai@mf.cz

Korektury (Copy Editor)
Jindřiška Bláhová

Obchodní oddělení (Advertising)
Lubomír Mikulka, tel. 725 076 076, e-mail: mikulka@mf.cz

Sekretariát (Secretariate)
Jana Schrammová, tel. 225 276 380, e-mail: schrammova@mf.cz

Marketing a distribuce
ředitel marketingu a distribuce David Švanda
Brand Manager Petra Trojanová
manažerka výroby a distribuce Lucie Bittnerová

Distribuce (Distributed by)
A.L.L. production s. r. o., P. O. BOX 732, 111 21 Praha 1

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými
obchodními podmínkami pro předplatitele. Předplatné se automaticky prodlužuje.

Tisk (Printed by)
EUROPRINT a. s.

Všechny publikované články procházejí recenzí (A peer-reviewed journal).
Časopis je excerpován v Bibliographia Medica Čechoslovaca.
Časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků.
Vydavatel a redakční rada nenesou odpovědnost za obsah inzerátů ani jiných materiálů komerční povahy.
Současně si redakce vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy článků.
Reprodukce obsahu je povolena pouze s přímým souhlasem redakce.

© Mladá fronta a. s., 2016
Evidenční číslo MK ČR: E 17041
ISSN 1802-1727


Pro návrat na úvodní stránku časopisu Ortopedie klikněte zde.