Vakcinologie / Vaccinology

Ročník (Volume) 3, 2009, číslo (Number) 3
Šéfredaktor (Editor in Chief):
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
FN Hradec Králové a FVZ Hradec Králové
Redakční rada (Editorial Board):
MUDr. Hana Cabrnochová
OSPDL Praha
MUDr. Jitka Částková, CSc.
SZÚ Praha
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň
MUDr. Jitka Škovránková
2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
FVZ Hradec Králové

Mezinárodní redakční rada (International Editorial Board):
Prof. Zsófia Mészner, M.D.
Národní ústav dětského zdraví, Budapešť, Maďarsko
Prof. Vytautas Usonis, M.D.
Universita Vilnius, Litva

Vydavatel (Publisher):
Medakta, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6
www.medakta.cz
Periodicita (Periodical):
Čtvrtletník (Quarterly)
Korektury (Copy Editor):
Mgr. Petra Blochová
www.bezchip.cz
Grafická úprava (DTP):
Sprinter-studio, s.r.o.
www.sprinterstudio.cz
Adresa redakce a obchodního oddělení
(Editorial Office and Advertising):
Medakta, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6,
www.medakta.cz, www.vakcinologieaktualne.cz
Mgr. Veronika Črepová, crepova@medakta.cz, tel.: 774 557 416
Tisk (Printed by):
Omikron, s.r.o.
Distribuce (Distibuted by):
Česká pošta, s.p.
Praktickým lékařům, pediatrům a dalším odborníkům zabývajícím se očkováním zdarma
Roční předplatné je 320 Kč + 14% DPH
Všechny publikované články procházejí recenzí (A peer-reviewed journal).


Registrováno u Ministerstva kultury ČR
pod číslem MK ČR E 17165, ISSN 1802-3150
Rukopis byl předán do tisku 22. 6. 2009
Časopis je excerpován v Bibliographia Medica Čechoslovaca.
Časopis je zařazen Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády ČR na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Vydavatel nenese odpovědnost za údaje a názory autorů jednotlivých článků.
Současně si redakce vyhrazuje právo na drobné stylistické úpravy článků.
Reprodukce obsahu je povolena pouze s přímým souhlasem redakce.Pro návrat na úvodní stránku Vakcinologie klikněte zde.Copyright © Strong Harmonic Buttress (2009)